Výrobné živnosti

Výrobné živnosti nie sú v zákone presne vymedzené, ale ich podstatou je:
- zhotovovanie strojov, náradí a prípravkov určených na výrobu finálneho výrobku
- vykonávanie súboru nadväzných činností súvisiacich so zabezpečením výroby finálneho produktu
- predaj a oprava výrobkov
- montáž, nastavenie, údržba výrobkov

Druhy živností

Koncesované živnosti

Medzi koncesované živnosti patria náročné činnosti, k povoleniu vykonávania ktorých je potrebné splniť určité podmienky, dané zákonom. Odborná spôsobilosť sa upravuje osobitnými predpismi. Osobitnou podmienkou je spoľahlivosť, ktorá sa posudzuje vo vzťahu k predmetu podnikania so zreteľom na ochranu života, zdravia, majetkových a iných práv osôb a verejných záujmov.

Ohlasovacie živnosti

Ohlasovacie živnosti sú tie živnosti, ktoré sa smú prevádzkovať na základe ohlásenia živnostenskému úradu. Pri ohlasovaní niektorých živností je potrebné predložiť doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť na vykonávanie týchto živností.

Medzi ohlasovacie živnosti patria:
- remeselné živnosti
- viazané živnosti
- voľné živnosti

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

Rovnako, ako minulý rok, aj tento rok sú poistenci zdravotných poisťovní povinní podať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za predchádzajúci rok.

Vyplnené tlačivá ročného zúčtovania zdravotných odvodov musia byť odovzdané zdravotným poisťovniam najneskôr do 30. júna 2007.

Termín na zaplatenie nedoplatkov na zdravaotnom poistení je 31. október 2007. Rovnaký termín platí aj pre zdravotné poisťovne, ktoré do toho istého dňa musia poistencom vrátiť preplatky.

Nové sekcie Vzory dokumentov a Zákony

V týchto dňoch na našich stránkach pribudli dve nové sekcie. Prvá z nich poteší všetkých, ktorí hľadajú vzory dokumentov, potrebných pri zakladaní a fungovaní firmy. V ďalšej novej sekcii budeme uverejňovať dôležité zákony, do ktorých sa pri podnikaní každý občas potrebuje pozrieť.

Ustanovenie konateľov do funkcie - Podpisový vzor konateľov

Ustanovenie konateľov do funkcie

V zmysle článku 16 spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti Názov Firmy, s.r.o. boli do funkcie štatutárnych orgánov – konateľov spoločnosti zvolení

Meno Priezvisko, rod.č.: 700101/1234, nar. 1.1.1970
bytom: 012 34 Bratislava, Ulica 1
a
Meno2 Priezvisko2, rod.č.: 600101/4321, nar. 1.1.1960
bytom: 543 21 Bratislava, Ulica 2

Predmety podnikania - predmety činnosti pre živnosť a s.r.o.

Pre záujem našich čitateľov sme vytvorili túto stánku, na ktorej nájdete vymenované mnohé predmety podnikania - predmety činnosti pre živnosť a spoločnosť s ručením obmedzeným. Keďže neexistuje žiadny zákon ani predpis, ktorý by vyslovene určoval zoznam predmetov podnikateľskej činnosti, z ktorých by si podnikateľské subjekty mohli vybrať to, čo im vyhovuje, rozhodli sme sa zostaviť zoznam predmetov podnikania podľa toho, aké predmety sú často používané existujúcimi firmami.

Stránky

Odoberať Pavol Varhaník RSS