Súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla s.r.o. - Oprávnenie užívať nehnuteľnosť

Pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným je potrebné ako prílohu k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra pripojiť aj súhlas so zriadením sídla s.r.o. od vlastníka nehnuteľnosti. Spolu so súhlasom vlastníka je tiež potrebné priložiť aj výpis z katastra nehnuteľností (stačí vytlačený z internetu). Nasledujúci súhlas so sídlom s.r.o. vám môže poslúžiť ako príklad, ktorým sa môžete inšpirovať a upraviť si ho podľa vašich vlastných podmienok.

--------------------------------

Živnostníci/SZČO: Výpis z daňového priznania do sociálnej poisťovne nenoste

Ak ste živnostník/SZČO, tento rok nemáte povinnosť doniesť do sociálnej poisťovne výpis z daňového priznania.

Doteraz boli všetci živnostníci zvyknutí na to, že do konca júna museli doručiť sociálnej poisťovni výpis z daňového priznania. Podľa neho sociálna poisťovňa určuje výšku odvodov.

Podľa najnovších predpisov vám táto povinnosť odpadá. Daňové priznanie podáte tak ako vždy do 31. marca na daňový úrad. Daňový úrad potom sám zabezpečí doručenie výpisu z vášho daňového priznania do sociálnej poisťovne.

Založenie s.r.o. postup - Ako založiť spoločnosť s ručením obmedzeným

V tomto článku nájdete informácie o tom, ako založiť spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.). V závislosti od rôznych okolností, založenie spoločnosti s ručením obmedzeným môže byť relatívne jednoduchou vecou, ale tiež komplikovaným právnym problémom. Keďže predpokladám, že v tom druhom prípade bude založenie s.r.o. zverené do rúk právne zdatným odborníkom, popíšem postup, ktorý nie je zložitý a ktorý môže použiť bežný človek, začínajúci podnikateľ.

Zakladateľská listina spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) - vzor

Zakladateľská listina
o založení spoločnosti s ručením obmedzeným


Zakladateľ Meno Priezvisko, bytom 012 34 Bratislava, Ulica 1, narodený 1.1.1970, rod. číslo 700101/1234 sa rozhodol v zmysle § 105 - § 153 Obchodného zákonníka založiť spoločnosť s ručením obmedzeným za podmienok uvedených v ďalšom texte.

Vyhlásenie správcu vkladu - vzor

Vyhlásenie správcu vkladu

Dolupodpísaný Meno Priezvisko, bytom 012 34 Bratislava, Ulica 1, nar. nar. 1.1.1970, ako správca vkladu podľa § 60 ods. 1 Obchodného zákonníka a článku 6 ods. 5 Spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti Názov Firmy, s.r.o. vyhlasujem, že zakladajúci spoločníci spoločnosti Názov Firmy, s.r.o. splatili pred zápisom do obchodného registra svoje peňažné vklady nasledovne:

Stránky

Odoberať Pavol Varhaník RSS