Odvody živnostníka (SZČO) 2016 do zdravotnej a Sociálnej poisťovne

Ak ste živnostník alebo iná SZČO, máte povinnosť platiť odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Výška odvodov závsí od vášho príjmu v predchádzajúcich rokoch. Aké sú aktuálne sadzby odvodov a ako je to u živnostníkov, ktorí ešte len začínajú podnikať, dozviete sa v tomto článku.

Nižšie nájdete odvody spracované do prehľadných tabuliek.

Odvody do zdravotnej poisťovne

Výšku odvodov do zdravotnej poisťovne vám vypočíta a oznámi vaša zdravotná poisťovňa po vykonaní ročného zúčtovania.

Výška odvodov do zdravotnej poisťovne sa vypočítava z vášho vymeriavacieho základu.

Vymeriavací základ sa počíta takto:

 • k čiastkovému základu dane z príjmu pripočítate zaplatené povinné odvody do Sociálnej aj do zdravotnej poisťovne (dobrovoľné odvody do SP sa nezapočítavajú)
 • vydelíte počtom mesiacov prevádzkovania živnosti (ak ste živnosť začali prevádzkovať v danom roku, na kalendárny mesiac, v ktorého priebehu ste začali prevádzkovať živnosť po prvom dni v tomto mesiaci, sa neprihliada)
 • potom vydelíte koeficientom 1,486

Tým získate vymeriavací základ pre odvody do zdravotnej poisťovne.

Minimálny vymeriavací základ pre odvody do zdravotnej poisťovne

Pre odvody do zdravotnej poisťovne je stanovený minimálny vymeriavací základ. Je to 50% z priemernej mzdy spred 2 rokov.

V roku 2013 bola priemerná mzda 824 €.

V roku 2014 bola priemerná mesačná mzda 858 €.

Minimálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie v roku 2015 teda je 412 € a v roku 2016 429 €.

Ak boli vaše príjmy nízke a vyšiel vám vymeriavací základ nižší ako je minimálny vymeriavací základ, budú sa vám odvody počítať z minimálneho vymeriavacieho základu a nie z vášho skutočného nižšieho vymeriavacieho základu.

Maximálny vymeriavací základ pre odvody do zdravotnej poisťovne

Maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie je určený ako 5 násobok priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov.

V roku 2015 je maximálny vymeriavací základ 4120 € a v roku 2016 4290 €.

Ak boli vaše príjmy vysoké a vyšiel vám väčší vymeriavací základ než je maximálny, pre výpočet odvodov nepoužijete váš skutočný vymeriavací základ, ale maximálny vymeriavací základ.

Sadzba poistného

Sadzba poistného pre SZČO je:

 • 14 % z vymeriavacieho základu: Najmenej 14% z minimálneho základu a najviac 14% z päťnásobku priemernej mesačnej mzdy
 • 7 % z vymeriavacieho základu pre SZČO zdravotne postihnutého s mierou funkčnej poruchy 41 % a viac alebo pre poberateľa invalidného dôchodku: Najmenej 7% z minimálneho základu a najviac 7% z päťnásobku priemernej mesačnej mzdy

Odvody SZČO do zdravotnej poisťovne od 1.1.2015

  Sadzba poistného Minimálny vymeriavací základ Minimálna suma poistného Maximálny vymeriavací základ Maximálna suma poistného
SZČO bez zdravotného postihnutia 14% 412 € 57,68 € 4120 € 576,80 €
SZČO zdravotne postihnutý alebo poberateľ invalidného dôchodku 7% 412 € 28,84 € 4120 € 288,40 €

Odvody SZČO do zdravotnej poisťovne od 1.1.2016

  Sadzba poistného Minimálny vymeriavací základ Minimálna suma poistného Maximálny vymeriavací základ Maximálna suma poistného
SZČO bez zdravotného postihnutia 14% 429 € 60,06 € 4290 € 600,60 €
SZČO zdravotne postihnutý alebo poberateľ invalidného dôchodku 7% 429 € 30,03 € 4290 € 300,30 €

Ročné zúčtovanie preddavkov na zdravotné poistenie

Aj keď sme doteraz hovorili o "odvodoch" do zdravotnej poisťovne, v skutočnosti sa vlastne jedná o preddavky. Tieto preddavky sú akýmisi predpokladanými odvodmi, vypočítanými podľa príjmu v predchádzajúcom roku. Avšak skutočná výška odvodov, ktoré máte zaplatiť podľa vášho skutočného príjmu v danom roku, sa zistí až pri takzvanom ročnom zúčtovaní poistného.

V ročnom zúčtovaní poistného sa vypočíta presná výška odvodov na zdravotné poistenie, ktoré ste mali v predchádzajúcom roku zaplatiť podľa vašich skutočných príjmov. To sa porovná s výškou preddavkov, ktoré ste v minulom roku zaplatili.

V prípade, že ste zaplatili menej ako ste mali, máte nedoplatok. Tento nedoplatok musíte doplatiť.

Ak ste naopak zaplatili viac ako ste mali, máte preplatok. Tento preplatok vám musí zdravotná poisťovňa vrátiť.

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za vás vykoná vaša zdravotná poisťovňa.

V akom termíne a kam platíte odvody do zdravotnej poisťovne

Preddavky na poistné sa platia na účet vašej zdravotnej poisťovne za kalendárny mesiac pozadu. Preddavky sú splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý platíte.

Odvody do Sociálnej poisťovne

Podobne ako pri odvodoch do zdravotnej poisťovne, aj výšku odvodov do Sociálnej poisťovne si vypočítate z vášho vymeriavacieho základu.

Podľa zákona o sociálnom poistení vymeriavací základ je podiel:

 • jednej dvanástiny základu dane z príjmov fyzických osôb nezníženého o zaplatené povinné odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne
 • a koeficientu 1,486.

Vymeriavací základ si vypočítate takto:

 • k čiastkovému základu dane z príjmu pripočítate zaplatené odvody do Sociálnej aj do zdravotnej poisťovne (dobrovoľné odvody do SP sa nezapočítavajú)
 • vydelíte dvanástimi (aj v prípade, že ste podnikali menej ako 12 mesiacov v danom roku)
 • potom vydelíte koeficientom 1,486

Tým získate mesačný vymeriavací základ pre odvody do Sociálnej poisťovne.

Minimálny vymeriavací základ pre odvody do Sociálnej poisťovne

Pre odvody do Sociálnej poisťovne je stanovený minimálny vymeriavací základ. Je to 50% priemernej mzdy spred dvoch rokov.

V roku 2013 bola priemerná mesačná mzda 824 €. Minimálny vymeriavací základ pre rok 2015 je 412 €.

V roku 2014 bola priemerná mesačná mzda 858 €. Minimálny vymeriavací základ pre rok 2016 je 429 €.

Môže sa stať, že ak vaše príjmy boli nízke, vyšiel vám vymeriavací základ nižší ako je minimálny vymeriavací základ. V takom prípade sa vám odvody budú počítať z minimálneho vymeriavacieho základu (412 € v r. 2015, 429 € v r. 2016), nie z vášho skutočného nižšieho vymeriavacieho základu.

Maximálny vymeriavací základ pre odvody do Sociálnej poisťovne

Zároveň je stanovený aj maximálny vymeriavací základ. Je to 5 násobok priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov.

Od 1.1. 2015 je maximálny vymeriavací základ 4120 € mesačne na všetky druhy poistného.

Od 1.1. 2016 je maximálny vymeriavací základ 4290 € mesačne na všetky druhy poistného.

Ak boli vaše príjmy vysoké, môže sa stať, že vám vyjde väčší vymeriavací základ než je maximálny. V tom prípade pre výpočet odvodov nepoužijete váš skutočný vymeriavací základ, ale namiesto neho použijete maximálny vymeriavací základ (4120 € v r. 2015, 4290 € v r. 2016).

Aké druhy poistného sa platia do Sociálnej poisťovne

Ako SZČO platíte do Sociálnej poisťovne odvody na tieto poistenia:

 • nemocenské poistenie 4,4 % z vymeriavacieho základu,
 • starobné dôchodkové poistenie 18 % z vymeriavacieho základu,
 • invalidné dôchodkové poistenie 6 % z vymeriavacieho základu (neplatí ho starobný dôchodca a predčasný starobný dôchodca),
 • poistenie v nezamestnanosti 2 % z vymeriavacieho základu (dobrovoľné - nemusí sa platiť),
 • do rezervného fondu solidarity 4,75 % z vymeriavacieho základu

Poistné na invalidné poistenie neplatíte, ak ste samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je dôchodkovo poistená po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku.

Poistenie v nezamestnanosti je dobrovoľné. Ak nechcete, nemusíte ho platiť. V tom prípade ale nebudete mať nárok na podporu v nezamestnanosti.

Odvody SZČO do Sociálnej poisťovne od 1.1.2015

  Sadzba poistného Minimálny vymeriavací základ Minimálna suma poistného Maximálny vymeriavací základ Maximálna suma poistného
Nemocenské poistenie 4,4% 412 € 18,12 € 4120 € 181,28 €
Starobné dôchodkové poistenie 18% 412 € 74,16 € 4120 € 741,60 €
Invalidné dôchodkové poistenie 6% 412 € 24,72 € 4120 € 247,20 €
Poistenie v nezamestnanosti (dobrovoľné) 2% 412 € 8,24 € 4120 € 82,40 €
Rezervný fond 4,75% 412 € 19,57 € 4120 € 195,70 €
Spolu 33,15% € bez poistenia v nezamestnanosti

35,15% € s poistením v nezamestnanosti
  136,57 € bez poist. v nezam.

144,81 € s poist. v nezam.
  1365,78 € bez poist. v nezam.

1448,18 € s poist. v nezam.

Odvody SZČO do Sociálnej poisťovne od 1.1.2016

  Sadzba poistného Minimálny vymeriavací základ Minimálna suma poistného Maximálny vymeriavací základ Maximálna suma poistného
Nemocenské poistenie 4,4% 429 € 18,87 € 4290 € 188,76 €
Starobné dôchodkové poistenie 18% 429 € 77,22 € 4290 € 772,20 €
Invalidné dôchodkové poistenie 6% 429 € 25,74 € 4290 € 257,40 €
Poistenie v nezamestnanosti (dobrovoľné) 2% 429 € 8,58 € 4290 € 85,80 €
Rezervný fond 4,75% 429 € 20,37 € 4290 € 203,77 €
Spolu 33,15% € bez poistenia v nezamestnanosti

35,15% € s poistením v nezamestnanosti
  142,20 € bez poist. v nezam.

150,78 € s poist. v nezam.
  1422,13 € bez poist. v nezam.

1507,93 € s poist. v nezam.

Invalidné poistenie neplatíte, ak ste poistenec, ktorý:

 • poberá starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, alebo
 • poberá výsluhový dôchodok a dosiahol dôchodkový vek.

V akom termíne a kam platíte odvody do Sociálnej poisťovne

Poistné sa platí na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici za kalendárny mesiac pozadu. Poistné je splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa platí poistné.

Aké odvody musí platiť začínajúci živnostník

Ako začínajúci živnostník nemáte povinnosť platiť odvody do Sociálnej pisťovne až do 30. júna roku nasledujúcom po roku, v ktorom ste začali podnikať. Môžete ich však platiť dobrovoľne, ak sa tak rozhodnete.

Povinne musíte začať platiť až od 1. júla nasledujúceho roku a to iba v prípade, ak ste za predchádzajúci rok mali príjem väčší ako 12 násobok minimálneho vymeriavacieho základu. Ide o hrubý príjem bez odpočítania výdavkov.

Od 1.7.2015 do 30.6.2016 musíte povinne platiť odvody do Sociálnej poisťovne, ak ste mali v roku 2014 príjem vyšší ako 4944 €.

Od 1.7.2016 do 30.6.2017 musíte povinne platiť odvody do Sociálnej poisťovne, ak ste mali v roku 2015 príjem vyšší ako 5148 €.

Ak ste v predchádzajúcom roku nedosiahli príjmy vyššie ako je uvedená suma, v danom období nemáte nemáte povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

Odvody do zdravotnej poisťovne však aj ako začínajúci živnostník musíte platiť hneď od začiatku podnikania a to v minimálnej výške (teda z minimálneho vymeriavacieho základu).

Viac o platení odvodov ihneď po založení živnosti sa dozviete v tomto článku: Odvody po založení živnosti

Živnosť popri zamestnaní

Živnosť môžete prevádzkovať aj popri bežnom zamestnaní. Ak by ste chceli vedieť, ako je to s platením odvodov v takomto prípade, prečítajte si článok Živnosť popri zamestnaní a odvody.

Na záver

V tomto článku som zhrnul všetko dôležité, čo sa týka odvodov SZČO - živnostníkov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Dozvedeli ste sa, ako si vypočítate výšku vašich odvodov a aké sú minimálne a maximálne odvody.

Teraz prosím na tejto stránke zadajte vašu emailovú adresu.

Budete odo mňa zadarmo dostávať všetky moje najnovšie články, videá a informácie.

Tieto informácie pre vás budú užitočné, ak ste malý alebo začínajúci podnikateľ, alebo ak uvažujete, že by ste chceli začať podnikať.

Zadajte váš email a teším sa, že takto spolu zostaneme aj naďalej v kontakte.

Odoberajte najnovšie články a videá o podnikaní emailom!

Komentáre

Re: Odvody SZČO - živnosť do sociálnej a zdravotnej poisťovne...

Dobrý deň! Prosím o ujasnenie. Som SZČO, mám salón. V salóne nezarobím ani 200€ mesačne. Súbežne, ale pracujem na dohodu na hoteli. Keby som mala na dohodu aj 10000€ príjem, ale ako SZČO v salóne ani tých 4000, tak neplatím do sociálnej poisťovne odvody od januára? A čo sa týka daní a odvodov je lepšie mi robiť na hoteli na dohodu, alebo na faktúru? Živnosť mám od októbra 2011.
Vopred ďakujem :-)

Re: Odvody SZČO - živnosť do sociálnej a zdravotnej poisťovne...

Pekný deň,

Prosím môže mi niekto poradiť, aký môžem mať maximálny mesačný/ročný obrat alebo aký si zachovať aby som nemusela v ďalšom roku potom platiť tie minimálne odvody do sociálnej poisťovne? Ja mám teraz pozastavenú živnosť ale od nového roka ju budem mať obnovenú. Odvody platiť nebudem, ale potom sa vypočítavajú z predošlého roku. V budúcom roku by som tiež nechcela platiť preto potrebujem vedieť sumu, akú maximálnu môžem fakturovať mesačne, prípadne či sa dá vôbec vyhnúť plateniu odvodov do sociálnej poisťovne. Ďakujem.

Re: Odvody SZČO - živnosť do sociálnej a zdravotnej poisťovne...

Ja by som sa chcel spytat ci je mozne zaplatit odvody za prvy polrok 2013 dopredu, kedze ich vysku poznam a zaroven si ich uplatnit do danoveho priznania za rok 2012. ( PS . platby v soc. poistovni by sa nemylili, kedze kazdy mesiac ma svoj variabilny symbol )

Tiez podobne do zdravotnej. Tam vysku preddavkov za rok 2013 viem. Ci je mozne uhradit ich este v tomto roku 2012 a uplatnit do danoveho priznania za rok 2012

dakujem za odpoved.

Re: Odvody SZČO - živnosť do sociálnej a zdravotnej poisťovne...

zdravim..potrebujem poradit...som SZČO OD ROKU 2011 no v aprili 2012 som prešla na matersku..počas nej som koli uradu prace nemohla prerušit živnost..počas tohto casu tj 9mes som odvody do SP aZP neplatila-bola som oslobodena..od novembra som presla na rodičovsky prispevok a stale mam otvorenu živnost len nepracujem..po danovom priznani som bola v minuse a moj ročny prijem nedosiahol ani 1000e...za rok 2012..chcem vediet či musim platit odvody do SP a ZP teraz ked som na rodičovskom a som SZČO ale nepracujem a nemam prijem..dakujemm

Re: Odvody SZČO - živnosť do sociálnej a zdravotnej poisťovne...

Prajem pekný deň a všetko dobré v Novom roku. Chcem sa spýtať ako sa dá zistiť či zdravotná
alebo soc. poisťovňa mi správne určila výšku platenie odvodov. Bol som poistený v SZP ale tú zrušili-pridelili k VšZP a v tej som bol do 31.12.2011, ako SZČO som platil odvody zo vymeriavacieho základu , od 01.01.2012 som bol poistencom Dôvera , a platil som tiež vymeriavacieho základu platný pre rok 2012, po ubehnutí pol roka mi prišlo so VšZP na doplatiť na zdravotnom poistení 204 ,42 eura po daňovom priznaní za rok 2011.
Toto isté sa zopakuje asi aj teraz v tomto roku po podaní daňového priznania za rok 2012 v poisťovni Dôvera, preto rád by som vedel podla čoho si môžem vypočítať výšku preddavkou na platenie.ďakujem za odpoveď

Re: Odvody SZČO - živnosť do sociálnej a zdravotnej poisťovne...

Dobrý deň

Živnosť mám založenú od septembra 2012 a tak mám na Vás pár otázok:
1. V prípade že sa chcem vyhnúť plateniu odvodov do sociálnej poisťovne nemal by som presiahnuť sumu 4716 eur za rok, to platí aj pre mňa s odpracovanými 4 mesiacmi??
2. Výška odvodov do sociálnej poisťovne sa vypočíta dosiahnutá mzda za rok / 12 mesiacov, alebo iba za tie mesiace v roku, v ktorých podnikám?? Tak keď mám príjem 9200 eur za rok viete mi vypočítať výšku odvodov do sociálnej poisťovne??
3. V prípade, ak skončím živnosť v týchto mesiacoch, pričom som povinný platiť odvody do sociálnej poisťovne od júla 2013 budem ich platiť aj tak??

Re: Odvody SZČO - živnosť do sociálnej a zdravotnej poisťovne...

viete mi, prosim Vas, po slovensky vysvetlit, co je to "základ dane z príjmov fyzických osôb"? pretoze ani za toho pana netusim, co sa za tymto slovnym spojenim skryva a vsetky dalsie vypocty odvodov do SP sa odvijaju od tohoto slovneho spojenia. potreboval by som polopatisticky navod, ako urcim svoj "základ dane z príjmov fyzických osôb" pre rok 2013, ked mesacny prijem ako SZCO je 500 eur a nie som platcom DPH. Ako urcim to cislo, aby som ho mohol vydelit dvanastimi a nasledne dvoma a pokracovat dalej vo vypoctoch odvodov.
Som zacinajuci zivnostnik a toto je clanok pre zacinajucich zivnostnikov akurat z otazok vyssie mi ani jedna nepride ako od zacinajuceho zivnostnika ;)
dakujem za skoru odpoved.

Re: Odvody SZČO - živnosť do sociálnej a zdravotnej poisťovne...

Rekonstrukta:
áno, vzťahuje sa na vás povinnosť.

777dzony:
1. platí to bez ohľadu na počet mesiacov
2. iba počet mesiacov, v ktorých ste podnikali
3. nie, keď skončíte živnosť, odvody už nebudete platiť

miroslav.kubis:
Základ dane z príjmov je suma, z ktorej platíte daň z príjmov. To číslo vám vypočíta účtovník, keď vám bude robiť daňové priznanie za rok 2012. Nie je možné dať sem nejaký presný výpočet, pretože je množstvo faktorov, ktoré ten výpočet ovplyvňujú pre každého podnikateľa individuálne. Zhruba by sa dalo povedať, že je to rozdiel medzi vašimi príjmami a výdavkami. Pre predstavu o tom, čo všetko sa musí brať do úvahy, si môžete pozrieť paragrafy § 3 až § 11 zákona o dani z príjmov.

Re: Odvody SZČO - živnosť do sociálnej a zdravotnej poisťovne...

Dobrý deň,
prosím vás, keď SZČO začala zivnosť od 1.4.12 a dovtedy bola dobrovoľne nezamestnaná a platila si odovody do ZP, môže si v daňovom priznaní uplatniť výdavok na ZP za celý rok? čiže vrátane mesiacov január - marec ako dobrovoľne nezamestnaný + SZČO apríl - december?
ďakujem za odpoveď

Re: Odvody SZČO - živnosť do sociálnej a zdravotnej poisťovne...

Pekný večer prajem.Mám 22 rokov.Pracoval som zatiaľ cez absolventskú prax a neskôr som pracoval asi 4 mesiace na dohodu.Rozhodol som sa ,že si otvorím živnosť s príspevkom na podnikanie od štátu.Chcel by som sa spýtať či si z toho príspevku čo dostanem môžem odrátať kompletné odvody za 2 roky.Mám v tom troška nejasno.Dakujem za skorô odpoved a pekný zvišok dna prajem.

Re: Odvody SZČO - živnosť do sociálnej a zdravotnej poisťovne...

Dobry den,

Chcela by som sa spytat, momentalne som na rodicovnskej dovolenke takze za mna odvadza stat. Keby som chcela zacat podnikat, musim si hned otvorit zivnost? Odvadzat by som zacala predpokladam az v july 2014 aj za socialne ci len za zdravotne? Musim si otvarat zivnost ak mam napriklad iba jednu zakazku do 700 eur? Ci na to mozem vypisat fakturu na vlastne meno a ak uz dalsiu zakazku nedostanem tak nemusim otvarat zivnost a odvadzat?

Dakujem
Linda

Re: Odvody SZČO - živnosť do sociálnej a zdravotnej poisťovne...

Dobrý den prepáčte ale nerozumiem tomu. Zacala som podnikat od 07/2012 a Hlavný prac. pomer mám od 05/2012 zároven som na rodicovskej dovolenke resp. poberam rod. prispevok este do 08/2013. Idem si podat danove priznanie. Tak neni to tak, že na základe neho mi soc. poistovna vyrubi platenie soc. poistenia resp. ak moj prijem z podnikania len nepresiahol sumu tých 4000€ budem od júla platiť poistné.. nerozumiem tomu. Moja mesačná hrubá mzda je 660€ a príjem z podnikania nedosiahol ani 1000€. Zo zdravotnej mi doslo 0 Eur platit.Dakujem.

Re: Odvody SZČO - živnosť do sociálnej a zdravotnej poisťovne...

Dobrý deň,

mám firmu s.r.o. a chcela by som vedieť ako vypočítam za zamestnanca vymeriavaci základ na zdravotne a socialne poistenie. Viem,že mám ako zamestnávateľka platit 10% z VZ pri zdravotke a 25,2% z VZ pri socialke, ale chcela by som vedieť podľa akého vzorca vypočítam prave ten VZ.
Ďakujem za pomoc

Re: Odvody SZČO - živnosť do sociálnej a zdravotnej poisťovne...

Keď začne živnostík podnikať v priebehu roka 2012 a nedosiahne príjem 4716 Eur v hrubom, nemusí platiť odvody do SP na budúci rok, alebo sa to vydelí počtom mesiacov v ktorých mal živnosť? Napr. ak niekto má živnosť od 11.6.2012 a vyfakturoval 3198 €, bude musieť platiť odvody do SP?

Re: Odvody SZČO - živnosť do sociálnej a zdravotnej poisťovne...

pmpeteronyx - z príspevku môžete zaplatiť kompletné odvody.

elchie - pozrite http://www.mojepodnikanie.sk/comment/5043#comment-5043

Linda12 - Keď začnete podnikať, musíte si hneď otvoriť živnosť. V júli 2014 by ste začali odvádzať do sociálnej poisťovne. Čo sa týka zdravotnej, pozrite predchádzajúcu odpoveď. Keby to bolo iba jednorazovo, bol by to len príležitostný príjem a vtedy nemusíte mať živnosť.

Jana1234567 - ak váš príjem z podnikania v roku 2012 nepresiahol sumu 4716 eur, nebudete musieť od júla platiť odvody do sociálnej poisťovne, ani sa do nej nemusíte prihlasovať.

Mária Hegedúšová - na počte mesiacov nezáleží. Ide o príjem v roku 2012, bez ohľadu na to, za koľko mesiacov to bolo.

Re: Odvody SZČO - živnosť do sociálnej a zdravotnej poisťovne...

Dobrý večer p. Varhaník,
Vaše odpovede sú veľmi zrozumiteľné a výstižné, ktoré myslím pochopí aj začinajúci podnikateľ. Takéto odpovede by nám mali poskytnúť aj na DÚ, SP a ZP. Žiaľ, tam sa väčšinou stretneme s neochotou a odvolávkou na konkrétne zákony, namiesto jasných a pre obyčajných ľudí zrozumiteľných odpovedí . Rada si čítam Vaše odpovede.
Prajem Vám veľa nových používateľov

Re: Odvody SZČO - živnosť do sociálnej a zdravotnej poisťovne...

Prajem pekný deň pán Varhaník, chcel by som ako začínajúci živnostník od 1.3.2013 nemať zbytočné opletačky s nedoplatkami a príp. zabudnutými informáciami. 1. Povinnosť platiť do sociálky mi vzniká od 1.7.2013? (predpokladám že podnikanie pôjde aspoň natoľko, aby ten príjem bol dostatočný). 2.Platí sa okrem zdravotného poistenia na začiatku podnikania ešte ďalšia položka? 3. Spôsob platenia zdravotke a sociálke je potrebné zistiť priamo na uvedených inštitúciach alebo si počkať na nejaké oznámenie? ďakujem vám vopred za odpovede, s pozdravom

Re: Odvody SZČO - živnosť do sociálnej a zdravotnej poisťovne...

Dobrý deň, povinnosť platiť do sociálnej poisťovne budete mať až od 1.7.2014.

Od začiatku máte povinnosť platiť iba do zdravotnej poisťovne. Platiť je najlepšie prevodom na účet tak, že si vytvoríte trvalý platobný príkaz. Potom s tým už nemáte starosti a platba vám automaticky odíde každý mesiac. Číslo účtu a variabilný symbol si zistíte v poisťovni.

Re: Odvody SZČO - živnosť do sociálnej a zdravotnej poisťovne...

Dobry den chcela by som vediet: ak začnem podnikať napr. 1.6.2013 viem to,ze v prvom roku som povinna platit do ZP,ale ak v priebehu prveho roka podnikania nedosiahnem príjem 4716 Eur v hrubom, nemusím platiť odvody do SP v budúcom roku 2014?vsetci vieme o tom ze kazdy rok sa ohladom odvodov konaju vzdy neake zmeny,preto by som potrebovala vediet ci tato moznost ako sa oslobodit od platenia do SP bude stale aktualna aspon v priebehu niekolkych rokov,alebo sa moze stat ze tuto alternativu zrusia.Dakujem

Re: Odvody SZČO - živnosť do sociálnej a zdravotnej poisťovne...

Keď podám daňové priznanie za rok 2012 a vyplýva mi z neho platiť odvody do sociálnej poisťovne od júla 2013 tak som ho povinný platiť,však?? Ale v prípade že niekedy v mesiaci máj zruším alebo pozastavím živnosť platiť nemusím, v prípade zrušenia už vôbec, a v prípade pozastavenia len v tom období pozastavenia?? Ďakujem

Re: Odvody SZČO - živnosť do sociálnej a zdravotnej poisťovne...

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, keď si ako študentka SŠ založím živnosť, ako je to zo Zdravotným a sociálnym poistením? Platím odvody? Ak áno, v akej výške? Niekde som čítala, že študenti nemusia platiť odvody do ZP ak nedosiahnu určitú výšku príjmov. Je to pravda? Ak áno aká je tá suma? A ako som na tom s DPH a daňami z príjmu? Musím byť platcom? A potrebujem vôbec na prevádzkovanie e-shopu živnosť? Chcela by som prevádzkovať e-shop, kde budem predávať výrobky, ktoré ja sama vyrobím, napríklad bižutériu, doplnky a podobne. Ak musím mať aj napriek všetkému živnosť, aký druh voľnej živnosti si mám zvoliť? Hľadala som v tom oficiálnom zozname predmetov činností ale neviem aký predmet činnosti by sedel práve na moje podnikanie. Ospravedlňujem sa za to že zo tejto témy miešam aj otázky, ktoré sa jej netýkajú a naozaj vopred veľmi pekne ďakujem za odpovede na ne, pretože už mi je do plaču z prístupu slovenských úradníkov, ktorý pokiaľ neviete čo presne od nich chcete, nepomôžu Vám s ničím. Vďaka bohu za ľudí ako ste vy, ktorý si dajú námahu, vytvoria takúto úžastnú stránku a pomáhajú ľuďom zorientovať sa vo svete podnikania. Takže ešte raz ďakujem za všetko. :)

Re: Odvody SZČO - živnosť do sociálnej a zdravotnej poisťovne...

Dobrý deň.Chcel by som sa spítať:Som predčastný starobný dôchodca,od 1.3.2013 som si založil živnosť,včas som sa prihlásil do zdravotnej poisťovne a tam mi pri spísani prihlášky dali 0 odvody,hoci som chcel platiť min.odvody pani pri okienku ma presvedčovala,že nemusím platiť lebo ako dôchodca som poistencom štátu.Podobne dopadli aj iní predčastní dôchodcovia z môjho okolia. Je to správne?

Stránky

Dôležité: Dodržujte tieto pravidlá písania príspevkov a komentárov!