Založenie s.r.o. postup - Ako založiť spoločnosť s ručením obmedzeným

V tomto článku nájdete informácie o tom, ako založiť spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.). V závislosti od rôznych okolností, založenie spoločnosti s ručením obmedzeným môže byť relatívne jednoduchou vecou, ale tiež komplikovaným právnym problémom. Keďže predpokladám, že v tom druhom prípade bude založenie s.r.o. zverené do rúk právne zdatným odborníkom, popíšem postup, ktorý nie je zložitý a ktorý môže použiť bežný človek, začínajúci podnikateľ.

11 krokov k založeniu s.r.o.

1. Výber názvu
2. Výber predmetov činnosti
3. Určenie sídla spoločnosti
4. Spísanie spoločenskej zmluvy
5. Vyhlásenie správcu vkladu
6. Podpisový vzor
7. Vyhlásenie jediného spoločníka
8. Overenie notárom
9. Registrácia na živnostenskom úrade
10. Podanie návrhu na zápis do obchodného registra
11. Registrácia na daňovom úrade

1. Názov spoločnosti (obchodné meno)

Názov spoločnosti si samozrejme vyberiete ľubovoľný, podľa vlastného uváženia. Avšak musíte sa presvedčiť, či už na Slovensku nepodniká nejaká iná firma pod týmto názvom. Ak by už taká firma existovala, obchodný súd by vám zamietol zápis do obchodného registra. To, či už váš názov niekto nepoužíva, môžete najľahšie zistiť na internete na stránke http://www.orsr.sk. Tam si môžete vyhľadať, či už neexistuje firma s vašim názvom. Ak taká firma neexistuje, môžete názov použiť. V opačnom prípade si budete musieť zvoliť iný názov spoločnosti. Na koniec názvu sa pridávajú slová spoločnosť s ručením obmedzeným, alebo častejšie iba skratka s. r. o. alebo spol. s r. o., pred ktorými je čiarka.
Napríklad:
Firma, s. r. o.
Firma, spol. s r. o.
Firma, spoločnosť s ručením obmedzeným

2. Predmety činnosti

Samozrejme v prvom rade musíte vedieť, čím sa vaša firma bude zaoberať. Spíšte si všetky predmety činnosti, o ktorých si myslíte, že ich bude vaša firma vykonávať. Napíšte si aj tie, ktoré síce neplánujete vykonávať hneď od začiatku, ale myslíte si, že by ste sa nimi niekedy v budúcnosti mohli zaoberať. Praktickejšie je zahrnúť medzi predmety podnikania všetky činnosti hneď od začiatku, aby ste neskôr nemuseli zbytočne žiadať o rozširovanie predmetu činnosti. To by vás totiž zbytočne stálo ďalšie súdne poplatky.

Keď budete mať svoj zoznam hotový, choďte s ním na živnostenský úrad. Tam ho predložte a prekonzultujte, či môžete požiadať o zápis vašich predmetov činnosti. Možno bude treba preformulovať niektoré názvy predmetov, alebo niektoré vyškrtnúť, ak napríklad nespadajú pod voľné živnosti a vy nespĺňate požiadavky na ich vykonávanie. Je dôležité prekonzultovať váš zoznam činností skôr, než oficiálne podáte tlačivo so žiadosťou o osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Inak by túto žiadosť by vám mohli zamietnuť, ak by niektoré z vašich požadovaných predmetov činnosti boli nevyhovujúce.

3. Sídlo spoločnosti

Určiť sídlo spoločnosti je dôležité preto, že pri podávaní žiadosti o osvedčenie o živnostenskom oprávnení a návrhu na zápis do obchodného registra budete musieť predložiť nájomnú zmluvu alebo nejaký dokument, dokazujúci vaše právo na užívanie priestorov.

Sídlom vašej spoločnosti môže byť aj váš byt alebo dom. V takom prípade na živnostenskom úrade a obchodnom registri predložíte dokumenty, ktoré dokazujú, že ste vlastníkom bytu alebo domu.

Ak bude vaše sídlo v prenajatých kancelárskych priestoroch, čo je asi najčastejší prípad, budú od vás na živnostenskom úrade a obchodnom registri žiadať predloženie nájomnej zmluvy, resp. zmluvy o budúcej zmluve. V nej musí byť vyslovene uvedené, že vlastník prenajímaných priestorov súhlasí so zriadením sídla spoločnosti.

4. Spoločenská zmluva

Pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným je najdôležitejším krokom spísanie spoločenskej zmluvy. Spoločenská zmluva je dokument, ktorý definuje hlavne vlastnícke podiely jednotlivých spoločníkov s.r.o. (komu patrí aký podiel spoločnosti, prípadne ako sa budú deliť zisky, atď.), predmety podnikania spoločnosti a ustanovuje konateľov spoločnosti. V prípade, že s.r.o. zakladá jediný spoločník, namiesto spoločenskej zmluvy sa spíše iba zakladateľská listina.

Písať detailne o obsahu spoločenskej zmluvy je mimo zamerania tohoto článku, pretože existuje nekonečné množstvo možných variácií a situácií, ktoré môže spoločenská zmluva pokrývať. Na týchto strákach nájdete vzor spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny, ako aj vzory ďalších dôležitých dokumentov.

5. Vyhlásenie správcu vkladu

Základné imanie s.r.o. je minimálne 5000 eur. Túto čiastku musia spoločníci zložiť do rúk správcu vkladu. Správca vkladu musí napísať prehlásenie o tom, v akej výške prevzal od jednotlivých spoločníkov ich vklady. Vzor vyhlásenia správcu vkladu je k dispozícii na našich stránkach.

Mohol by vás tiež zaujímať článok Finta, ako ušetriť 5000 eur pri založení s.r.o.

6. Podpisový vzor

Ďalšou z vecí, ktoré treba vyhotoviť je podpisový vzor konateľov. Vzor tlačiva je k dispozícii na týchto stránkach.

7. Vyhlásenie jediného spoločníka

Ak spoločnosť zakladá jediný spoločník, je potrebné vyhlásenie, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným. Vzor vyhlásenia je k dispozícii.

8. Overenie notárom

Ďalej je potrebné vyhotoviť kópie spoločenskej zmluvy pre každého spoločníka, jednu kópiu na založenie do archívu spoločnosti, jednu kópiu pre živnostenský úrad a dve kópie pre obchodný súd. So všetkými kópiami spoločenskej zmluvy musíte ísť k notárovi, ktorý vám overí podpisy a kópie zmluvy. Podpisy, ktoré má overiť notár sa podpisujú až u notára, nie skôr.

9. Registrácia na živnostenskom úrade

Ďalej treba ísť na živnostenský úrad požiadať o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení (po starom živnostenský list) pre vaše predmety podnikania.

So sebou si prineste vyplnené tlačivo, notársky overenú spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú listinu, doklad o práve používať priestory ako sídlo spoločnosti (list vlastníctva, nájomná zmluva, súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla spoločnosti), kolky po 5 eur za za vystavenie osvedčenia o živnostenskom oprávnení za každú jednu voľnú živnosť a 15 eur za každú remeselnú živnosť alebo viazanú živnosť (pozrite Založenie živnosti).

Ak splníte všetky podmienky, osvedčenia o živnostenskom oprávnení (živnostenské listy) vám vydajú do 5 pracovných dní. Keď dostanete osvedčenia o živnostenskom oprávnení, urobte si z nich po dve fotokópie a tieto si dajte overiť notárom.

10. Podanie návrhu na zápis do obchodného registra

Tlačivo pre návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra si vyzvihnite na obchodnom súde, alebo stiahnite z internetovej stránky ministerstva spravodlivosti http://www.justice.gov.sk. Vyplnené tlačivo musia ísť všetci konatelia podpísať k notárovi, ktorý overí ich podpisy.

Kúpte si kolky v hodnote 331,50 eur, ktorými zaplatíte súdny poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra.

Teraz by ste mali mať všetko, čo potrebujete na podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra:

  • Tlačivo s overenými podpismi,
  • 2x spoločenská zmluva, resp. zakladateľská listina,
  • 2x kópia živnostenského listu,
  • 2x vyhlásenie správcu vkladu,
  • 2x listina preukazujúca vaše oprávnenie k zriadeniu sídla spoločnosti v danej nehnuteľnosti (napr. list vlastníctva, nájomná zmluva, súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla spoločnosti),
  • 2x podpisový vzor konateľov,
  • ak je jediný spoločník, 2x vyhlásenie, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch s.r.o.,
  • kolky za 331,50 eur.

Toto všetko odovzdáte v podateľni obchodného registra na obchodnom súde, kde vám vydajú potvrdenie o prijatí návrhu na zápis spoločnosti. Obchodný súd rozhodne o zapísaní spoločnosti do obchodného registra v zákonnej lehote do 5 pracovných dní. Po zapísaní spoločnosti bude vydaný výpis z obchodného registra každému spoločníkovi.

11. Registrácia na daňovom úrade

Po zapísaní spoločnosti do obchodného registra si založte v banke firemný účet. Po jeho založení sa zaregistrujte na daňovom úrade na platbu dane z príjmu, prípadne aj na daň z pridanej hodnoty. Daňový úrad vám pridelí daňové identifikačné číslo (DIČ), ktoré bude jednoznačným identifikátorom vašej spločnosti vo vzťahu k daňovému úradu.

Môžete začať podnikať

Týmto máte všetky základné veci vybavené a vaša spoločnosť môže začať vykonávať svoje podnikanie.

Ak sa chcete dozvedieť viac, nezabudnite poklikať na jednotlivé odkazy v článku. Tie vás zavedú na ďalšie stránky s informáciami, ktoré vás zaujímajú. Prečítajte si aj ďalšie články, ku ktorým sa dostanete cez menu na vrchu stránky, alebo cez sekciu Dôležité odkazy.

Neprehliadnite:
Živnosť alebo s.r.o. - čo je pre vás výhodnejšie?

Odoberajte najnovšie články a videá o podnikaní emailom!

Súvisiace témy: 

Komentáre

Re: Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Ja by som sa chcela dozvedieť, či ako konateľ spol s r.o., a ak táto spoločnosť vydosahuje žiadny zisk sa môžem evidovať na úrade práce ako nezamestnaná alebo musím spol. s r.o. jednoducho zrušiť ?
Nie je u s.r.o niečo také ako u podnikateľov FO - pozastavenie živnosti ?

Re: Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Vzťah konateľ a spoločnosť s ručením obmedzeným, v ktorej vykonáva túto činnosť nie je pracovnoprávny vzťah. Konateľ je len vymenovaný do funkcie. Buď je to pri založení s.r.o. zakladateľom, alebo po založení môže byť vymenovaný do funkcie na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. (Viete koľko nezamestnaných a bezdomovcov - tzv. biele kone, je súčasne konateľom s.r.o.?)
Pokiaľ je ale konateľ tá istá osoba ako spoločník (resp. zakladateľ), to celú situáciu mení. Neviem o nijakom takom prípade, kde by bol spoločník (zakladateľ) evidovaný na úrade práce.

Re: Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Chcem založiť s.r.o. Budem jediným konateľom a spoločníkom. Ja budem zároven zamestnancom s mojou manželkou. Akú zmluvu musím spísať s manželkou, stačí zmluva o dohode? Aké odvody musím platiť a kde za mna a za manželku? Vopred vdaka za odpoveď.

Dlžka vybavovania

chcem sa spytat ako približne dlho môže trvt vybavovanie s.r.o ked to dam na starosti pravnikovi.

S.R.O. dobrovolny platca DPH - oplati sa?

Ahojte,

s.r.o. zakladam ako jediny spolocnik/ konatel. Ak moj rocny zarobok bude minimalne prve 2 roky podnikania cca. 20.000 EUR (+DPH), zaujimalo by ma, aky model podnikania je pre mna najvyhodnejsi. Ide o podnikanie v oblasti medii. Snahou su co najnizsie odvody, najvyssi zarobok:)

1. Mam sa ako konatel vo firme aj zamestnat? Ako sa budu v tomto pripade menit povinnosti odvodov? O ake odvody ide?
2. Od akeho rocneho obratu je sro zakonne povinna stat sa platcom DPH?
3. Ak by zarobok sro bol nizssi, cize firma nema povinnost byt platcom DPH zo zakona, ci sa oplati byt dobrovolnym platcom DPH? Ide mi o moznost odpisu DPH (nakup elektroniky na firmu, tlace, benzin...)
4. Ak mam zatial nemenny mesacny prijem (vid hore) platia odvody do zdravotnej poistovne - konatel 4%, firma 10 %, ktore z mojich ziskov budem musiet platit?
5. Tieto odvody sa platia kvartalne?

Dakujem za pomoc, trochu som z toho vsetkeho zmatena. Neviem, aky model zo zaciatku zostavit, tak aby podnikanie bolo co najefektivnejsie...

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Potreboval by som poradit, keďže s.r.o. je založená dňom podpisu spoločenskej zmluvy, či môžu dvaja spoločníci podpísať zmluvu aj v rôzne dni a v rôznych mestách, a ktorý dátum sa potom považuje za založenie s.r.o.. ? Počítam že ten posledný.

Zrusenie s.r.o

Dobry den, prosim vas o radu ako s.r.o zrusit, ked bola len nedavno zalozena, ale este ziadna cinnost neprebehla a je registrovana v inom meste, nez je trvale bydlisko zakladatela. SRO je iba na 1 osobu. Dakujem.

Zalozit s.r.o. a byt sucasne zamestnany na hlavny pracovny pomer

Dobry den prajem,

plánujem založit s. r. o., ale nikde som nezistil či je možné založiť s. r. o. a byt zároveň aj jej konateľom, este v dobe pokial som zamestnany na hlavny pracovny pomer. Dôvodom je zdlhavost pri zalozeni a nasledne vybavovanie priestorov, objednavanie strojov a pod. Po uspesnom dokonceni zariadenia firmy(cca mesiac - dva) by som samozrejme HPP ukoncil a venoval sa uz iba firme. Je vôbec niečo takéto možné ak áno poprosil by som čo najviac informácií, poprípade aspoň ktorý zákon presne takýto model upravuje. Ďakujem

Re: Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

prosim vas uz som zufala....mozte mi niekto poradit?mam zivnost-pozastavenu a chcem teraz zalozit s.r.o na prevadzkovanie herne na vyherne automaty ale aj prevadzkovat butique s textilom sucasne.viem ze na prevadzkovanie herne musim mat s.r.očku a licenciu ale teraz mam zrusit zivnostensky list?lebo ked zalozim s.r.o. tak bude nazov firmy ten isty iba na konci s.r.o. a ked sa vybavuje s.r.o. tak sa tam vybavuju aj zivnosti....takze neviem.budte taki dobri a poradte mi prosim ak sa vymotate z mojej otazky...dakujem pekne

Re: Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Dobry den,
prosim Vam mohol by mi niekto poradit pripadne poslat vzor zmluvy o zalozeni ticheho spolocnestva do spolocnosti s.r.o? Pozor nejde o obcana SR. Ide o cudzinca mino EU (Afrika) zmulva nie je zrejme totozna ako by sa jednalo o obcana SR.
Dakujem

Re: Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Založenie firmy je momentálne v zásade veľmi jednoduchý proces. Stačí zohnať dobré vzory a dobre ich vyplniť, navštíviť živnostenský úrad kde všetko skontrolujú a o dva týždne Vám pošlú postou výpis z obchodného registra. Funguje to takto uz asi mesiac.

Re: Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) rozširen

Zdravim,
s,r,o, mam , len chcel by som rozsirit cinnost ale nemam na to opravnenie (inžinierska činnost) no znamy má povolenie ale nechce byt spoločnikom ani živnostnikom no svoje opravnenia je ochotný ponúknut a v pripade potreby i inziniersku cinnosť vykonať pre nasu firmu.
Ako to zapisat do obchodného registra a ko postupovať
Ďakujem

Založenie s.r.o. - Predajňa automobilov

Zdravím, vie mi niekto poradiť? Je potrebná neaká licencia na otvorenie predajne automobilov? Alebo si v podstate môže hocikto otvoriť predajňu? Alebo je potrebné k založeniu niečo špeciálne?
ďakujem

Re: Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Spoločníci majú "práva a povinnosti" také, na akých sa dohodnú v spoločenskej zmluve. Konateľmi môžu byť obidvaja.

Ustanoviť za zodpovedného zástupcu znamená, že aby vám mohlo byť vydané oprávnenie na vykonávanie remeselnej alebo viazanej živnosti, musíte na živnostenskom úrade nahlásiť zodpovedného zástupcu - človeka, ktorý spĺňa požiadavky na vykonávanie tejto živnosti. Pri s.r.o. to môže byť aj niektorý zo spoločníkov. Pre voľné živnosti samozrejme žiadneho zodpovedného zástupcu netreba. Vy ste písali vo vašom príspevku, že jedna z vás spĺňa kritériá - tak predpokladám, že hovoríte o kritériách pre remeselnú alebo viazanú živnosť.

aktuálnosť údajov

Dobrý deň, chcel by som sa spytat, ako je na tom aktuálnosť údajov v 11 krokoch, boli pridane už dávno, a chcel by som podla nich založiť s. r. o., kedže sa mi zdaju zrozumitelne...s pozdravom

Stránky

Dôležité: Dodržujte tieto pravidlá písania príspevkov a komentárov!