Odvody živnostníka (SZČO) 2016 do zdravotnej a Sociálnej poisťovne

Ak ste živnostník alebo iná SZČO, máte povinnosť platiť odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Výška odvodov závsí od vášho príjmu v predchádzajúcich rokoch. Aké sú aktuálne sadzby odvodov a ako je to u živnostníkov, ktorí ešte len začínajú podnikať, dozviete sa v tomto článku.

Nižšie nájdete odvody spracované do prehľadných tabuliek.

Odvody do zdravotnej poisťovne

Výšku odvodov do zdravotnej poisťovne vám vypočíta a oznámi vaša zdravotná poisťovňa po vykonaní ročného zúčtovania.

Výška odvodov do zdravotnej poisťovne sa vypočítava z vášho vymeriavacieho základu.

Vymeriavací základ sa počíta takto:

 • k čiastkovému základu dane z príjmu pripočítate zaplatené povinné odvody do Sociálnej aj do zdravotnej poisťovne (dobrovoľné odvody do SP sa nezapočítavajú)
 • vydelíte počtom mesiacov prevádzkovania živnosti (ak ste živnosť začali prevádzkovať v danom roku, na kalendárny mesiac, v ktorého priebehu ste začali prevádzkovať živnosť po prvom dni v tomto mesiaci, sa neprihliada)
 • potom vydelíte koeficientom 1,486

Tým získate vymeriavací základ pre odvody do zdravotnej poisťovne.

Minimálny vymeriavací základ pre odvody do zdravotnej poisťovne

Pre odvody do zdravotnej poisťovne je stanovený minimálny vymeriavací základ. Je to 50% z priemernej mzdy spred 2 rokov.

V roku 2013 bola priemerná mzda 824 €.

V roku 2014 bola priemerná mesačná mzda 858 €.

Minimálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie v roku 2015 teda je 412 € a v roku 2016 429 €.

Ak boli vaše príjmy nízke a vyšiel vám vymeriavací základ nižší ako je minimálny vymeriavací základ, budú sa vám odvody počítať z minimálneho vymeriavacieho základu a nie z vášho skutočného nižšieho vymeriavacieho základu.

Maximálny vymeriavací základ pre odvody do zdravotnej poisťovne

Maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie je určený ako 5 násobok priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov.

V roku 2015 je maximálny vymeriavací základ 4120 € a v roku 2016 4290 €.

Ak boli vaše príjmy vysoké a vyšiel vám väčší vymeriavací základ než je maximálny, pre výpočet odvodov nepoužijete váš skutočný vymeriavací základ, ale maximálny vymeriavací základ.

Sadzba poistného

Sadzba poistného pre SZČO je:

 • 14 % z vymeriavacieho základu: Najmenej 14% z minimálneho základu a najviac 14% z päťnásobku priemernej mesačnej mzdy
 • 7 % z vymeriavacieho základu pre SZČO zdravotne postihnutého s mierou funkčnej poruchy 41 % a viac alebo pre poberateľa invalidného dôchodku: Najmenej 7% z minimálneho základu a najviac 7% z päťnásobku priemernej mesačnej mzdy

Odvody SZČO do zdravotnej poisťovne od 1.1.2015

  Sadzba poistného Minimálny vymeriavací základ Minimálna suma poistného Maximálny vymeriavací základ Maximálna suma poistného
SZČO bez zdravotného postihnutia 14% 412 € 57,68 € 4120 € 576,80 €
SZČO zdravotne postihnutý alebo poberateľ invalidného dôchodku 7% 412 € 28,84 € 4120 € 288,40 €

Odvody SZČO do zdravotnej poisťovne od 1.1.2016

  Sadzba poistného Minimálny vymeriavací základ Minimálna suma poistného Maximálny vymeriavací základ Maximálna suma poistného
SZČO bez zdravotného postihnutia 14% 429 € 60,06 € 4290 € 600,60 €
SZČO zdravotne postihnutý alebo poberateľ invalidného dôchodku 7% 429 € 30,03 € 4290 € 300,30 €

Ročné zúčtovanie preddavkov na zdravotné poistenie

Aj keď sme doteraz hovorili o "odvodoch" do zdravotnej poisťovne, v skutočnosti sa vlastne jedná o preddavky. Tieto preddavky sú akýmisi predpokladanými odvodmi, vypočítanými podľa príjmu v predchádzajúcom roku. Avšak skutočná výška odvodov, ktoré máte zaplatiť podľa vášho skutočného príjmu v danom roku, sa zistí až pri takzvanom ročnom zúčtovaní poistného.

V ročnom zúčtovaní poistného sa vypočíta presná výška odvodov na zdravotné poistenie, ktoré ste mali v predchádzajúcom roku zaplatiť podľa vašich skutočných príjmov. To sa porovná s výškou preddavkov, ktoré ste v minulom roku zaplatili.

V prípade, že ste zaplatili menej ako ste mali, máte nedoplatok. Tento nedoplatok musíte doplatiť.

Ak ste naopak zaplatili viac ako ste mali, máte preplatok. Tento preplatok vám musí zdravotná poisťovňa vrátiť.

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za vás vykoná vaša zdravotná poisťovňa.

V akom termíne a kam platíte odvody do zdravotnej poisťovne

Preddavky na poistné sa platia na účet vašej zdravotnej poisťovne za kalendárny mesiac pozadu. Preddavky sú splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý platíte.

Odvody do Sociálnej poisťovne

Podobne ako pri odvodoch do zdravotnej poisťovne, aj výšku odvodov do Sociálnej poisťovne si vypočítate z vášho vymeriavacieho základu.

Podľa zákona o sociálnom poistení vymeriavací základ je podiel:

 • jednej dvanástiny základu dane z príjmov fyzických osôb nezníženého o zaplatené povinné odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne
 • a koeficientu 1,486.

Vymeriavací základ si vypočítate takto:

 • k čiastkovému základu dane z príjmu pripočítate zaplatené odvody do Sociálnej aj do zdravotnej poisťovne (dobrovoľné odvody do SP sa nezapočítavajú)
 • vydelíte dvanástimi (aj v prípade, že ste podnikali menej ako 12 mesiacov v danom roku)
 • potom vydelíte koeficientom 1,486

Tým získate mesačný vymeriavací základ pre odvody do Sociálnej poisťovne.

Minimálny vymeriavací základ pre odvody do Sociálnej poisťovne

Pre odvody do Sociálnej poisťovne je stanovený minimálny vymeriavací základ. Je to 50% priemernej mzdy spred dvoch rokov.

V roku 2013 bola priemerná mesačná mzda 824 €. Minimálny vymeriavací základ pre rok 2015 je 412 €.

V roku 2014 bola priemerná mesačná mzda 858 €. Minimálny vymeriavací základ pre rok 2016 je 429 €.

Môže sa stať, že ak vaše príjmy boli nízke, vyšiel vám vymeriavací základ nižší ako je minimálny vymeriavací základ. V takom prípade sa vám odvody budú počítať z minimálneho vymeriavacieho základu (412 € v r. 2015, 429 € v r. 2016), nie z vášho skutočného nižšieho vymeriavacieho základu.

Maximálny vymeriavací základ pre odvody do Sociálnej poisťovne

Zároveň je stanovený aj maximálny vymeriavací základ. Je to 5 násobok priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov.

Od 1.1. 2015 je maximálny vymeriavací základ 4120 € mesačne na všetky druhy poistného.

Od 1.1. 2016 je maximálny vymeriavací základ 4290 € mesačne na všetky druhy poistného.

Ak boli vaše príjmy vysoké, môže sa stať, že vám vyjde väčší vymeriavací základ než je maximálny. V tom prípade pre výpočet odvodov nepoužijete váš skutočný vymeriavací základ, ale namiesto neho použijete maximálny vymeriavací základ (4120 € v r. 2015, 4290 € v r. 2016).

Aké druhy poistného sa platia do Sociálnej poisťovne

Ako SZČO platíte do Sociálnej poisťovne odvody na tieto poistenia:

 • nemocenské poistenie 4,4 % z vymeriavacieho základu,
 • starobné dôchodkové poistenie 18 % z vymeriavacieho základu,
 • invalidné dôchodkové poistenie 6 % z vymeriavacieho základu (neplatí ho starobný dôchodca a predčasný starobný dôchodca),
 • poistenie v nezamestnanosti 2 % z vymeriavacieho základu (dobrovoľné - nemusí sa platiť),
 • do rezervného fondu solidarity 4,75 % z vymeriavacieho základu

Poistné na invalidné poistenie neplatíte, ak ste samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je dôchodkovo poistená po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku.

Poistenie v nezamestnanosti je dobrovoľné. Ak nechcete, nemusíte ho platiť. V tom prípade ale nebudete mať nárok na podporu v nezamestnanosti.

Odvody SZČO do Sociálnej poisťovne od 1.1.2015

  Sadzba poistného Minimálny vymeriavací základ Minimálna suma poistného Maximálny vymeriavací základ Maximálna suma poistného
Nemocenské poistenie 4,4% 412 € 18,12 € 4120 € 181,28 €
Starobné dôchodkové poistenie 18% 412 € 74,16 € 4120 € 741,60 €
Invalidné dôchodkové poistenie 6% 412 € 24,72 € 4120 € 247,20 €
Poistenie v nezamestnanosti (dobrovoľné) 2% 412 € 8,24 € 4120 € 82,40 €
Rezervný fond 4,75% 412 € 19,57 € 4120 € 195,70 €
Spolu 33,15% € bez poistenia v nezamestnanosti

35,15% € s poistením v nezamestnanosti
  136,57 € bez poist. v nezam.

144,81 € s poist. v nezam.
  1365,78 € bez poist. v nezam.

1448,18 € s poist. v nezam.

Odvody SZČO do Sociálnej poisťovne od 1.1.2016

  Sadzba poistného Minimálny vymeriavací základ Minimálna suma poistného Maximálny vymeriavací základ Maximálna suma poistného
Nemocenské poistenie 4,4% 429 € 18,87 € 4290 € 188,76 €
Starobné dôchodkové poistenie 18% 429 € 77,22 € 4290 € 772,20 €
Invalidné dôchodkové poistenie 6% 429 € 25,74 € 4290 € 257,40 €
Poistenie v nezamestnanosti (dobrovoľné) 2% 429 € 8,58 € 4290 € 85,80 €
Rezervný fond 4,75% 429 € 20,37 € 4290 € 203,77 €
Spolu 33,15% € bez poistenia v nezamestnanosti

35,15% € s poistením v nezamestnanosti
  142,20 € bez poist. v nezam.

150,78 € s poist. v nezam.
  1422,13 € bez poist. v nezam.

1507,93 € s poist. v nezam.

Invalidné poistenie neplatíte, ak ste poistenec, ktorý:

 • poberá starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, alebo
 • poberá výsluhový dôchodok a dosiahol dôchodkový vek.

V akom termíne a kam platíte odvody do Sociálnej poisťovne

Poistné sa platí na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici za kalendárny mesiac pozadu. Poistné je splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa platí poistné.

Aké odvody musí platiť začínajúci živnostník

Ako začínajúci živnostník nemáte povinnosť platiť odvody do Sociálnej pisťovne až do 30. júna roku nasledujúcom po roku, v ktorom ste začali podnikať. Môžete ich však platiť dobrovoľne, ak sa tak rozhodnete.

Povinne musíte začať platiť až od 1. júla nasledujúceho roku a to iba v prípade, ak ste za predchádzajúci rok mali príjem väčší ako 12 násobok minimálneho vymeriavacieho základu. Ide o hrubý príjem bez odpočítania výdavkov.

Od 1.7.2015 do 30.6.2016 musíte povinne platiť odvody do Sociálnej poisťovne, ak ste mali v roku 2014 príjem vyšší ako 4944 €.

Od 1.7.2016 do 30.6.2017 musíte povinne platiť odvody do Sociálnej poisťovne, ak ste mali v roku 2015 príjem vyšší ako 5148 €.

Ak ste v predchádzajúcom roku nedosiahli príjmy vyššie ako je uvedená suma, v danom období nemáte nemáte povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

Odvody do zdravotnej poisťovne však aj ako začínajúci živnostník musíte platiť hneď od začiatku podnikania a to v minimálnej výške (teda z minimálneho vymeriavacieho základu).

Viac o platení odvodov ihneď po založení živnosti sa dozviete v tomto článku: Odvody po založení živnosti

Živnosť popri zamestnaní

Živnosť môžete prevádzkovať aj popri bežnom zamestnaní. Ak by ste chceli vedieť, ako je to s platením odvodov v takomto prípade, prečítajte si článok Živnosť popri zamestnaní a odvody.

Na záver

V tomto článku som zhrnul všetko dôležité, čo sa týka odvodov SZČO - živnostníkov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Dozvedeli ste sa, ako si vypočítate výšku vašich odvodov a aké sú minimálne a maximálne odvody.

Teraz prosím na tejto stránke zadajte vašu emailovú adresu.

Budete odo mňa zadarmo dostávať všetky moje najnovšie články, videá a informácie.

Tieto informácie pre vás budú užitočné, ak ste malý alebo začínajúci podnikateľ, alebo ak uvažujete, že by ste chceli začať podnikať.

Zadajte váš email a teším sa, že takto spolu zostaneme aj naďalej v kontakte.

Odoberajte najnovšie články a videá o podnikaní emailom!

Komentáre

Re: Odvody SZČO - živnosť do sociálnej a zdravotnej poisťovne...

Či mal platiť nejaké odvody záleží na tom, aké mal príjmy ako SZČO v predchádzajúcich rokoch. Každý rok sa mu určuje výška odvodov podľa príjmov v predchádzajúcom roku. To znamená, že ak napríklad už v roku 2012 nemá žiadne príjmy ako SZČO, ale v roku 2011 mal príjmy, mal by aj v roku 2012 platiť odvody vypočítané podľa príjmov v roku 2011.

Najistejšie pre vás bude, keď si manžel zájde do zdravotnej aj do sociálnej poisťovne. Tam nech sa spýta, či nemá nejaký nedoplatok. Ak má, nech ho urýchlene uradí. V opačnom prípade mu to môžu dať k náhrade aj spolu s penále. Nemôže sa spoliehať ani na to, že sa na to zabudne. Taká možnosť prakticky neexistuje. Ak by mal nedoplatky, raz sa na to príde a čím neskôr, tým horšie - vyššie penále.

Ak už nechce podnikať, najlepšie by bolo živnosť zrušiť.

Re: Odvody SZČO - živnosť do sociálnej a zdravotnej poisťovne...

Dobry den, chcem sa opýtať, ak som k 30.11.2011 ukončila zamestnanecky pomer po 35 odpracovaných rokoch a k 1.12.2011 som sa stala živnostníkom avšak živnostensky zámer nevyšiel , mám nárok na dávku v nezamestnanosti ? Ako začínajúci živnostník Som neplatila odvody do sociálnej poisťovne celkovo 6 mesiacov , t.j. Od 1.12.2011 do 31.5.2012 . Mám nárok na dávku? Ak áno v akej výške ? Počítajú sa posledné 3 roky?

Re: Odvody SZČO - živnosť do sociálnej a zdravotnej poisťovne...

Do zdravotnej poisťovne ste sa ako SZČO mali ísť prihlásiť do 8 dní od založenia živnosti. Do sociálnej poisťovne sa budete musieť ísť prihlásiť, ak váš príjem za kalendárny rok bude viac ako 12 násobok minimálneho vymeriavacieho základu, čo je za rok 2011 suma 4078,68 € (ide o hrubý príjem - bez odpočítania výdavkov).

Re: Odvody SZČO - živnosť do sociálnej a zdravotnej poisťovne...

Zdravím. Mám záujem o podnikanie (obchod), ale este o podnikani skoro nic neviem. Zato cítam stránku.
Ako píse hore ; Živnostníci majú povinnosť platiť odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne.
Cize kazdy clovek, kto podniká, napr. ked ja vyberám zivnost pre obchod, aj ja budem musiet platit odvody do soc. a zdrav. poistovne..?

Re: Odvody SZČO - živnosť do sociálnej a zdravotnej poisťovne...

Vymeriavací základ je suma, z ktorej sa vám vypočítajú odvody.

Keď si založite živnosť, až do júla nasledujúceho roku budete mať povinnosť platiť iba odvody do zdravotnej poisťovne. Tieto odvody budete platiť z minimálneho vymeriavacieho základu. Pozrite vyššie tabuľku Odvody SZČO do zdravotnej poisťovne, stĺpec Minimálna suma poistného. V súčasnosti je minimálna suma poistného vo výške 47,58 eura.

Po založení živnosti nemáte ihneď povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne. Čiže do sociálnej poisťovne nemusíte platiť zatiaľ nič. Až v nasledujúcom roku v mesiaci júl vám vznikne povinnosť začať platiť odvody do sociálnej poisťovne, ak v predchádzajúcom roku dosiahnete príjem viac ako 12 násobok minimálneho vymeriavacieho základu, čo je približne 4000 eur.

Takže aby som to zhrnul: Ak si v roku 2012 založíte živnosť, tak až do júla 2013 budete platiť iba minimálne zdravotné odvody a nič viac. V súčasnosti je výška minimálnych zdravotných odvodov stanovená na 47,58 eura. Od júla 2013 začnete platiť odvody do zdravotnej aj do sociálnej poisťovne podľa toho, koľko zarobíte v roku 2012.

Re: Odvody SZČO - živnosť do sociálnej a zdravotnej poisťovne...

Cize ked zalozim zivnost, odvtedy kazdy mesiac budem musiet platit 47,58€ do zdravotnej poistovne, aj ked nemám skoro ziadny zisk (ked nic nepredám).
A 1rok nemusim platit do socialného poistovna nic. A ked 1rok zbehne, ALE príjem nemám vacsi ako 12 násobok minimálneho vymeriavacieho základu, tak nemusim este stále platit do socialného.
Berme, ze sme teraz 2013 jun. Teraz zbehla rok, ked by som mal platit odvody aj do socialného, ale príjem nemám vacsi na mesiac ako minimálny vymeriavací základ.
Zbehla jun, jul, agust, a na koncom septembri príjem mám napr. 500€. Tak odvtedy mám platit odvody do socialného?
Aj vtedy, ked od septemra, cez oktober, november, december atd. zase nemám príjem minimálneho vymeriavacieho základu?

Re: Odvody SZČO - živnosť do sociálnej a zdravotnej poisťovne...

Cize ked zalozim zivnost, odvtedy kazdy mesiac budem musiet platit 47,58€ do zdravotnej poistovne, aj ked nemám skoro ziadny zisk (ked nic nepredám).
Áno, je to tak.

A 1rok nemusim platit do socialného poistovna nic. A ked 1rok zbehne, ALE príjem nemám vacsi ako 12 násobok minimálneho vymeriavacieho základu, tak nemusim este stále platit do socialného.
Áno, je to tak.

Berme, ze sme teraz 2013 jun. Teraz zbehla rok, ked by som mal platit odvody aj do socialného, ale príjem nemám vacsi na mesiac ako minimálny vymeriavací základ.
Zbehla jun, jul, agust, a na koncom septembri príjem mám napr. 500€. Tak odvtedy mám platit odvody do socialného?
Aj vtedy, ked od septemra, cez oktober, november, december atd. zase nemám príjem minimálneho vymeriavacieho základu?

Nie, nie je to tak. Ak v roku 2012 budete mať menší príjem ako 12 násobok minimálneho vymeriavacieho základu, nemusíte platiť nič do sociálnej poisťovne až do júla 2013. Potom sa zasa bude posudzovať príjem za rok 2012. Ak bude zasa menší ako 12 násobok minimálneho vymeriavacieho základu, zasa nebudete musieť nič platiť až do júla 2014, atď.

Re: Odvody SZČO - živnosť do sociálnej a zdravotnej poisťovne...

Dobrý deň,
mám otázku ohľadom odvodov do sociálnej poisťovne. Mám založenú živnosť od roku 2008, minulý rok mi vznikla povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne, avšak moje príjmy za rok 2011 boli opäť nižšie ako je 12 násobok minimálneho vymeriavacieho základu. Chcem sa preto opýtať, či je mojou povinnosťou pokračovať v odvádzaní minimálnych odvodov do SP i napriek tejto skutočnosti a nízkym príjmom za minulý rok, alebo odvody sa ma na rok 2012 netýkajú. Za odpoveď vopred ďakujem.

Re: Odvody SZČO - živnosť do sociálnej a zdravotnej poisťovne...

Dobrý deň, pochopil som to správne ako SZČO, keď mám za rok 2011 príjem napr. 3000eur tak od júla mi SP vypočíta mesačné preddavky na odvody z min. vymeriavacieho základu t.j. 339,89. Ale keď podnikám popri zamestnaní a mal som za rok 2011 napr. príjem 3000eur tak od júla nemusím platiť do SP nič?
A do ZP to bude ((3000:2,14) : 100) x 14=210? (ročný odvod)
Ďakujem za odpoveď

Re: Odvody SZČO - živnosť do sociálnej a zdravotnej poisťovne...

Zdravím. Vedeli by ste my konkretne povedat ako sa pocitavaju odvody?
Podla vymeriavacieho základu vypocitáva.
Vymeriávaci základ sa vypocitáva takto:
Základ dane z prijmov v danom roku. Napriklad ked za mesiac od januára predávam tovary za 500€ (to je trzba?), to do konca cez 12mesiacov bude 6000€. Z toho zisk budem mat 2000€. (ked kupim tovar za 5€, a predám za 10€, 5€ sa nazyva zisk?)
2000€ za rok musim zdanit. (berme ze teraz neodpocitávam vydavky, lebo nemám)
z 2000€ budem musiat platit dan z prijmov 19%, teda 380€.
Základ dane z prijmov v danom roku bude mi ten 2000€, co je cisty zisk, alebo z toho zisku bude ten 380€?
Ked ten 2000€ je základ, tak to treba vydelit poctom mesiacov v roku, teda /12.
To je 166,6€
Dostanem tým pomernú časť základu dane z príjmov. To sa este vydelíme dvomi. Vysledok 83,3. To je vymeriávaci základ pre mna, ak by som mal také trzby, prijmi?

Re: Odvody SZČO - živnosť do sociálnej a zdravotnej poisťovne...

Dobrý deň, Zoltán, na platenie poistenia v nezamestnanosti sa musíte ísť prihlásiť do sociálnej poisťovne.

Aby ste mali nárok na podporu v nezamestnanosti, musíte si platiť poistenie v nezamestnanosti aspoň dva roky, t.j. 730 dní v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Re: Odvody SZČO - živnosť do sociálnej a zdravotnej poisťovne...

Dobrý deň, Melody, vy ste mali príjem v roku 2011 vo výške 5500 eur. To je viac, ako 12 násobok minimálneho vymeriavacieho základu, čo je za rok 2011 suma 4078,68 eur.

Preto sa musíte od júla 2012 prihlásiť do Sociálnej poisťovne za povinného platcu sociálnych odvodov.

Do tej kalkulačky musíte zadať príjem 5500 a počet mesiacov 3.

Re: Odvody SZČO - živnosť do sociálnej a zdravotnej poisťovne...

Dobry den,
ak si chce SZCO zaplatit v roku 2012 dvojnasobne odvody do socialnej a zdravotnej poistovne (napriklad v decembri 2012 zaplati jednou sumou za 6 mesiacov navyse), moze potom v roku 2013 prvych 6 mesiacov nezaplatit ziadne odvody?

Potom v danovom priznani za rok 2012 si moze znizit zaklad dane o sumu, ktoru skutocne zaplatil alebo si moze uplatnit vo vydavkoch len sumu, ktoru mal zaplatit za odvody?

Dakujem krasne.

Re: Odvody SZČO - živnosť do sociálnej a zdravotnej poisťovne...

Dobry den, mam volnu zivnost od 27.9.2011. Pracujem ako opatrovatelka v Nemecku.Od zalozenia zivnosti si platim akurat zdravot. poistenie. Rada by som vedela,ak konkr. povinnosti teraz, zaciatkom druheho roka pre mna plynu.Neurobila som chybu, ze som si nepodala danove priznanie?? Vobec sa v tom neviem orientovat,. Dakujem za pomoc..

Re: Odvody SZČO - živnosť do sociálnej a zdravotnej poisťovne...

Dobry den,
dakujem pekne za velmi prospesny clanok. Mala by som vsak otazku k odvodom do soc. poistovne. Pod titulkom "Minimálny vymeriavací základ pre odvody do sociálnej poisťovne" je uvedene "Môže sa stať, že ak naše príjmy boli nízke, vyšiel nám vymeriavací základ nižší ako je minimálny vymeriavací základ. V takom prípade sa nám odvody budú počítať z minimálneho vymeriavacieho základu 339,89 € (393 € v r. 2013) a nie z nášho skutočného nižšieho vymeriavacieho základu." To znamená, že tak, či tak budeme odvody do soc. poisťovne platiť, aj keby sme mali vymeriavací základ napr. 100,00 Eur, áno?
Keď však čítam ďalej, tak pod titulkom "Aké odvody musí platiť začínajúci živnostník" je napísané: "Kto v predchádzajúcom roku nedosiahol príjmy vyššie, ako je uvedená suma (4078,68 Eur), nie je povinný platiť odvody do sociálnej poisťovne". Som z toho teraz trochu zmätená, platiť alebo neplatiť?
Ďakujem vopred za odpoveď.

Re: Odvody SZČO - živnosť do sociálnej a zdravotnej poisťovne...

Elsy82, ak ste v predchádzajúcom roku mali príjem bez odpočítania výdavkov vyšší ako 4078,68 eura, ste povinná prihlásiť sa do sociálnej poisťovne ako povinný platca. Budete teda povinným platcom, ale váš skutočný vymeriavací základ bude menší ako minimálny, napríklad tých 100 eur. Preto budete povinným platcom, ktorý platí odvody z minimálneho vymeriavacieho základu, a nie zo skutočného.

Stránky

Dôležité: Dodržujte tieto pravidlá písania príspevkov a komentárov!