Založenie s.r.o. postup - Ako založiť spoločnosť s ručením obmedzeným

V tomto článku nájdete informácie o tom, ako založiť spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.). V závislosti od rôznych okolností, založenie spoločnosti s ručením obmedzeným môže byť relatívne jednoduchou vecou, ale tiež komplikovaným právnym problémom. Keďže predpokladám, že v tom druhom prípade bude založenie s.r.o. zverené do rúk právne zdatným odborníkom, popíšem postup, ktorý nie je zložitý a ktorý môže použiť bežný človek, začínajúci podnikateľ.

11 krokov k založeniu s.r.o.

1. Výber názvu
2. Výber predmetov činnosti
3. Určenie sídla spoločnosti
4. Spísanie spoločenskej zmluvy
5. Vyhlásenie správcu vkladu
6. Podpisový vzor
7. Vyhlásenie jediného spoločníka
8. Overenie notárom
9. Registrácia na živnostenskom úrade
10. Podanie návrhu na zápis do obchodného registra
11. Registrácia na daňovom úrade

1. Názov spoločnosti (obchodné meno)

Názov spoločnosti si samozrejme vyberiete ľubovoľný, podľa vlastného uváženia. Avšak musíte sa presvedčiť, či už na Slovensku nepodniká nejaká iná firma pod týmto názvom. Ak by už taká firma existovala, obchodný súd by vám zamietol zápis do obchodného registra. To, či už váš názov niekto nepoužíva, môžete najľahšie zistiť na internete na stránke http://www.orsr.sk. Tam si môžete vyhľadať, či už neexistuje firma s vašim názvom. Ak taká firma neexistuje, môžete názov použiť. V opačnom prípade si budete musieť zvoliť iný názov spoločnosti. Na koniec názvu sa pridávajú slová spoločnosť s ručením obmedzeným, alebo častejšie iba skratka s. r. o. alebo spol. s r. o., pred ktorými je čiarka.
Napríklad:
Firma, s. r. o.
Firma, spol. s r. o.
Firma, spoločnosť s ručením obmedzeným

2. Predmety činnosti

Samozrejme v prvom rade musíte vedieť, čím sa vaša firma bude zaoberať. Spíšte si všetky predmety činnosti, o ktorých si myslíte, že ich bude vaša firma vykonávať. Napíšte si aj tie, ktoré síce neplánujete vykonávať hneď od začiatku, ale myslíte si, že by ste sa nimi niekedy v budúcnosti mohli zaoberať. Praktickejšie je zahrnúť medzi predmety podnikania všetky činnosti hneď od začiatku, aby ste neskôr nemuseli zbytočne žiadať o rozširovanie predmetu činnosti. To by vás totiž zbytočne stálo ďalšie súdne poplatky.

Keď budete mať svoj zoznam hotový, choďte s ním na živnostenský úrad. Tam ho predložte a prekonzultujte, či môžete požiadať o zápis vašich predmetov činnosti. Možno bude treba preformulovať niektoré názvy predmetov, alebo niektoré vyškrtnúť, ak napríklad nespadajú pod voľné živnosti a vy nespĺňate požiadavky na ich vykonávanie. Je dôležité prekonzultovať váš zoznam činností skôr, než oficiálne podáte tlačivo so žiadosťou o osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Inak by túto žiadosť by vám mohli zamietnuť, ak by niektoré z vašich požadovaných predmetov činnosti boli nevyhovujúce.

3. Sídlo spoločnosti

Určiť sídlo spoločnosti je dôležité preto, že pri podávaní žiadosti o osvedčenie o živnostenskom oprávnení a návrhu na zápis do obchodného registra budete musieť predložiť nájomnú zmluvu alebo nejaký dokument, dokazujúci vaše právo na užívanie priestorov.

Sídlom vašej spoločnosti môže byť aj váš byt alebo dom. V takom prípade na živnostenskom úrade a obchodnom registri predložíte dokumenty, ktoré dokazujú, že ste vlastníkom bytu alebo domu.

Ak bude vaše sídlo v prenajatých kancelárskych priestoroch, čo je asi najčastejší prípad, budú od vás na živnostenskom úrade a obchodnom registri žiadať predloženie nájomnej zmluvy, resp. zmluvy o budúcej zmluve. V nej musí byť vyslovene uvedené, že vlastník prenajímaných priestorov súhlasí so zriadením sídla spoločnosti.

4. Spoločenská zmluva

Pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným je najdôležitejším krokom spísanie spoločenskej zmluvy. Spoločenská zmluva je dokument, ktorý definuje hlavne vlastnícke podiely jednotlivých spoločníkov s.r.o. (komu patrí aký podiel spoločnosti, prípadne ako sa budú deliť zisky, atď.), predmety podnikania spoločnosti a ustanovuje konateľov spoločnosti. V prípade, že s.r.o. zakladá jediný spoločník, namiesto spoločenskej zmluvy sa spíše iba zakladateľská listina.

Písať detailne o obsahu spoločenskej zmluvy je mimo zamerania tohoto článku, pretože existuje nekonečné množstvo možných variácií a situácií, ktoré môže spoločenská zmluva pokrývať. Na týchto strákach nájdete vzor spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny, ako aj vzory ďalších dôležitých dokumentov.

5. Vyhlásenie správcu vkladu

Základné imanie s.r.o. je minimálne 5000 eur. Túto čiastku musia spoločníci zložiť do rúk správcu vkladu. Správca vkladu musí napísať prehlásenie o tom, v akej výške prevzal od jednotlivých spoločníkov ich vklady. Vzor vyhlásenia správcu vkladu je k dispozícii na našich stránkach.

Mohol by vás tiež zaujímať článok Finta, ako ušetriť 5000 eur pri založení s.r.o.

6. Podpisový vzor

Ďalšou z vecí, ktoré treba vyhotoviť je podpisový vzor konateľov. Vzor tlačiva je k dispozícii na týchto stránkach.

7. Vyhlásenie jediného spoločníka

Ak spoločnosť zakladá jediný spoločník, je potrebné vyhlásenie, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným. Vzor vyhlásenia je k dispozícii.

8. Overenie notárom

Ďalej je potrebné vyhotoviť kópie spoločenskej zmluvy pre každého spoločníka, jednu kópiu na založenie do archívu spoločnosti, jednu kópiu pre živnostenský úrad a dve kópie pre obchodný súd. So všetkými kópiami spoločenskej zmluvy musíte ísť k notárovi, ktorý vám overí podpisy a kópie zmluvy. Podpisy, ktoré má overiť notár sa podpisujú až u notára, nie skôr.

9. Registrácia na živnostenskom úrade

Ďalej treba ísť na živnostenský úrad požiadať o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení (po starom živnostenský list) pre vaše predmety podnikania.

So sebou si prineste vyplnené tlačivo, notársky overenú spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú listinu, doklad o práve používať priestory ako sídlo spoločnosti (list vlastníctva, nájomná zmluva, súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla spoločnosti), kolky po 5 eur za za vystavenie osvedčenia o živnostenskom oprávnení za každú jednu voľnú živnosť a 15 eur za každú remeselnú živnosť alebo viazanú živnosť (pozrite Založenie živnosti).

Ak splníte všetky podmienky, osvedčenia o živnostenskom oprávnení (živnostenské listy) vám vydajú do 5 pracovných dní. Keď dostanete osvedčenia o živnostenskom oprávnení, urobte si z nich po dve fotokópie a tieto si dajte overiť notárom.

10. Podanie návrhu na zápis do obchodného registra

Tlačivo pre návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra si vyzvihnite na obchodnom súde, alebo stiahnite z internetovej stránky ministerstva spravodlivosti http://www.justice.gov.sk. Vyplnené tlačivo musia ísť všetci konatelia podpísať k notárovi, ktorý overí ich podpisy.

Kúpte si kolky v hodnote 331,50 eur, ktorými zaplatíte súdny poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra.

Teraz by ste mali mať všetko, čo potrebujete na podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra:

  • Tlačivo s overenými podpismi,
  • 2x spoločenská zmluva, resp. zakladateľská listina,
  • 2x kópia živnostenského listu,
  • 2x vyhlásenie správcu vkladu,
  • 2x listina preukazujúca vaše oprávnenie k zriadeniu sídla spoločnosti v danej nehnuteľnosti (napr. list vlastníctva, nájomná zmluva, súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla spoločnosti),
  • 2x podpisový vzor konateľov,
  • ak je jediný spoločník, 2x vyhlásenie, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch s.r.o.,
  • kolky za 331,50 eur.

Toto všetko odovzdáte v podateľni obchodného registra na obchodnom súde, kde vám vydajú potvrdenie o prijatí návrhu na zápis spoločnosti. Obchodný súd rozhodne o zapísaní spoločnosti do obchodného registra v zákonnej lehote do 5 pracovných dní. Po zapísaní spoločnosti bude vydaný výpis z obchodného registra každému spoločníkovi.

11. Registrácia na daňovom úrade

Po zapísaní spoločnosti do obchodného registra si založte v banke firemný účet. Po jeho založení sa zaregistrujte na daňovom úrade na platbu dane z príjmu, prípadne aj na daň z pridanej hodnoty. Daňový úrad vám pridelí daňové identifikačné číslo (DIČ), ktoré bude jednoznačným identifikátorom vašej spločnosti vo vzťahu k daňovému úradu.

Môžete začať podnikať

Týmto máte všetky základné veci vybavené a vaša spoločnosť môže začať vykonávať svoje podnikanie.

Ak sa chcete dozvedieť viac, nezabudnite poklikať na jednotlivé odkazy v článku. Tie vás zavedú na ďalšie stránky s informáciami, ktoré vás zaujímajú. Prečítajte si aj ďalšie články, ku ktorým sa dostanete cez menu na vrchu stránky, alebo cez sekciu Dôležité odkazy.

Neprehliadnite:
Živnosť alebo s.r.o. - čo je pre vás výhodnejšie?

Odoberajte najnovšie články a videá o podnikaní emailom!

Súvisiace témy: 

Komentáre

Re: Musím zrušiť živnosť

Živnosť zrušiť nemusíš, môžeš ju prevádzkovať ďalej a súčasne byť spoločníkom v SRO. Ide o to, čo tým sleduješ? Eliminovať hrozbu vysokých odvodov, alebo niečo iné? ŽL si môžeš ponechať, pozastaviť min na 1/2 roka alebo zrušiť. S SRO, v ktorej budeš figurovať nemajú tvoje ŽL nič spoločné. Budú to dva rôzne subjekty.

Re: Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Takže po novom živnostenský úrad nezaujíma nájomna zmluva!!! Na živnostenský treba priniesť zakladateľsku listinu zviazanu trikolorov a overenym podpisom u notara, dalej najlepšie doma si vyplniť formular pre právnicku osbu na ohlásenie živnosti, je teraz nový,da sa stiahnuť z internetu na stránke príslušného ministerstva, so sebou nezabudnut občiansky preukaz. Kolky sa kupiť nedajú momentalne v SR takmer na žiadnej pošte a ak ano,tak urcite nie v hodnote,kt. treba, preto je lepšie zaplatiť v pokladni živnostenského úradu a nezhanať nemožné na poštách. U notára treba skontrolovať, či sa notár nepomylil pri čitaní občianskeho. Matrika, resp. obecný úrad podpis overí,ale nezviaže trikolóru. Základné imanie je 5 000 EUR.

Re: Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Zdravím všetkých, potrebujem poradiť: sme traja a ideme založiť s.r.o.- hlavná činnosť - reštaurácia.Ideme založiť novú reštauráciu.
Potrebujeme na to aj tú remeselnú živnosť na pohostinstvo? Ani jeden z nás nie je vyučený kuchár - čašník, všetci máme vysokoškolské vzdelanie-ja manažment-štátnica z ekonomiky, oni dvaja sú zdravotníci. Riadiť reštauráciu chcem ja. Poraďte či môžem viesť reštauráciu, keď dám napríklad zodpovednosť za kuchyňu na vyučeného kuchára s praxou.Ďakujem za radu.

pre: vlad

Pri reštaurácii potrebuješ remeselnú živnosť Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne. Pohostinskou činnosťou sa rozumie príprava a predaj jedál a nápojov, ak sa podávajú na priamu konzumáciu na mieste. Na získanie tejto živnosti je potrebné doložiť doklady o odbornej spôsobilosti. Doklad o ukončenom VŠ vzdelaní v manažmente je nepostačujúci. Je však možnosť ustanoviť odborného zástupcu, osobu, ktorá bude spĺňať podmienky dané zákonom a ona bude zodpovedná za prevádzkovanie živnosti - t.j. za ustnoveného zástupcu je možné určiť vyučeného kuchára. Táto osoba musí byť po celý čas prevádzkovania živnosti v zamestnaneckom pomere (okrem prípade, kedy táto osoba je členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom).

Re: Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Bola dana na zapis sro s piatimi predmetmi podnikania.Odmietli to zapisat,aj po odvolaniach,pretoze k jednemu predmetu podnikania neboli dolozene potrebne doklady.Je tu nejaka moznost,aby to zapisali so styrmi predmetmi,ktore vyhovuju,alebo je treba dat novu ziadost so vsetkymi tymi papiermi a poplatkami?A je vobec mozne dat ziadost so styrmi predmetmi podnikania,ked na zakladatelskej listine ich je pat?

zakl. listina vs. spol. zmluva; odvody

Poprosim o odpoved:
1.Je nejaky rozdiel (okrem poctu zakladajucich osob) medzi zalozenim sro-cky zakladatelskou listinou a spolocenskou zmluvou?
2. Aka forma je najvyhodnejsia z hladiska platenia dani a odvodov, je lepsie byt spolocnik , konatel a zamestnanec zaroven, alebo je lepsie ostat iba ako konatel a spolocnik? Ake odvody sa platia v jednotlivych pripadoch? Srocku chceme zalozit spolu s manzelkou, ja som zaroven zamestnany, budem platit rovnake odvody ako manzelka?
Dakujem pekne.

Re: iso

Ak okresný súd odmietol vykonať zápis, pričom odmietol aj námietku, tak jedinou možnosťou je podanie nového návrhu. Pri návrhu požadujete zapísať určité skutočnosti, informácie o spoločnosti. Každá táto informácia musí byť doložená príslušným dokladom, ktorý ju preukazuje. Nemôžete požadovať zapísať predmet podnikania, ku ktorému nemáte potrebné oprávnenie, hoci aj zakladateľská listina ho uvádza. V takomto prípade v návrhu uvediete len tiež živnosti, ku ktorým máte oprávnenia (t.j. uvediete len štyri predmety podnikania).

Re: danozkosic

1. pomenovanie dokumentu, ktorý zakladá danú spoločnosť, nehrá rolu. Či to bude zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva, rovnako dôjde k založeniu spoločnosti. Samozrejme, pod zmluvou rozumieme dokument, kde sa zmluvné strany zaviazali k určitým povinnostiam a z toho majú určité úžitky. Je jasné, že takýto dokument je spísaný medzi viacerými stranami. Na druhej strane, ak spoločnosť zakladá jeden zakladateľ, tak nemôže spísať zmluvu, lebo je jediným spoločníkom - nemá ďalšiu zmluvnú stranu. V takomto prípade spíše len zakladateľskú listinu.
2. Odpoveď na túto otázku, chce poznať Vaš uhol pohľadu na najvýhodnejšiu formu platenia odvodov. Ide o optimalizáciu s cieľom platiť minimálne, resp. žiadne odvody? Cez spoločnosť s ručením obmedzeným je možné bez problémov optimalizovať odvodové zaťaženia. Na druhej strane však môžete prísť o určité daňové zvýhodnenia seba ako fyzickej osoby. Konateľ ako aj spoločník platia preddavky na verejné zdravotné poistenie, len ak poberajú príjem - a to 10 % z odmeny platí spoločnosť a 4 % platí spoločník/konateľ. Ak spoločník, konateľ nepoberá žiadnu odmenu, neplatí ani žiadne odvody.

Re: odvody - optimalizacia

Stahovac, mozete prosim upresnit, ako ste myslel, ze mozem prist o urcite danove zvyhodnenie ako fyzicka osoba?Ak sa rozhodnem platit iba zdravotne poistenie 10+4%, tj. nebudem platit soc. poistovnu, prejavi sa na to neskor na vyplacanom dochodku?Dakujem.Co by si nam odporucil, z hladiska platenia odvodov, ak spolocnikmi a zaroven konatelmi sme spolu s manzelkou, ale ja som popritom aj zamestnany, manzelka vsak bude cinna iba v nasej novej srocke.Este raz vdaka.

Re: Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Zdravím,
som tu nový. Je to super stránka ale k veci.
Mám založenú živnosť. Chcel by som prejsť na s.r.o. Ide mi o to či naozaj treba pri s.r.o. imanie min. 5000eur alebo či to stačí len fiktívne alebo nie. Na založenie s.r.o. by som bol sám. Čiže iba jeden konateľ.
Ďalej ma zaujíma akým spôsobom je najlepšie zamestnávať v s.r.o. Myslím či na dohodu, živnosť alebo trvalý prac. pomer.
Ďakujem za odpoveď.

Re: snipko

Minimálne základné imanie spoločnosti s ručením obmedzeným je vo výške 5 000 Eur - spoločnosť musí pri založení disponovať majetkom v tejto minimálnej hodnote. Pri založení sro je možné pripraviť dokumenty tak, že spoločnosť sa založí, aj bez dokladovanie peňazi vkladom na účet. Je však potrebné upozorniť, že keď tieto peniaze pri založení boli vložené do spoločnosti, musia v nej aj figurovať.
Otázka odvodov je obšírnejšia - tu je potrebné vedieť presný zámer, ktorý sa sleduje založením sro (optimalizovať odvody, znížiť odvody, resp. neplatiť žiadne odvody).

Re: snipko

Vďaka za odpoveď. Mňa zaujíma či sa nejako skúma to či tie peniaze tam naozaj v skutočnosti sú. Tak uvediem toto: Ja si idem založiť s.r.o. budem v nej iba ja sám. takže aký je postup pri založení s.r.o.???

Takže ak som to pochopil správne stačí aj fiktívne aby tie peniaze boli vložené, áno???

Re: snipko

ahoj som na tom istom bode chcem si zalozit sro (na otvorenie kaviarne...) teda neviem co je lepsie ci to vziat na zivnost... ale ako je to nakoniec aby tie peniaze boli aj fitktivne vlozene ??

Stačí živnosť raz?

Ahojte, stačí na založenie s.r.o., ak živnosť má len jeden spoločník, alebo musia mať živnosť všetci spoločníci?

Re: Stačí živnosť raz?

Veľmi dobrá je kniha Obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným, autor: Fekete.

Je tam naozaj všetko ohľadom s.r.o.. Odporúčam!!!!

Re: Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Dobry den,

vlani 2008 som zalozil s.r.o. s celkovim splatenym vkladom 100 000 SK cize zostava mi splatit 100 000Sk (3320.053 EUR), ktore by som chcel splatit teraz.

Preto sa chcem spytat ci je postup rovnaky ako pri novozapise? Je to treba dat aj do dodatku k spolocenskej zmluve? A je potrebne na sud dat aj vyhlasenie spravcu vkladu pripadne ake ine doklady treba prilozit?

Taktiez sa chcem opytat ci je potrebne pred návrhom na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným treba dat návrh na zápis premeny menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro.

Alebo staci ked sa uvedie nove zakl. imanie v novom návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným?

Dakujem

Re: Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Dobry den,
nam sa uz podarilo zalozit s.r.o-cku aj vdaka skvelym radam z tohto portalu, dakujeme.
Firma funguje uz skoro rok, potrebujem aktualny vypis z obchodneho registra.
Kedze nemam momentalne cestu do Presova, mozu mi ho zaslat aj postou na zaklade
ziadosti. Len potrebujem prilozit kolok, ale neviem v akej nominalnej hodnote (minuly rok
to bolo tusim 200 Sk). Vedel by mi niekto poradit tu sumu alebo ako je to najlepsie ziskat
ten aktualny vypis? Dakujem

Stránky

Dôležité: Dodržujte tieto pravidlá písania príspevkov a komentárov!