Ako si môžete znížiť daň z príjmu II: Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela 2012, 2013

Nezdaniteľná časť na manželku/manžela

V predchádzajúcom článku ste sa dozvedeli, ako si môžete znížiť vašu daň z príjmu odpočítaním nezdanitľnej časti základu dane na daňovníka.

Ako som minule sľúbil, dnes napíšem o tom, ako si môžete znížiť daň ešte viac.

Ak máte manželku alebo manžela, okrem nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka si váš daňový základ môžete znížiť ešte aj o nezdaniteľnú časť základu dane na maželku/manžela.

Čo je základ dane

Pre poriadok si zopakujme, čo je vlastne váš základ dane.

Váš základ dane sú vaše príjmy za rok znížené o náklady a o zaplatené zdravotné a sociálne odvody.

Základ dane = Príjmy - Náklady - Zdravotné poistné - Sociálne poistné

Váš základ dane si môžete znížiť o takzvané nezdaniteľné časti. Jenodu z nich je aj nezdaniteľná časť na manželku/manžela.

Znížený základ dane = Základ dane - Nezdaniteľné časti

Výška nezdaniteľnej časti na manželku/manžela

Nasledujú výpočty. Najskôr všeobecne, ako je to v zákone.

Nezľaknite sa zložitosti. Za ňou nasleduje zjednodušenie konkrétne pre príjem za rok 2012.

Ak máte základ dane rovný alebo nižší ako 176,8-násobok platného životného minima a vaša manželka/manžel žijúca s vami v domácnosti

 1. nemá vlastný príjem, nezdaniteľná časť na manželku/manžela ročne je suma zodpovedajúca 19,2-násobku platného životného minima
 2. má vlastný príjem nepresahujúci sumu zodpovedajúcu 19,2-násobku platného životného minima, nezdaniteľná časť na manželku/manžela je suma zodpovedajúca rozdielu 19,2-násobku platného životného minima a vlastného príjmu manželky/manžela
 3. má vlastný príjem presahujúci sumu zodpovedajúcu 19,2-násobku platného životného minima, nezdaniteľná časť na manželku/manžela = 0.

Ak máte základ dane vyšší ako 176,8-násobok platného životného minima a vaša manželka/manžel žijúca s vami v domácnosti

 1. nemá vlastný príjem, nezdaniteľná časť na manželku/manžela ročne je suma zodpovedajúca rozdielu 63,4-násobku platného životného minima a ¼ vášho základu dane. Ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť bude 0.
 2. má vlastný príjem, nezdaniteľná časť na manželku/manžela je suma vypočítaná podľa bodu 1, znížená o vlastný príjem manželky/manžela. Ak je táto suma nižšia ako nula, nezdaniteľná časť na manželku/manžela je 0.

Teraz jednoduchšie

Pre daňové priznanie za rok 2012 (ktoré budete podávať v marci 2013) platí toto:

 • Ak máte základ dane rovný alebo nižší ako 33 561,944 € a príjem manželky/manžela je 0, nezdaniteľná časť na manželku/manžela je 3644,744 €.
 • Ak máte základ dane rovný alebo nižší ako 33 561,944 € a príjem manželky/manžela je do 3644,744 €, nezdaniteľná časť na manželku/manžela je 3644,744 – príjem manželky/manžela.
 • Ak máte základ dane rovný alebo nižší ako 33 561,944 € a príjem manželky/manžela je vyšší ako 3644,744 €, nezdaniteľná časť na manželku/manžela je 0.
 • Ak máte základ dane vyšší ako 33 561,944 € a manželka/manžel nemala príjem, nezdaniteľná časť na manželku/manžela je 12 035,222 – (základ dane : 4).
 • Ak máte základ dane vyšší ako 33 561,944 € a manželka/manžela mala príjem, nezdaniteľná časť na manželku/manžela je 12 035,222 – (základ dane : 4) – príjmy manželky/manžela.

Za aké obdobie si môžete uplatniť nezdaniteľnú časť na manžeku/manžela

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela si môžete uplatiniť iba za tie mesiace, v ktorých ste celý mesiac boli manželmi.

Ak ste sa napríklad zosobášili 5.10.2012, mžete si uplatniť nezdaniteľnú časť iba za dva mesiace - november a december.

Ak ste sa zosobášili 1.10.2012, môžete si uplatniť nezdaniteľnú časť za tri mesiace - október, november a december.

Kto sa považuje za manželku/manžela

Za manželku alebo manžela, na ktorého si môžete uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, sa považuje

 • manželka alebo manžel, ktorá sa v príslušnom zdaňovacom období starala o vyživované maloleté dieťa žijúce s vami v domácnosti, alebo
 • ktorá v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie, alebo
 • bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie, alebo
 • sa považuje za občana so zdravotným postihnutím, alebo
 • sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Čo sa považuje za vlastný príjem manželky/manžela

Za vlastný príjem manželky/manžela sa považuje podľa §11 ods.4 zákona o dani z príjmov príjem manželky/manžela, znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka/manžel bol povinný v príslušnom zdaňovacom období platiť.

To znamená, že z vlastného príjmu manželky/manžela sa odpočítava:

 • poistné na povinné sociálne poistenie zamestanca, SZČO
 • poistné dobrovoľne poistenej osoby v sociálnej poisťovni
 • preddavky zamestnancaca, SZČO a samoplatiteľa na zdravotné poistenie
 • nedoplatok z ročného zúčtovania poistného na zdravotné poistenie

Čo sa započítava do príjmu manželky/manžela

Započítava sa:

 • príjem zo závislej činnosti, t.j. každý zdaniteľný príjem, príjem, ktorý nie je predmetom dane a príjem, ktorý je od dane oslobodený
 • príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, t.j. celkový príjem neznížený o výdavky
 • príjem z prenájmu, t.j. celý príjem z prenájmu
 • príjem z kapitálového majetku: výhry, úroky, výnosy z vkladov v banke, z cenných papierov....
 • ostatné príjmy: náhodné a príležitostné, výhry, príjmy z predaja nehnuteľností
 • náhrada príjmu pri PN, nemocenské, ošetrovné, materské a vyrovnávací príspevok
 • cestovné náhrady
 • podiely na zisku (aj tie, ktoré sú od dane oslobodené)
 • dôchodky
 • dávka v nezamestnanosti
 • dávky podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi
 • príspevok na opatrovanie

Čo sa nezapočítava do príjmu manželky/manžela

Nezapočítava sa:

 • štátne sociálne dávky: rodičovský, príspevok na starostlivosť o dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa, príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti..., prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
 • daňový bonus
 • štipendium pri sústavnej príprave na povolanie
 • zamestnanecká prémia
 • zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť
 • vianočný príspevok
 • príspevok na pohreb

Nezdaniteľná časť na dôchodkové sporenie

Od vášho základu dane si ešte môžete odpočítať ďalšiu nezdaniteľnú časť a tou je dobrovoľné dôchodkové sporenie.

O tom je môj ďalší článok.

Odoberajte najnovšie články a videá o podnikaní emailom!

Súvisiace témy: 

Komentáre

Dôležité: Dodržujte tieto pravidlá písania príspevkov a komentárov!