Založenie s.r.o. postup - Ako založiť spoločnosť s ručením obmedzeným

V tomto článku nájdete informácie o tom, ako založiť spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.). V závislosti od rôznych okolností, založenie spoločnosti s ručením obmedzeným môže byť relatívne jednoduchou vecou, ale tiež komplikovaným právnym problémom. Keďže predpokladám, že v tom druhom prípade bude založenie s.r.o. zverené do rúk právne zdatným odborníkom, popíšem postup, ktorý nie je zložitý a ktorý môže použiť bežný človek, začínajúci podnikateľ.

11 krokov k založeniu s.r.o.

1. Výber názvu
2. Výber predmetov činnosti
3. Určenie sídla spoločnosti
4. Spísanie spoločenskej zmluvy
5. Vyhlásenie správcu vkladu
6. Podpisový vzor
7. Vyhlásenie jediného spoločníka
8. Overenie notárom
9. Registrácia na živnostenskom úrade
10. Podanie návrhu na zápis do obchodného registra
11. Registrácia na daňovom úrade

1. Názov spoločnosti (obchodné meno)

Názov spoločnosti si samozrejme vyberiete ľubovoľný, podľa vlastného uváženia. Avšak musíte sa presvedčiť, či už na Slovensku nepodniká nejaká iná firma pod týmto názvom. Ak by už taká firma existovala, obchodný súd by vám zamietol zápis do obchodného registra. To, či už váš názov niekto nepoužíva, môžete najľahšie zistiť na internete na stránke http://www.orsr.sk. Tam si môžete vyhľadať, či už neexistuje firma s vašim názvom. Ak taká firma neexistuje, môžete názov použiť. V opačnom prípade si budete musieť zvoliť iný názov spoločnosti. Na koniec názvu sa pridávajú slová spoločnosť s ručením obmedzeným, alebo častejšie iba skratka s. r. o. alebo spol. s r. o., pred ktorými je čiarka.
Napríklad:
Firma, s. r. o.
Firma, spol. s r. o.
Firma, spoločnosť s ručením obmedzeným

2. Predmety činnosti

Samozrejme v prvom rade musíte vedieť, čím sa vaša firma bude zaoberať. Spíšte si všetky predmety činnosti, o ktorých si myslíte, že ich bude vaša firma vykonávať. Napíšte si aj tie, ktoré síce neplánujete vykonávať hneď od začiatku, ale myslíte si, že by ste sa nimi niekedy v budúcnosti mohli zaoberať. Praktickejšie je zahrnúť medzi predmety podnikania všetky činnosti hneď od začiatku, aby ste neskôr nemuseli zbytočne žiadať o rozširovanie predmetu činnosti. To by vás totiž zbytočne stálo ďalšie súdne poplatky.

Keď budete mať svoj zoznam hotový, choďte s ním na živnostenský úrad. Tam ho predložte a prekonzultujte, či môžete požiadať o zápis vašich predmetov činnosti. Možno bude treba preformulovať niektoré názvy predmetov, alebo niektoré vyškrtnúť, ak napríklad nespadajú pod voľné živnosti a vy nespĺňate požiadavky na ich vykonávanie. Je dôležité prekonzultovať váš zoznam činností skôr, než oficiálne podáte tlačivo so žiadosťou o osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Inak by túto žiadosť by vám mohli zamietnuť, ak by niektoré z vašich požadovaných predmetov činnosti boli nevyhovujúce.

3. Sídlo spoločnosti

Určiť sídlo spoločnosti je dôležité preto, že pri podávaní žiadosti o osvedčenie o živnostenskom oprávnení a návrhu na zápis do obchodného registra budete musieť predložiť nájomnú zmluvu alebo nejaký dokument, dokazujúci vaše právo na užívanie priestorov.

Sídlom vašej spoločnosti môže byť aj váš byt alebo dom. V takom prípade na živnostenskom úrade a obchodnom registri predložíte dokumenty, ktoré dokazujú, že ste vlastníkom bytu alebo domu.

Ak bude vaše sídlo v prenajatých kancelárskych priestoroch, čo je asi najčastejší prípad, budú od vás na živnostenskom úrade a obchodnom registri žiadať predloženie nájomnej zmluvy, resp. zmluvy o budúcej zmluve. V nej musí byť vyslovene uvedené, že vlastník prenajímaných priestorov súhlasí so zriadením sídla spoločnosti.

4. Spoločenská zmluva

Pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným je najdôležitejším krokom spísanie spoločenskej zmluvy. Spoločenská zmluva je dokument, ktorý definuje hlavne vlastnícke podiely jednotlivých spoločníkov s.r.o. (komu patrí aký podiel spoločnosti, prípadne ako sa budú deliť zisky, atď.), predmety podnikania spoločnosti a ustanovuje konateľov spoločnosti. V prípade, že s.r.o. zakladá jediný spoločník, namiesto spoločenskej zmluvy sa spíše iba zakladateľská listina.

Písať detailne o obsahu spoločenskej zmluvy je mimo zamerania tohoto článku, pretože existuje nekonečné množstvo možných variácií a situácií, ktoré môže spoločenská zmluva pokrývať. Na týchto strákach nájdete vzor spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny, ako aj vzory ďalších dôležitých dokumentov.

5. Vyhlásenie správcu vkladu

Základné imanie s.r.o. je minimálne 5000 eur. Túto čiastku musia spoločníci zložiť do rúk správcu vkladu. Správca vkladu musí napísať prehlásenie o tom, v akej výške prevzal od jednotlivých spoločníkov ich vklady. Vzor vyhlásenia správcu vkladu je k dispozícii na našich stránkach.

Mohol by vás tiež zaujímať článok Finta, ako ušetriť 5000 eur pri založení s.r.o.

6. Podpisový vzor

Ďalšou z vecí, ktoré treba vyhotoviť je podpisový vzor konateľov. Vzor tlačiva je k dispozícii na týchto stránkach.

7. Vyhlásenie jediného spoločníka

Ak spoločnosť zakladá jediný spoločník, je potrebné vyhlásenie, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným. Vzor vyhlásenia je k dispozícii.

8. Overenie notárom

Ďalej je potrebné vyhotoviť kópie spoločenskej zmluvy pre každého spoločníka, jednu kópiu na založenie do archívu spoločnosti, jednu kópiu pre živnostenský úrad a dve kópie pre obchodný súd. So všetkými kópiami spoločenskej zmluvy musíte ísť k notárovi, ktorý vám overí podpisy a kópie zmluvy. Podpisy, ktoré má overiť notár sa podpisujú až u notára, nie skôr.

9. Registrácia na živnostenskom úrade

Ďalej treba ísť na živnostenský úrad požiadať o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení (po starom živnostenský list) pre vaše predmety podnikania.

So sebou si prineste vyplnené tlačivo, notársky overenú spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú listinu, doklad o práve používať priestory ako sídlo spoločnosti (list vlastníctva, nájomná zmluva, súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla spoločnosti), kolky po 5 eur za za vystavenie osvedčenia o živnostenskom oprávnení za každú jednu voľnú živnosť a 15 eur za každú remeselnú živnosť alebo viazanú živnosť (pozrite Založenie živnosti).

Ak splníte všetky podmienky, osvedčenia o živnostenskom oprávnení (živnostenské listy) vám vydajú do 5 pracovných dní. Keď dostanete osvedčenia o živnostenskom oprávnení, urobte si z nich po dve fotokópie a tieto si dajte overiť notárom.

10. Podanie návrhu na zápis do obchodného registra

Tlačivo pre návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra si vyzvihnite na obchodnom súde, alebo stiahnite z internetovej stránky ministerstva spravodlivosti http://www.justice.gov.sk. Vyplnené tlačivo musia ísť všetci konatelia podpísať k notárovi, ktorý overí ich podpisy.

Kúpte si kolky v hodnote 331,50 eur, ktorými zaplatíte súdny poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra.

Teraz by ste mali mať všetko, čo potrebujete na podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra:

  • Tlačivo s overenými podpismi,
  • 2x spoločenská zmluva, resp. zakladateľská listina,
  • 2x kópia živnostenského listu,
  • 2x vyhlásenie správcu vkladu,
  • 2x listina preukazujúca vaše oprávnenie k zriadeniu sídla spoločnosti v danej nehnuteľnosti (napr. list vlastníctva, nájomná zmluva, súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla spoločnosti),
  • 2x podpisový vzor konateľov,
  • ak je jediný spoločník, 2x vyhlásenie, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch s.r.o.,
  • kolky za 331,50 eur.

Toto všetko odovzdáte v podateľni obchodného registra na obchodnom súde, kde vám vydajú potvrdenie o prijatí návrhu na zápis spoločnosti. Obchodný súd rozhodne o zapísaní spoločnosti do obchodného registra v zákonnej lehote do 5 pracovných dní. Po zapísaní spoločnosti bude vydaný výpis z obchodného registra každému spoločníkovi.

11. Registrácia na daňovom úrade

Po zapísaní spoločnosti do obchodného registra si založte v banke firemný účet. Po jeho založení sa zaregistrujte na daňovom úrade na platbu dane z príjmu, prípadne aj na daň z pridanej hodnoty. Daňový úrad vám pridelí daňové identifikačné číslo (DIČ), ktoré bude jednoznačným identifikátorom vašej spločnosti vo vzťahu k daňovému úradu.

Môžete začať podnikať

Týmto máte všetky základné veci vybavené a vaša spoločnosť môže začať vykonávať svoje podnikanie.

Ak sa chcete dozvedieť viac, nezabudnite poklikať na jednotlivé odkazy v článku. Tie vás zavedú na ďalšie stránky s informáciami, ktoré vás zaujímajú. Prečítajte si aj ďalšie články, ku ktorým sa dostanete cez menu na vrchu stránky, alebo cez sekciu Dôležité odkazy.

Neprehliadnite:
Živnosť alebo s.r.o. - čo je pre vás výhodnejšie?

Odoberajte najnovšie články a videá o podnikaní emailom!

Súvisiace témy: 

Komentáre

zz: Listina o odovzdani vkladu

Potvrdenie o splatení vkladu napíše každému spoločníkovi správca vkladu a uvedie v ňom niečo takéto:
"Meno, adresa ako správca vkladu spoločnosti ABC, s.r.o., dňa ... prevzal od spoločníkla spoločnosti ABC, s.r.o. Meno Spoločníka, adresa peňažný vklad vo výške ...Sk. Dňa .... v .... , podpis správcu vkladu".

A ešte pre istotu jedna poznámka. Spoločenská zmluva nemusí vyzerať presne takto, to je iba na ukážku ako príklad. Spoločenská zmluva môže mať toľko rôznych podôb, koľko existuje spoločností, teda každá spoločnosť môže mať inú spoločenskú zmluvu, podľa svojich potrieb. Aby náhodou nevznikol dojem, že toto je nejaké povinné presné znenie spoločenskej zmluvy.

Spravca vkladu 2

Dakujem. Takze pokial som iba sam, moze byt spravcom vkladu banka a ja sam ak som to dobre pochopil.

Spravca vkladu 2

Môže byť správcom banka, ale nemusí. Správcom vkladu môžeš byť ty sám.

zz

Prosim Vas, ak su 2 spolocnici, ktori su zaroven aj konatelia, kto potom tvori Dozornu radu? urcuju sa uplne cudzie osoby?

Dozorná rada

Dozorná rada nie je povinným orgánom s.r.o. Zriaďuje sa iba v prípade, ak tak určuje spoločenská zmluva. Dozorná rada musí mať aspoň troch členov. Členov dozornej rady volí valné zhromaždenie. Členom dozornej rady nemôže byť konateľ spoločnosti, musia to byť iné osoby.

Zapis

Ak 31.1.2008 podam navrh na zapis s.r.o. do OR,mozem na str. 7/13 navrhovat s.r.o. zapisat k datumu 1.2.2008?
Staci jedne krat podat navrh na zapis?
Dakujem

Zapis

beatad - nie, to nemôžeš. Oni majú zákonnú lehotu 5 pracovných dní od podania návrhu na vykonanie zápisu, takže ty tam musíš dať dátum zápisu minimálne o 5 pracovných dní väčší, než je deň podania návrhu. Ale jedna pracovníčka registra sa raz vyjadrila tak, že v tlačive nemusí byť vyplnený vôbec ten dátum, ku ktorému to navrhuješ zapísať a vtedy to oni automaticky zapíšu k najbližšiemu možnému dátumu, ktorý stihnú. A áno, tlačivo sa podáva jedno.

s.r.o.

Na šťastie súdu nevadilo že návrh na vklad som podávala 31.1.2008 s navrhovaným dátumom zápisu 1.2.2008. Oni ju zapísali 5.2.2008.

Chcem sa vám všetkým poďakovať za pomoc pri zakladaní s.r.o.. Podarilo sa mi ju založiť na prvý pokus. Bez vás by to nešlo. Srdečná vďaka. Beata

založenie s.r.o.

Práve v týchto dňoch vybavujeme záležitosti pri založení s.r.o.. Na Živn. úrad už netreba odovzdať LV, len 2x spol.zmluvu overenú a ohlásenie-formulár pre právnickú osobu-netreba overiť.
v poradí: 1. spoločenská zmluva 5x / jeden konateľ/ 6x / ak sú dvaja/ atď.
2. vyhlásenie každého zakladateľa - každé vytlačiť 2x - overiť podpisy
3. podpisový vzor konateľov - každý vytlačiť 2x -overiť podpisy
4. vyhlásenie správcu vkladov - vytlačiť 2x -overiť podpisy
5. ohlásenie na ŽÚ/formulár pre PO/-vytlačiť 1x netreba overovať- kolok 1 volná živn.= 100 Sk.
1 remeselná ž.=500Sk atď.
6. vyhlásenie vlastníka k sídlu spoločnosti - vytlačiť 2x -overiť
7. plná moc / pre tretiu osobu alebo pre budúceho zamestnanca/-vytlačiť-1x overiť podpisy

Na ŽU potom podať: ohlášku, 1x spoloč.zmluvu .
Ostatné po obdržaní ŽL + 10.000 sk , odovzdať s návrhom do podateľni na obchodnom súde.

Ja som si povedal, ze to

Ja som si povedal, ze to zvladnem sam. Nakonies po dlhych peripetiach sa mi to dvoch mesiacoch podadilo. Najmilsie su tie tetusky na sude a na zivnostenskom. Nie je to moc velka zabava. Uz by som to nechcel absolvovat. Najviac ma vytocilo, ze ked som overene zmluvy tak mi nechceli na zivnostaku zapisat zivnost. Tak zas to menit. Potom mi zo sudu napisali, ze som uradne neoveril jeden papier. Odkial som to mal vediet? V zakone nic take nebolo Tie pani na sude jednaju s ludmi jak s handrou. Stalo ma to priblizne 16 tisic.
A najlepsie na tom, ze som na internete videl nejaku firmu B... (názov a link vymazaný administrátorom, nebudeme ich tu bezplatne propagovať ;) ) ktora zalozi srocku zo vsetkym za 12 tisic. Ake mate skusenosti so zalozenim firmy? Ja som pocul, ze jeden pan nedal jednu medzeru a oni to nezapisali.

Ja som to tiez cele zakladal

Ja som to tiez cele zakladal sam a podarilo sa mi to na prvy raz. Ale je fakt, ze som si najskor vsetko poriadne pozistoval, co treba urobit, aj zakony niektore som kvoli tomu studoval. A overit notarovi som si pre istotu dal vsetko mozne, skoro vsetky dokumenty, kde bol nejaky podpis a vsetky fotokopie. Uradnici s clovekom fakt jednaju niekedy az nehorazne drzo, ze pokial to clovek nezazije, tak by tomu ani neuveril. No ale u mna nakoniec vsetko dobre dopadlo. A ze nejaka firma zaklada srocky za 12000, v tom bude asi nejaky hacik. Ved len kolok na OR stoji 10000, plus dalsie kolky na ziv. urad, plus notarske overenie vsetkych dokumentov, to urobi dalsie 2 tisicky. Do 12000 sa zmestit len s tymito poplatkami je takmer nemozne. Tak neviem, z coho by taka firma asi mala zisk.

dali sme si zalozit

No taktiez sme teraz zakladali sro. Nemali sme v tom ziadne skusenosti, tak sme si to dali zalozit jednej firme, aby sme nespravili chybu. Je pravda, ze za 12000 to urcite ziadna firma nezalozi. Len na poplatkoch uradom sme dali 13 000, plus provizia firme, ktora nam ju zakladala. Musim vsak povedat, ze som spokojny. Aspon sme s tym nemali ziadnu starost, nemuseli vsetko vybehavat (iba na matriku overit podpisy). Stacilo si pekne 2 tyzdne pockat doma a bolo hotovo ;)

Cudzi jazyk a najomna zmluva

Dobry den prajem!
Vedeli by ste mi povedat, ci musi byt spolocenska zmluva (pripadne i ostatne dokumenty) spisana v slovenskom jazyku? Viem napriklad, ze v Rakusku je mozne spisat spolocensku zmluvu v akomkolvek zivom jazyku. Je toto mozne i u nas?
Na zivnostenskom urade treba odovzdat i doklad o prave na pouzivanie priestorov ako sidla firmy (napr. najomnu zmluvu). Kto vsak podpisuje tuto zmluvu? Nevznika firma najomcu nahodou az zapisom do obchodneho registra? Nejedna sa tu o zacarovany kruh (na podpis najomnej zmluvy treba firmu, na firmu treba najomnu zmluvu)?

Cudzi jazyk

Musí to byť buďto v slovenskom jazyku, alebo v cudzom jazyku s overeným prekladom do slovenského jazyka. Nemôže to byť iba v cudzom jazyku.

Spoločnosť vzniká spísaním spoločenskej zmluvy, nie zápisom do OR. V spoločenskej zmluve sú ustanovení konatelia, ktorí konajú v mene spoločnosti, čiže aj podpisujú nájomnú zlmuvu.

s.r.o.

:) super, tak nech sa ti darí v podnikaní.

lordxor : prosím Vás,

lordxor : prosím Vás, kolko bere províziu taká firma? Uvažujem nad tým, či to nie je lepšie dať niekomu založiť.

Dakujem

Zapis na obchodny sud

Dobry den, obdrzal som zivnostenske listy a chcem sa spytat dokedy po obdrzani treba s.r.o. zapisat na obchodny sud??? Aka je tam lehota???
Dakujem.

Zapis na obchodny sud 2

Stale plati 90dnova lehota? Obchodny zakonnik to vysvetluje trochu svojsky slovickami "alebo alebo" pretoze spolocneska zmluva bola spisana 21.februara a vydanie zivnostenskeho opravnenia 27.februara. Takze mam si to vysvetlit ze v tejto situacii bude platit to, co nastalo skor... ?

Zapis na obchodny sud

Je to v tom zákone dosť nejednoznačné. Podľa mňa to znamená, že platiť bude to, čo nastalo neskôr, čiže vydanie živ. listu.

Klasicka registracia...

Podla coho sa voli registracny sud??? Ked mam napr. sidlo spolocnosti v Pezinku, musim registrovat iba v Bratislave? Musi byt vzdy dodrzana miestna prislusnost???

Treba registrovat osobne, alebo staci zaslat dokumenty doporucene postou?

Pytam sa preto, lebo sa zdrzujem v zahranici, velvyslanectva plnia funkciu notarov, takze nie je problem overit listiny a preto som aj uvazoval aj nad elektronickym podanim...

Dakujem.

Podľa čoho sa volí register

Registračný súd sa musí zvoliť ten, v ktorého obvode sa nachádza sídlo spoločnosti.
Návrh na zápis s.r.o. sa môže poslať aj poštou, nemusí to byť osobne.

koala5: moja rec

je jednoduchsie nechat to vsetko na tych co sa tomu venuju profesionalne - zalozenie spolocnosti stoji okolo 13 tisic /provizia pre tu firmu ktora ju zalozi miesto mna/
a miesto vybavovania, studovania zakonov a zdrzovania sa pisanim odvolani a podobne som sa venoval skutocnej priprave na podnikanie a ked som dostal vypis z obchodneho registra mohol som hned zacat.
a myslim ze 13 tisic nie je zas az tak vela. kazdopadne som sa docital na tejto stranke mnozstvo zaujimavych informacii.

založenie s.r.o. v eurach

Dobry deň, chcela by som sa informovať ako je to zo založením spoločnosti ked je vklad spoločníkov v eurách.

Čítala som si obchodný zákonník na vašich stránkach
http://www.mojepodnikanie.sk/zakony/Obchodny-zakonnik
kde sa vraví
"§ 108
(1) Hodnota základného imania spoločnosti musí byť aspoň 200 000 Sk alebo 5 000 eur, ak je hodnota základného imania vyjadrená v eurách."

je toto už platné ? Je možne založiť s.r.o. vkladom v eurach? A to hodnotou 5000eur?
V takom prípade v spoločenskej zmluve budu uvadzane vklady spoločníkov v eurách a nemusi tam byť aj kolko je to v Sk uvádzané?

Ďakujem za odpoveď.

zápis do obchodného registra

Dobry den, chcem sa spytat že na obchodný súd -na zápis- treba overiť kópie živnostenských listov?
Dakujem.

Ja by som len z vklastnej

Ja by som len z vklastnej skusenosti doplnil, ze kopie len vtedy ak mas stary tym ZL, ak uz mas novy, tam kazda zivnost = jeden zivnostensky list a vtedy sa to robi tak, ze treba si dat ist za 100SK kolok nechat spravit vypis zivnostenskeho opravnenia na zivnostenskom oddeleni. (2x100 lebo dve kopie) inak by si sa nedoplatil, ked mas trebars 20 predmetov podnikania.

Poskytnutie vlastných priestorov

Dobrý deň, chceli by sme zriadiť sídlo spoločnosti v dome môjho otca. Ako by to bolo možné najjednoduchšie urobiť? Mohli by sme to urobiť tak ako citujem nižšie aj keď otec nie je zakladateľom s.r.o.? Výpis z registra trestov už viacej nepotrebujem ak som to správne pochopil. Ten je zabezpečený živnostenským úradom? Citujem: Súhlas so zriadením sídla spoločnosti XY, s.r.o., kde napíše, že ako vlastník daných priestorov súhlasí so zriadením sídla spoločnosti XY v uvedených priestoroch, ktorých vlastníctvo dokladuje priloženým LV. Hlavne, aby tam bolo jeho meno, bydlisko, rod. č., podpis, adresa nehnuteľnosti, názov s.r.o. Nemusí to byť nájomná zmluva, ak to nechcete riešiť ako prenájom priestorov, môže to byť len takýto nejaký súhlas so zriadením sídla.
Veľmi pekne ďakujem.

Stránky

Dôležité: Dodržujte tieto pravidlá písania príspevkov a komentárov!