Založenie s.r.o. postup - Ako založiť spoločnosť s ručením obmedzeným

V tomto článku nájdete informácie o tom, ako založiť spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.). V závislosti od rôznych okolností, založenie spoločnosti s ručením obmedzeným môže byť relatívne jednoduchou vecou, ale tiež komplikovaným právnym problémom. Keďže predpokladám, že v tom druhom prípade bude založenie s.r.o. zverené do rúk právne zdatným odborníkom, popíšem postup, ktorý nie je zložitý a ktorý môže použiť bežný človek, začínajúci podnikateľ.

11 krokov k založeniu s.r.o.

1. Výber názvu
2. Výber predmetov činnosti
3. Určenie sídla spoločnosti
4. Spísanie spoločenskej zmluvy
5. Vyhlásenie správcu vkladu
6. Podpisový vzor
7. Vyhlásenie jediného spoločníka
8. Overenie notárom
9. Registrácia na živnostenskom úrade
10. Podanie návrhu na zápis do obchodného registra
11. Registrácia na daňovom úrade

1. Názov spoločnosti (obchodné meno)

Názov spoločnosti si samozrejme vyberiete ľubovoľný, podľa vlastného uváženia. Avšak musíte sa presvedčiť, či už na Slovensku nepodniká nejaká iná firma pod týmto názvom. Ak by už taká firma existovala, obchodný súd by vám zamietol zápis do obchodného registra. To, či už váš názov niekto nepoužíva, môžete najľahšie zistiť na internete na stránke http://www.orsr.sk. Tam si môžete vyhľadať, či už neexistuje firma s vašim názvom. Ak taká firma neexistuje, môžete názov použiť. V opačnom prípade si budete musieť zvoliť iný názov spoločnosti. Na koniec názvu sa pridávajú slová spoločnosť s ručením obmedzeným, alebo častejšie iba skratka s. r. o. alebo spol. s r. o., pred ktorými je čiarka.
Napríklad:
Firma, s. r. o.
Firma, spol. s r. o.
Firma, spoločnosť s ručením obmedzeným

2. Predmety činnosti

Samozrejme v prvom rade musíte vedieť, čím sa vaša firma bude zaoberať. Spíšte si všetky predmety činnosti, o ktorých si myslíte, že ich bude vaša firma vykonávať. Napíšte si aj tie, ktoré síce neplánujete vykonávať hneď od začiatku, ale myslíte si, že by ste sa nimi niekedy v budúcnosti mohli zaoberať. Praktickejšie je zahrnúť medzi predmety podnikania všetky činnosti hneď od začiatku, aby ste neskôr nemuseli zbytočne žiadať o rozširovanie predmetu činnosti. To by vás totiž zbytočne stálo ďalšie súdne poplatky.

Keď budete mať svoj zoznam hotový, choďte s ním na živnostenský úrad. Tam ho predložte a prekonzultujte, či môžete požiadať o zápis vašich predmetov činnosti. Možno bude treba preformulovať niektoré názvy predmetov, alebo niektoré vyškrtnúť, ak napríklad nespadajú pod voľné živnosti a vy nespĺňate požiadavky na ich vykonávanie. Je dôležité prekonzultovať váš zoznam činností skôr, než oficiálne podáte tlačivo so žiadosťou o osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Inak by túto žiadosť by vám mohli zamietnuť, ak by niektoré z vašich požadovaných predmetov činnosti boli nevyhovujúce.

3. Sídlo spoločnosti

Určiť sídlo spoločnosti je dôležité preto, že pri podávaní žiadosti o osvedčenie o živnostenskom oprávnení a návrhu na zápis do obchodného registra budete musieť predložiť nájomnú zmluvu alebo nejaký dokument, dokazujúci vaše právo na užívanie priestorov.

Sídlom vašej spoločnosti môže byť aj váš byt alebo dom. V takom prípade na živnostenskom úrade a obchodnom registri predložíte dokumenty, ktoré dokazujú, že ste vlastníkom bytu alebo domu.

Ak bude vaše sídlo v prenajatých kancelárskych priestoroch, čo je asi najčastejší prípad, budú od vás na živnostenskom úrade a obchodnom registri žiadať predloženie nájomnej zmluvy, resp. zmluvy o budúcej zmluve. V nej musí byť vyslovene uvedené, že vlastník prenajímaných priestorov súhlasí so zriadením sídla spoločnosti.

4. Spoločenská zmluva

Pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným je najdôležitejším krokom spísanie spoločenskej zmluvy. Spoločenská zmluva je dokument, ktorý definuje hlavne vlastnícke podiely jednotlivých spoločníkov s.r.o. (komu patrí aký podiel spoločnosti, prípadne ako sa budú deliť zisky, atď.), predmety podnikania spoločnosti a ustanovuje konateľov spoločnosti. V prípade, že s.r.o. zakladá jediný spoločník, namiesto spoločenskej zmluvy sa spíše iba zakladateľská listina.

Písať detailne o obsahu spoločenskej zmluvy je mimo zamerania tohoto článku, pretože existuje nekonečné množstvo možných variácií a situácií, ktoré môže spoločenská zmluva pokrývať. Na týchto strákach nájdete vzor spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny, ako aj vzory ďalších dôležitých dokumentov.

5. Vyhlásenie správcu vkladu

Základné imanie s.r.o. je minimálne 5000 eur. Túto čiastku musia spoločníci zložiť do rúk správcu vkladu. Správca vkladu musí napísať prehlásenie o tom, v akej výške prevzal od jednotlivých spoločníkov ich vklady. Vzor vyhlásenia správcu vkladu je k dispozícii na našich stránkach.

Mohol by vás tiež zaujímať článok Finta, ako ušetriť 5000 eur pri založení s.r.o.

6. Podpisový vzor

Ďalšou z vecí, ktoré treba vyhotoviť je podpisový vzor konateľov. Vzor tlačiva je k dispozícii na týchto stránkach.

7. Vyhlásenie jediného spoločníka

Ak spoločnosť zakladá jediný spoločník, je potrebné vyhlásenie, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným. Vzor vyhlásenia je k dispozícii.

8. Overenie notárom

Ďalej je potrebné vyhotoviť kópie spoločenskej zmluvy pre každého spoločníka, jednu kópiu na založenie do archívu spoločnosti, jednu kópiu pre živnostenský úrad a dve kópie pre obchodný súd. So všetkými kópiami spoločenskej zmluvy musíte ísť k notárovi, ktorý vám overí podpisy a kópie zmluvy. Podpisy, ktoré má overiť notár sa podpisujú až u notára, nie skôr.

9. Registrácia na živnostenskom úrade

Ďalej treba ísť na živnostenský úrad požiadať o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení (po starom živnostenský list) pre vaše predmety podnikania.

So sebou si prineste vyplnené tlačivo, notársky overenú spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú listinu, doklad o práve používať priestory ako sídlo spoločnosti (list vlastníctva, nájomná zmluva, súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla spoločnosti), kolky po 5 eur za za vystavenie osvedčenia o živnostenskom oprávnení za každú jednu voľnú živnosť a 15 eur za každú remeselnú živnosť alebo viazanú živnosť (pozrite Založenie živnosti).

Ak splníte všetky podmienky, osvedčenia o živnostenskom oprávnení (živnostenské listy) vám vydajú do 5 pracovných dní. Keď dostanete osvedčenia o živnostenskom oprávnení, urobte si z nich po dve fotokópie a tieto si dajte overiť notárom.

10. Podanie návrhu na zápis do obchodného registra

Tlačivo pre návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra si vyzvihnite na obchodnom súde, alebo stiahnite z internetovej stránky ministerstva spravodlivosti http://www.justice.gov.sk. Vyplnené tlačivo musia ísť všetci konatelia podpísať k notárovi, ktorý overí ich podpisy.

Kúpte si kolky v hodnote 331,50 eur, ktorými zaplatíte súdny poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra.

Teraz by ste mali mať všetko, čo potrebujete na podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra:

  • Tlačivo s overenými podpismi,
  • 2x spoločenská zmluva, resp. zakladateľská listina,
  • 2x kópia živnostenského listu,
  • 2x vyhlásenie správcu vkladu,
  • 2x listina preukazujúca vaše oprávnenie k zriadeniu sídla spoločnosti v danej nehnuteľnosti (napr. list vlastníctva, nájomná zmluva, súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla spoločnosti),
  • 2x podpisový vzor konateľov,
  • ak je jediný spoločník, 2x vyhlásenie, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch s.r.o.,
  • kolky za 331,50 eur.

Toto všetko odovzdáte v podateľni obchodného registra na obchodnom súde, kde vám vydajú potvrdenie o prijatí návrhu na zápis spoločnosti. Obchodný súd rozhodne o zapísaní spoločnosti do obchodného registra v zákonnej lehote do 5 pracovných dní. Po zapísaní spoločnosti bude vydaný výpis z obchodného registra každému spoločníkovi.

11. Registrácia na daňovom úrade

Po zapísaní spoločnosti do obchodného registra si založte v banke firemný účet. Po jeho založení sa zaregistrujte na daňovom úrade na platbu dane z príjmu, prípadne aj na daň z pridanej hodnoty. Daňový úrad vám pridelí daňové identifikačné číslo (DIČ), ktoré bude jednoznačným identifikátorom vašej spločnosti vo vzťahu k daňovému úradu.

Môžete začať podnikať

Týmto máte všetky základné veci vybavené a vaša spoločnosť môže začať vykonávať svoje podnikanie.

Ak sa chcete dozvedieť viac, nezabudnite poklikať na jednotlivé odkazy v článku. Tie vás zavedú na ďalšie stránky s informáciami, ktoré vás zaujímajú. Prečítajte si aj ďalšie články, ku ktorým sa dostanete cez menu na vrchu stránky, alebo cez sekciu Dôležité odkazy.

Neprehliadnite:
Živnosť alebo s.r.o. - čo je pre vás výhodnejšie?

Odoberajte najnovšie články a videá o podnikaní emailom!

Súvisiace témy: 

Komentáre

zakladne imanie?

takže píšem zakladateľskú zmluvu pre s.r.o. a chcem sa opytať ako tam mam formulovať časť "Základné imanie a vklady spoločníkov" pokiaľ pri vzniku spoločnosti nebude splatené celé základné imanie ( 200 000sk) ale iba minimálna výška zákonom stanovená 100 000Sk pri zápise na OR a celé základné imanie bude splatené spoločníkmi do 2 rokov podla zákona?

Taktiež sa chcem spýtať či musí byť vytvorený orgán spoločnosti "Valné zhromaždenie" pokial jeden z 2. majiteľov je konateľom a má podieľ v spoločnosti 170 000Sk k 30 000Sk. A spoločnosť má len 2 spoločníkov?

A tiež musí byť vytvorený rezervný fond spoločnosti?

Ďakujem za odpoved.

---------------
Základné imanie a vklady spoločníkov

1. Základné imanie spoločnosti predstavuje peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti v hodnote 200 000 Sk (slovom dvestotisíc slovenských korún).
2. Základné imanie spoločnosti pozostáva z týchto peňažných vkladov spoločníkov:
Meno priezvisko1 (r.č. xxxx) 70 000 Sk
Meno priezvisko2 (r.č. xxxx) 30 000 Sk
3. Peňažné vklady všetkých spoločníkov budú splatené pri založení spoločnosti pred jej zápisom do obchodného registra v celom rozsahu. Jednotliví spoločníci odovzdajú do rúk ustanoveného správcu vkladu najneskôr do 20 dní od podpísania tejto zmluvy peňažný vklad v takej výške, ako je uvedené v bode 2 tohto článku.
4. Skutočnosť splatenia bude každému spoločníkovi potvrdená listinou o odovzdaní vkladov.
5. Spoločníci-zakladatelia poverujú správou splatených vkladov pred vznikom spoločnosti v súlade s § 60 ObchZ jedného zo spoločníkov, a to Meno Priezvisko.
6. Po vzniku spoločnosti je poverený správca vkladu povinný odovzdať do 3 dní splatené vklady spoločnosti.
7. Peňažné vklady jednotlivých spoločníkov pri zvyšovaní základného imania budú splatené pred dňom zápisu zmien do obchodného registra.
-------------------

základné imanie

Mohlo by to byť napr. takto nejako:
2. Základné imanie spoločnosti pozostáva z týchto peňažných vkladov spoločníkov:
Meno priezvisko1 (r.č. xxxx) 170 000 Sk
Meno priezvisko2 (r.č. xxxx) 30 000 Sk
3. Peňažné vklady všetkých spoločníkov budú splatené pri založení spoločnosti pred jej zápisom do obchodného registra v rozsahu:
Meno priezvisko1 (r.č. xxxx) 70 000 Sk
Meno priezvisko2 (r.č. xxxx) 30 000 Sk
Jednotliví spoločníci odovzdajú do rúk ustanoveného správcu vkladu najneskôr do 20 dní od podpísania tejto zmluvy vo výške
Meno priezvisko1 (r.č. xxxx) 70 000 Sk
Meno priezvisko2 (r.č. xxxx) 30 000 Sk

Podľa obchodného zákonníka valné zhromaždenie sa zvoláva najmenej raz za rok a bez ohľadu na to, koľko spoločníkov a s akými vkladmi má spoločnosť. Rezervný fond je povinný.

Otázka z založeniu sro.

Dobrý deň. Chcem sa opýtať. Ideme zakladať sro-sme traja z toho dvaja budeme hneď od začiatku vystupovať ako konatelia a jedného chceme ako tichého spoločníka. Mám ho hneď od začiatku ( čl. 2 v spol.zmluve) uvádzať ako spoločníka? Alebo sa k spol.zmluve pripája ešte neaký iný dodatok kde by bolo definované že je tichý spoločník...? Imanie máme rozdelené 45:45:10 %.

A otázka číslo 2: Koľko približne by sme mali zaplatiť u notára ak mu iba donesiem skontrolovať spol. zmluvu( podľa vášho vzoru). Viem že mi nepoviete presnú cenu ale ak by ste vedeli tak zhruba...

A ešte teda také konštatovanie či teda máme všetko:?

1. 7 kopií spol zmluvy (sme traja)
2. podpisové vzory konateľov
3.vyhlásenie správcu vkladov
4. nájomná zmluva o sídle spoločnosti.
5. u notára overené podpisy

Inak musím pochváliť túto stránku...síce ešte neviem či nás zapíšu hneď na prvý krát ale ak aj nie veľmi ste nám pomohli.

tichý spoločník

Spoločník môže byť spoločníkom s.r.o., nie tichým, aj bez toho, aby bol konateľom. Mohli by ste teda byť normálnymi spoločníkmi v uvedenom pomere a iba dvaja z vás by boli konatelia. O tichom spoločenstve hovorí DIEL XIX Zmluva o tichom spoločenstve Obchodného zákonníka (§ 673 - § 681).
Ak teda naozaj chcete, aby ten tretí spoločník bol tichým spoločníkom, k tým uvedeným dokumentom treba ešte pridať zmluvu o tichom spoločenstve. Myslím, že tým pádom by nemal figurovať v spoločenskej zmluve, ale to si treba radšej overiť u nejakého právnika. Ak by to bol normálny spoločník, nie tichý, aj keď by nebol konateľom, tak by sa určite uvádzal v spoločenskej zmluve spolu s ostatnými spoločníkmi. Koľko sa platí u notára za takú službu, to neviem, možno niekto iný na to bude vedieť zareagovať.

Založenie s.r.o.-list vlastníctva

V prvom rade sa chcem poďakovať za perfektnú stránku, ktorá mi pomáha pri zakladaní s.r.o-čky.
Mám otázočku. Sro bude mať sídlo v bydlisku konateľa. Na živ.úrad a do obch.reg. potrebujem výpis z katastra nehnuteľností originál?, ako starý môže byť?
Ďakujem za pomoc. Držte mi palce.

tichý spoločník

stavros7235 - ked mas podiel spolocnikov rozdeleny 45:45:10, musis mat zakladne imanie aspon 300000 Sk. Pretoze vyska vkladu spolocnika musi byt aspon 30000 Sk (§ 109 obchod. zak.).

Založenie s.r.o.-list vlastníctva

beatad - list vlastnictva pouzi original alebo overenu kopiu. Ako presne stary moze byt sice neviem, ale ja by som to urcite zbytocne neriskoval so starsim nez povedzme 30 dni. Aj to je uz mozno vela. Radsej si daj urobit novy vypis z katastra.

Založenie s.r.o.-list vlastníctva

Ďakujem za pomoc.

Keď mám na RD záložné právo, a bude sídlom s.r.o., musím písomne požiadať o súhlas so sídlom s.r.o. aj záložníka?

Vypĺňam návrh na zápis do OR v PC, keďže sú dvaja konatelia potrebujem dva listy P7/3 ale nedarí sa mi ho vytvoriť.Neviete mi poradiť ako to mám spraviť, aby mi potom sadlo aj číslovanie strán?
Ďakujem veľmi pekne.

pridanie listu

Na pridanie listu musíš mať vo Worde najskôr nastavenú úroveň zabezpečenia makier nízku alebo strednú (Nástroje -> Makro -> Zabezpečenie). Zobrazí sa ti tam potom buďto taký štvorec s nadpisom "ORSR form" a tam je položka "Pridať nový list". Alebo sa ti to zobrazí hore na lište, kde máš napr. ikony na nastavenie typu písma, centrovanie, atď. Takže klikneš na "Pridať nový list" a potom vyberieš z ponuky aký list a počet, potvrdíš a je to.

Čo sa týka súhlasu záložníka, predpokladám, že to bude asi banka, skús si tam zavolať, či sú ti schopní taký súhlas vystaviť a ak áno, tak nech ti ho vystavia. Na škodu to určite nebude.

pridanie listu

Admin vďaka za radu, skúšam pridať ten list podľa tvojho návodu, ale Word mi odpovedá "Makro nelze najít nebo bylo vypnuto nastavením zabezpečení" a to som zadala nísku úroveň.
Dúfam že mi vieš pomôcť, už mi chýba iba tento jeden list a môžem bežať na ŽU a potom na OR.
Vďaka

pridanie listu

HURAAAA už to mám !!!
Ja idiot som ukončila program a znova ho otvorila a podarilo sa mi vložiť nový list.

Časť P7/8 a P7/9 sa kedy vyplňa? Lebo ja som ju nechala prázdnu.

LV aj suhlas so sídlom s.r.o. musím odovzdať na OR 2x?

VĎAKA

Prázdne listy

V tlačive sa vypĺňajú iba tie listy, ktoré sa ťa týkajú. Ostatné zostávajú nevyplnené. Ale aj tie nevyplnené si musíš vytlačiť a ponechať ich v žiadosti, aj keď sú prázdne, lebo bez toho by ti to neprešlo. Súhlas so sídlom a LV 2x.

ako je to s hnutelnym vkladom pri zakladani sro.

Dobry den,

chcem sa opytat ci je mozne pri zakladani sro ako vklad dat hnutelny majetok ( ako su napriklad: pocitace, tlaciarne ).

A ak ano tak ako sa ohodnocuje ich cena a aky doklad musi byt prilozeny k zakladatelskej zmluve? dakujem

??? o konatelovi, splnomocneni,sprave vkladu, suhlase so sidlom.

Dobry den. Chcela by som sa spytat par otazok:

1. Ak su dvaja spolocnici, ktori su zaroven aj konatelia, musia podpisovat akekolvek dokumenty (napr. zmluvu o dielo,..) obidvaja, alebo su zastupitelni a teda staci vzdy podpis jedneho z nich?
2. Moze konatel splnomocnit cudziu osobu, ktora nie je spolocnik, zamestnanec na vykon operacii s beznym uctom ako su podpisy vyberu, prikazov na prevod a na zastupovanie voci danovemu uradu, poistovniam?
3. Moze byt spravca vkladu jeden zo spolocnikov, ci by to mala byt tretia osoba? Jedinym dokladom o zlozeni vkladov je Vyhlasenie spravcu vkladu? Ci treba dolozit aj nejaky vypis z uctu, ci iny doklad?
4. Ako by mal vyzerat ten Suhlas so sidlom. Mate na to nejaky vzor?

Vopred velmi pekne dakujem. Zuzana

Zamietnutie ziadosti

Dobry den,

chcem sa spytat, ak mi bola zamietnuta ziadost z dovodu chybajuceho cestneho prehlasenia, ak som sam spolocnik, mozem sa odvolat alebo podat namietku? Ak nie, pri podavani novej ziadosti musim opat platit vsetky poplatky? (t.j. notarske overenia listin + 10000 kolok???)

vdaka Vlado

daň, LV a založenie s.r.o.

Ahojte,
chcela by som Vas poprosit o radu - potrebujem na živnostenský + obchodný register aj LV, ak mám nájomnú zmluvu?
Aký je teraz postup z hľadiska povinnosti registrovať sa na daňovom úrade - musím sa registrovať pre daň z príjmov alebo je aj nejaká všeobecná oznamovacia povinnosť voči daňovému úradu? Potrebujem ešte asi aj oznámenie voči Štatistickému úradu?
Ďakujem veľmi pekne za pomoc. Ste výborná stránka.

zz: ??? o konatelovi, splnomocneni,sprave vkladu, suhlase so sid

1. Stačí podpis jedného, ak majú v spoločenskej zmluve napísané, že konatelia sú oprávnení konať v mene spoločnosti a za ňu podpisovať samostatne.
2. neviem, možno niekto iný bude vedieť odpovedať ??
3. Môže to byť jeden zo spoločníkov, to je najbežnejšia prax. Vyhlásenie správcu stačí, iný doklad netreba.
4. To stačí iba do nájomnej zmluvy pridať vetu, napr. "Prenajímateľ súhlasí so zriadením sídla spoločnosti XY, s.r.o. v prenajímaných priestoroch.", alebo niečo v tomto zmysle.

Re: zz: ??? o konatelovi, splnomocneni,sprave vkladu, ...

tu sa chcem pri tom prenajme spytat kedze si planujem zalozit s.r.o ze ci musim aj za ten prinajom uvadzat ze nieco platim? Byvam este u rodicov a chystam sa prejst na s.r.o a zaujma ma ako to najlepsie spravit s tym sidlom firmy? rozmyslal som uz aj o virtualnom sidle ale naj by som to na zaciatku vyriesil cim lacnejsie tym lepsie a rodicia by mi dali suhlas len ide o to ze ci tam musi byt nejaka ta cena a tak..
za odpoved vopred dakujem

vladoh: Zamietnutie ziadosti

Skús podať námietku a prilož chýbajúce čestné prehlásenie. Ak to neprejde, budeš musieť podať celý návrh na zápis odznova.

nety: daň, LV a založenie s.r.o.

Ak máš nájomnú zmluvu a súhlas so zriadením sídla, tak LV nepotrebuješ. Po zápise do OR sa s.r.o. musí zaregistrovať na DÚ na daň z príjmov. Na štatistický úrad by nemalo byť nič, pokiaľ ťa sám nevyzve.

Poskytnutie vlastnych priestorov

Ak jeden zo spolocnikov poskytne vlastne priestory ako miesto vykonu cinnosti s.r.o, staci to dolozit len LV, alebo treba aj jeho Suhlas so zriadenim spolocnosti v texte spolocenskej zmluvy. Ak hej na ako mieste to treba uviest?

Dakujem Zuzana

Poskytnutie vlastnych priestorov

Súhlas so zriadením sídla sa nedáva do spoločenskej zmluvy, ale do nájomnej zmluvy, ak si firma prenajíma napr. nejaké kancelárske priestory, v ktorých chce mať adresu sídla. V tomto prípade by ste to mohli urobiť napr. tak, že vlastník priestorov by vytvoril zvlášť dokument - Súhlas so zriadením sídla spoločnosti XY, s.r.o., kde napíše, že ako vlastník daných priestorov súhlasí so zriadením sídla spoločnosti XY v uvedených priestoroch, ktorých vlastníctvo dokladuje priloženým LV. Hlavne, aby tam bolo jeho meno, bydlisko, rod. č., podpis, adresa nehnuteľnosti, názov s.r.o. Nemusí to byť nájomná zmluva, ak to nechcete riešiť ako prenájom priestorov, môže to byť len takýto nejaký súhlas so zriadením sídla.

Čo presne požaduje zákon, pozri v §2, ods. 3) Obchodného zákonníka. Toto je výňatok:
... musí preukázať, že má k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej adresa je ako jej sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri ... vlastnícke právo alebo užívacie právo, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania ...

Poskytnutie vl. priestorov

Dakujem za rady, ktore som si odtialto vzala. Prave riesim sidlo s.r.o. Sme s manzelom vlastnikmi RD a aj spolocne konatielia v novozalozenej s.r.o. Navrh z OR nam vratili, lebo nemame suhlas ani najomnu zmluvu sami so sebou. LV, kde je jasne uvedenie, ze sme majitelia RD im nestaci!!!! Idem to riesit... Dufam, ze sa mi to podari a nevratia mi to opatovne.. :)

Poskytnutie vl. priestorov

mariaku, to bude pravdepodobne preto, že dom vlastníte ako súkromná osoba. S.r.o. je samostatný subjekt, právnická osoba, oddelený od vás majiteľov domu, aj keď ste spoločníci v tejto s.r.o., ale s.r.o. nie ste vy. Preto treba doložiť váš súhlas ako majiteľov domu so zriadením sídla s.r.o. vo vašom dome.

Spravca vkladu

Dobry den, mohli by ste mi upresnit, co to znamena vlastne spravca vkladu??? Nikde som sa nedocital ako ma vyzerat vyhlasenie spravcu vkladu ak spolocnost zakladam sam zakladatelskou listinou a ci je potrebne v tomto pripade vyhlasenie spravcu vkladu. Vsetky zmluvy co som cital pocitali so s.r.o. o minimalne 2 spolocnikoch. Inak aj tento clanok je sice pekny, ale tiez nepocita o zalozeni spolocnosti len zakladatelskou listinou. Nemozem nikde najst ucelene informacie ako zalozit sro len sam. Dakujem.

chance: Správca vkladu

Správca vkladu je jeden zo zakladateľov s.r.o., ktorému všetci spoločníci odovzdajú vklady a on ich spravuje až do vzniku spoločnosti. Po vzniku spoločnosti musí vklady odovzdať spoločnosti, napríklad vložiť ich na bankový účet spoločnosti. Vyhlásenie správcu vkladu je potrebné vždy, aj keď je iba jeden spoločník. Vyžaduje to §60 obchodného zákonníka. Vyhlásenie bude podobné, ako pri viacerých spoločníkoch, napíše sa tam niečo v zmysle:

"Dolupodpísaný XY, adresa, dátum narodenia, ako správca vkladu spoločnosti Firma, s.r.o., vyhlasujem, že zakladajúci spoločník XY, adresa, dátum narodenia ku dňu podania návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra v plnej výške splatil svoj peňažný vklad 200000 Sk." Kde, dňa, podpis.

Keď je jeden spoločník, tak je sám aj správcom vkladu. Inak postup založenia s.r.o. jediným spoločníkom je rovnaký, akurát namiesto spoločenskej zmluvy sa použije zakladateľská listina, takže je to vlastne ešte jednoduchšie. Tu je vzor zakladateľskej listiny.

Listina o odovzdani vkladu

Dobry den.

1. V Spoločenskej zmluve v článku 6 odst.4 sa uvadza '4. Skutočnosť splatenia bude každému spoločníkovi potvrdená listinou o odovzdaní vkladov.' Ako vyzera tato listina, mohli by ste mi dat vzor?
2. Ak je jednym z predmetov podnikania nakladna autodoprava, su nejake ine poziadavky na ZI, Rezervny fond, pripadne cokolvek pri zakladani s.r.o.?
Dakujem Zuzana

Stránky

Dôležité: Dodržujte tieto pravidlá písania príspevkov a komentárov!