Daň z motorových vozidiel (cestná daň) a sadzby 2012, 2013

Za motorové vozidlo, ktoré sa používa na podnikanie alebo na činnosti, ktoré podliehajú dani z príjmov, musíte platiť daň z motorových vozidiel (tzv. cestná daň). Sadzby dane z motorových vozidiel a všetky dôležité informácie nájdete v tomto článku.

Týka sa to nielen vozidiel, ktoré sú v majetku firmy, ale aj tých prípadov, keď sa používa súkromné auto v podnikaní na firemné/služobné účely.

Daň z motorových vozidiel upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Za aké vozidlo sa platí daň

Predmetom dane z motorových vozidiel je motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie M, N a O, ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov.

Za aké vozidlo sa neplaní daň

Predmetom dane z motorových vozidiel nie je vozidlo

a) používané na skúšobné jazdy alebo iné jazdy, ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo,
b) určené na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré nie je určené na prepravu a v dokladoch vozidla je označené ako špeciálne vozidlo.

Kto platí daň

(1) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, alebo ich organizačná zložka zapísaná do obchodného registra, ktorá

a) je ako držiteľ vozidla zapísaná v dokladoch vozidla,
b) používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, bola zrušená alebo zanikla,
c) používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie,

(2) Daňovníkom je tiež

a) zamestnávateľ, ak vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla; to neplatí, ak zamestnávateľom je vyšší územný celok, do rozpočtu ktorého plynie daň z motorových vozidiel,
b) stála prevádzkareň alebo iná organizačná zložka osoby s trvalým pobytom alebo sídlom v zahraničí.

Kto neplatí daň

Od dane z motorových vozidiel je oslobodené vozidlo

a) v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaný vyšší územný celok, do rozpočtu ktorého plynie daň z motorových vozidiel,
b) diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť.

Od čoho je odvodený základ dane

Základom dane pri osobnom automobile je zdvihový objem motora v cm3 a pri úžitkovom vozidle a autobuse ich celková hmotnosť v tonách a počet náprav.

Kedy vzniká a zaniká daňová povinnosť

Daňová povinnosť vzniká dňom použitia vozidla na podnikanie.

Daňová povinnosť zaniká dňom, ktorým sa vozidlo prestalo používať na podnikanie.

Do akého termínu musíte podať daňové priznanie

Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie ste povinní podaťdo 31. januára po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia. Napríklad daňové priznanie za rok 2012 musíte podať do 31.1.2013.

Nahlásenie a odhlásenie vozidla na daňovom úrade

Do 31.12.2012 bolo nutné do 30 dní nahlásiť na daňový úrad skutočnosť, že ste začali používať vozidlo na podnikanie.

Od 1.1.2013 sa táto povinnosť ruší. Platí nové znenie zákona, podľa ktorého nemáte povinnosť nahlasovať na daňový úrad, že ste začali používať vozidlo na podnikanie.

Ak vám zanikne daňová povinnosť (ak prestanete používať auto na podnikanie), ste povinní oznámiť túto skutočnosť daňovému úradu do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.

Preddavky na daň z motorových vozidiel

(1) Ak vaša predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 660 eur a nepresiahne 8 292 eur, ste povinní platiť štvrťročné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške jednej štvrtiny predpokladanej dane. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.

(2) Ak vaša predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8 292 eur, ste povinní platiť mesačné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške jednej dvanástiny predpokladanej dane. Mesačné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca.

(3) Ak vaša predpokladaná daň u jedného správcu dane nepresiahne 660 eur, alebo ak vám vznikne daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, preddavky neplatíte.

(4) Predpokladaná daň je súčet ročnej sadzby dane uvedenej v platnom všeobecne záväznom nariadení za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia.

Ak vám vznikne alebo zanikne daňová povinnosť v priebehu roka, zaplatíte pomernú časť dane

Ak nepoužívate auto na podnikanie celý rok, zaplatíte iba pomernú časť dane.

Pre zdaňovacie obdobie za rok 2012 (daňové priznanie podávate do 31.1.2013) si pomernú časť dane vypočítate podľa počtu mesiacov, počas ktorých ste používali auto na podnikanie. Ročnú sadzbu dane vydelíte dvanástimi a vynásobíte počtom mesiacov.

Pre zdaňovacie obdobie za rok 2013 a viac (daňové priznanie podávate do 31.1.2014 a viac) si pomernú časť dane vypočítate podľa počtu dní, počas ktorých ste používali auto na podnikanie. Ročnú sadzbu dane vydelíte číslom 365 (v priestupnom roku číslom 366) a vynásobíte počtom dní, počas ktorých sa vozidlo používalo na podnikanie.

Nezabudnite, že ak auto prestanete používať na podnikanie, musíte to do 30 dní nahlásiť na daňovom úrade (pozrite vyššie odsek o prihlásení a odhlásení vozidla na DÚ).

Čo sa rozumie pod pojmom úžitkové vozidlo

Úžitkovým vozidlom sa rozumie vozidlo kategórie M2, M3, N1 až N3 a O1 až O4.

Čo sa rozumie pod pojmom celková hmotnosť vozidla

Celková hmotnosť vozidla je súčet pohotovostnej a užitočnej hmotnosti. V návesových jazdných súpravách sa celkovou hmotnosťou jednotlivého vozidla rozumie numerický súčet hmotností pripadajúcich na jednotlivé nápravy.

Sadzby dane z motorových vozidiel

Sadzby dane z motorových vozidiel pre jednotlivé kraje a druhy vozidiel nájdete v prílohe na začiatku článku.

Odoberajte najnovšie články a videá o podnikaní emailom!

Súvisiace témy: 

Komentáre

Re: Daň z motorových vozidiel (cestná daň) a sadzby 2010, 2011

JanoZvychodu - v takom prípade sa neplatí daň za celý rok, ale iba pomerná časť dane. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin jednej dvanástiny ročnej sadzby dane a počtu mesiacov, v ktorých sa vozidlo používalo na podnikanie. Od apríla do decembra to je 9 mesiacov, takže to bude: ročná sadzba deleno 12 krát 9.

Re: Daň z motorových vozidiel (cestná daň) a sadzby 2010, 2011

jano55 - záleží na tom, aký stav bol predtým a či ste nahlásili jeho nepoužívanie na daňovom úrade.

 • Pred rokom 2010 ste auto tiež nepoužívali na podnikanie a ani nebolo nahlásené na DÚ. V tom prípade je to ok a nemusíte platiť daň z motorových vozidiel za rok 2010.
 • Pred rokom 2010 ste auto používali na podnikanie a bolo nahlásené na DÚ. Do 30 dní, odkedy ste ho prestali používať na podnikanie, ste túto zmenu nahlásili na DÚ. V tom prípade je to tiež ok a nemusíte platiť daň z motorových vozidiel za rok 2010.
 • Pred rokom 2010 ste auto používali na podnikanie a bolo nahlásené na DÚ. Od r. 2010 ste ho prestali používať, ale túto zmenu ste nenahlásili na DÚ. Tu už by bol problém. Mali by ste dve možnosti:
  1) Mohli by ste dodatočne podať oznámenie o zmene (o tom, že auto ste prestali používať na podnikanie). Mohlo by sa stať, že vám dajú pokutu za neskoré podanie oznámenia. Daň by ste neplatili. Aká môže byť výška pokuty a aká je pravdepodobnosť, že by vám ju dali, to neviem.
  2) Podáte oznámenie až teraz, že ste ho prestali používať napr. ku koncu roku 2010, zaplatíte daň z motorových vozidiel za rok 2010 a za rok 2011 už nebudete musieť platiť (ak auto nezačnete používať).

Re: Daň z motorových vozidiel (cestná daň) a sadzby 2010, 2011

Ja by som len doplnil k tej výške pokuty za neoznámenie zmeny. Je to podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov, ktorý bude od 1. 1. 2012 zrušený a namiesto neho nadobudne účinnosť nový zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok).

Takže podľa § 35 odst.7 písm.b) zákona č. 511/1992 Zb. pokuta za nesplnenie oznamovacej povinnosti môže byť najmenej 66,38 eura a najviac 3 319,39 eura.

Re: Daň z motorových vozidiel (cestná daň) a sadzby 2010, 2011

Vo včerajšom denníku SME je tabuľka s odlišnými sumami , ako uvádzate vo Vašej tabuľke a aj na daňovom úrade Ba V na tabuli je suma , ktorú máme zaplatiť v tomto roku za rok 2010 rovnaká ,ako minulý rok / pre "moje" auto 135,10 E/ a aj úradníčka , ktorej som sa pýtal , mi potvrdila , že treba zaplatiť sumu , ktorá je na tabuli.
Tak sa pýtam : máte chybu Vy ? Alebo nevedia tí , ktorí majú vedieť v prvom rade ??

Re: Daň z motorových vozidiel (cestná daň) a sadzby 2010, 2011

Chcela by som sa opytat, ak pouzivam v jednom mesiaci 2 auta, no nie sucasne, platim v tom mesiaci dan len 1x? za ktore auto? do polovice mesiaca august (1.-16.8.2010) som pouzivala jedno, potom som kupila druhe s vacsim objemom valcov, ktore som pouzivala v druhej polovici mesiaca(17.8.-31.8.2010). Je to tak nahlasene aj na DÚ. Dakujem za odpoved.

Re: Daň z motorových vozidiel (cestná daň) a sadzby 2010, 2011

Mňa by zaujímalo, ktorému daňovému úradu mám oznámiť vznik daňovej povinnosti v súvislosti s používaním súkromného motorového vozidla na podnikanie, keď som som ho pri zmene trvalého bydliska neprehlásila. Je to naozaj podľa miesta evidencie vozidla? Je problém, ak som auto neprehlásila? Nikde som nenašla povinnosť zmeny evidencie vozidla v takomto prípade, tak som usúdila, že to nie je nutné. :) (Pričom v iných prípadoch termíny boli.) Budem vďačná za dobré rady...

Re: Daň z motorových vozidiel (cestná daň) a sadzby 2010, 2011

Danino1 - nie že môžete, ale musíte zaplatiť čím skôr, najlepšie hneď zajtra. Čím väčšie omeškanie budete mať, tým horšie. Či dostanete pokutu, ťažko povedať. Možno pri veľmi malom omeškaní nie. Ale určite to treba zaplatiť čo najskôr, lebo s pribúdajúcimi dňami omeškania rastie aj výška prípadnej pokuty.

Re: Daň z motorových vozidiel (cestná daň) a sadzby 2010, 2011

Ahoj mal by som na vas prozbu,od Januara .2011 som SZCO a ako maly zivnostnik by som potreboval na svoje podnikanie aj auto.
No chcel by som si ho dat aj do nakladou ale ide o to ze auto by som si chcel kupit az April-Maj.2011 kym nebudem mat aspon urcitu sumu ktora sa zaklada pri kupe vozidla(akontacia).
No moja otazka znie ak si ja to auto teda kupim v Aprili .2011 ako by som mal postupovat pri takych veciach ako je registracia auta koli cestnej dane,a ako by vlastne malo byt auto registrovane,ci klasicky na moju osobu cize ako nefyzicka osoba(nepodnikatel),alebo musim auto nahlasit na nieco take ako je IČO,pripadne DIČ.
Poradte my ako vlastne mam urobyt aby som si nesposobyl problemy.

Za dobru radu,priam po (LOPATE)dakujem.

Re: Daň z motorových vozidiel (cestná daň) a sadzby 2010, 2011

rito, auto si môžete kúpiť dvomi spôsobmi:

 • na firmu
 • na vás ako súkromnú osobu

V obidvoch prípadoch ho môžete používať na podnikanie. Rozdiel je v tom, čo si budete môcť dávať do nákladov.

 • Ak auto kúpite na firmu, budete si môcť dať do nákladov akontáciu, leasingové splátky, poistenie auta, výdavky na servis, náhradné diely, diaľničné nálepky a výdavky na pohonné hmoty (benzín/nafta).
 • Ak si auto kúpite ako súkromná osoba, budete si môcť dávať do nákladov iba pohonné hmoty a paušálne náhrady. Pozrite si článok Súkromné auto v podnikaní na firemné/služobné účely.

V každom prípade, či už si auto kúpite na firmu, alebo súkromne, budete ho musieť nahlásiť na daňovom úrade do 30 dní odo dňa, kedy ho začnete používať na podnikanie. V januári každého roku potom budete platiť daň z motorových vozidiel za používanie auta na podnikanie v predchádzajúcom roku.

Re: Daň z motorových vozidiel (cestná daň) a sadzby 2010, 2011

Ale predca mam este nieco ,ak si dam auto ako fyz.osoba podnikatel,co je potrebne alebo ako mam dat auto zapisat ,pripadne ako mam auto kupit ked ho chcem na podnikanie.
zapisuje sa do T.papiera vlastne moje meno,alebo aky je postup.
pri kupe auta na lizing a samozrejme na podnikanie musim udat predajcovy aj to ze ho beriem ako fyz.os.na podnikanie,a musim dolozit ico,alebo dic. alebo staci jednoducho zapisat si auto na svoje meno klasickym sposobom,a predajcovy netreba oznamovat ze ho beriem ako na podnikanie.

Mam velmo malo informacii v tom to smere a som rad , ze je tu takato stranka kde sa navzajom odovzdavaju skusenosti a rady tykajuce sa zakonov a samozrejme z reality.

Re: Daň z motorových vozidiel (cestná daň) a sadzby 2010, 2011

Predajcovi poviete, že auto chcete kúpiť na firmu. Dáte mu presný názov svojej firmy, adresu sídla firmy, IČO, DIČ. On vám vystaví faktúru s týmito údajmi, ktoré mu dáte. Túto faktúru si potom dáte do účtovníctva.

Rovnako aj u policajtov, keď budete prihlasovať auto, prihlásite ho na firmu - držiteľom vozidla bude vaša firma. To vám napíšu aj do technického preukazu.

Re: Daň z motorových vozidiel (cestná daň) a sadzby 2010, 2011

Poprosil by som o radu: prerušil som živnosť a na tlačive je, že Živn. úrad oznamuje danú skutočnosť zdravotnej poisťovni a správcovi dane ak o to požiadam.
Požiadal som o to (bolo to v roku 2009) a teraz mi oznámila moja správkyňa dane, že som nepodal daňové priznanie za motorové vozidlo za rok 2010
Nechápem, oznamuje to Živn, úrad, alebo neoznamuje?

Re: Daň z motorových vozidiel (cestná daň) a sadzby 2010, 2011

Pravdepodobne to je tak, že živnostenský úrad síce oznámi daňovému úradu, že prerušujete živnosť, ale to sa bude týkať iba dane z príjmu. Na daň z motorových vozidiel si auto prihlásiť aj odhlásiť musíte sami a to do 30 dní od začatia (prihlásiť) alebo ukončenia (odhlásiť) používania auta na podnikanie. Nie je to veľmi logické, ale žiaľ asi to bude tak.

Zájdite na daňový úrad, vysvetlite im situáciu a odhláste auto dodatočne. Do tlačiva vyplňte, že ste ho prestali používať na podnikanie k tomu vášmu dátumu v roku 2009. Je dosť možné, že vám to prejde a nebudú vás za to nijako postihovať.

Stránky

Dôležité: Dodržujte tieto pravidlá písania príspevkov a komentárov!