Odvody živnostníka (SZČO) 2016 do zdravotnej a Sociálnej poisťovne

Ak ste živnostník alebo iná SZČO, máte povinnosť platiť odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Výška odvodov závsí od vášho príjmu v predchádzajúcich rokoch. Aké sú aktuálne sadzby odvodov a ako je to u živnostníkov, ktorí ešte len začínajú podnikať, dozviete sa v tomto článku.

Nižšie nájdete odvody spracované do prehľadných tabuliek.

Odvody do zdravotnej poisťovne

Výšku odvodov do zdravotnej poisťovne vám vypočíta a oznámi vaša zdravotná poisťovňa po vykonaní ročného zúčtovania.

Výška odvodov do zdravotnej poisťovne sa vypočítava z vášho vymeriavacieho základu.

Vymeriavací základ sa počíta takto:

 • k čiastkovému základu dane z príjmu pripočítate zaplatené povinné odvody do Sociálnej aj do zdravotnej poisťovne (dobrovoľné odvody do SP sa nezapočítavajú)
 • vydelíte počtom mesiacov prevádzkovania živnosti (ak ste živnosť začali prevádzkovať v danom roku, na kalendárny mesiac, v ktorého priebehu ste začali prevádzkovať živnosť po prvom dni v tomto mesiaci, sa neprihliada)
 • potom vydelíte koeficientom 1,486

Tým získate vymeriavací základ pre odvody do zdravotnej poisťovne.

Minimálny vymeriavací základ pre odvody do zdravotnej poisťovne

Pre odvody do zdravotnej poisťovne je stanovený minimálny vymeriavací základ. Je to 50% z priemernej mzdy spred 2 rokov.

V roku 2013 bola priemerná mzda 824 €.

V roku 2014 bola priemerná mesačná mzda 858 €.

Minimálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie v roku 2015 teda je 412 € a v roku 2016 429 €.

Ak boli vaše príjmy nízke a vyšiel vám vymeriavací základ nižší ako je minimálny vymeriavací základ, budú sa vám odvody počítať z minimálneho vymeriavacieho základu a nie z vášho skutočného nižšieho vymeriavacieho základu.

Maximálny vymeriavací základ pre odvody do zdravotnej poisťovne

Maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie je určený ako 5 násobok priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov.

V roku 2015 je maximálny vymeriavací základ 4120 € a v roku 2016 4290 €.

Ak boli vaše príjmy vysoké a vyšiel vám väčší vymeriavací základ než je maximálny, pre výpočet odvodov nepoužijete váš skutočný vymeriavací základ, ale maximálny vymeriavací základ.

Sadzba poistného

Sadzba poistného pre SZČO je:

 • 14 % z vymeriavacieho základu: Najmenej 14% z minimálneho základu a najviac 14% z päťnásobku priemernej mesačnej mzdy
 • 7 % z vymeriavacieho základu pre SZČO zdravotne postihnutého s mierou funkčnej poruchy 41 % a viac alebo pre poberateľa invalidného dôchodku: Najmenej 7% z minimálneho základu a najviac 7% z päťnásobku priemernej mesačnej mzdy

Odvody SZČO do zdravotnej poisťovne od 1.1.2015

  Sadzba poistného Minimálny vymeriavací základ Minimálna suma poistného Maximálny vymeriavací základ Maximálna suma poistného
SZČO bez zdravotného postihnutia 14% 412 € 57,68 € 4120 € 576,80 €
SZČO zdravotne postihnutý alebo poberateľ invalidného dôchodku 7% 412 € 28,84 € 4120 € 288,40 €

Odvody SZČO do zdravotnej poisťovne od 1.1.2016

  Sadzba poistného Minimálny vymeriavací základ Minimálna suma poistného Maximálny vymeriavací základ Maximálna suma poistného
SZČO bez zdravotného postihnutia 14% 429 € 60,06 € 4290 € 600,60 €
SZČO zdravotne postihnutý alebo poberateľ invalidného dôchodku 7% 429 € 30,03 € 4290 € 300,30 €

Ročné zúčtovanie preddavkov na zdravotné poistenie

Aj keď sme doteraz hovorili o "odvodoch" do zdravotnej poisťovne, v skutočnosti sa vlastne jedná o preddavky. Tieto preddavky sú akýmisi predpokladanými odvodmi, vypočítanými podľa príjmu v predchádzajúcom roku. Avšak skutočná výška odvodov, ktoré máte zaplatiť podľa vášho skutočného príjmu v danom roku, sa zistí až pri takzvanom ročnom zúčtovaní poistného.

V ročnom zúčtovaní poistného sa vypočíta presná výška odvodov na zdravotné poistenie, ktoré ste mali v predchádzajúcom roku zaplatiť podľa vašich skutočných príjmov. To sa porovná s výškou preddavkov, ktoré ste v minulom roku zaplatili.

V prípade, že ste zaplatili menej ako ste mali, máte nedoplatok. Tento nedoplatok musíte doplatiť.

Ak ste naopak zaplatili viac ako ste mali, máte preplatok. Tento preplatok vám musí zdravotná poisťovňa vrátiť.

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za vás vykoná vaša zdravotná poisťovňa.

V akom termíne a kam platíte odvody do zdravotnej poisťovne

Preddavky na poistné sa platia na účet vašej zdravotnej poisťovne za kalendárny mesiac pozadu. Preddavky sú splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý platíte.

Odvody do Sociálnej poisťovne

Podobne ako pri odvodoch do zdravotnej poisťovne, aj výšku odvodov do Sociálnej poisťovne si vypočítate z vášho vymeriavacieho základu.

Podľa zákona o sociálnom poistení vymeriavací základ je podiel:

 • jednej dvanástiny základu dane z príjmov fyzických osôb nezníženého o zaplatené povinné odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne
 • a koeficientu 1,486.

Vymeriavací základ si vypočítate takto:

 • k čiastkovému základu dane z príjmu pripočítate zaplatené odvody do Sociálnej aj do zdravotnej poisťovne (dobrovoľné odvody do SP sa nezapočítavajú)
 • vydelíte dvanástimi (aj v prípade, že ste podnikali menej ako 12 mesiacov v danom roku)
 • potom vydelíte koeficientom 1,486

Tým získate mesačný vymeriavací základ pre odvody do Sociálnej poisťovne.

Minimálny vymeriavací základ pre odvody do Sociálnej poisťovne

Pre odvody do Sociálnej poisťovne je stanovený minimálny vymeriavací základ. Je to 50% priemernej mzdy spred dvoch rokov.

V roku 2013 bola priemerná mesačná mzda 824 €. Minimálny vymeriavací základ pre rok 2015 je 412 €.

V roku 2014 bola priemerná mesačná mzda 858 €. Minimálny vymeriavací základ pre rok 2016 je 429 €.

Môže sa stať, že ak vaše príjmy boli nízke, vyšiel vám vymeriavací základ nižší ako je minimálny vymeriavací základ. V takom prípade sa vám odvody budú počítať z minimálneho vymeriavacieho základu (412 € v r. 2015, 429 € v r. 2016), nie z vášho skutočného nižšieho vymeriavacieho základu.

Maximálny vymeriavací základ pre odvody do Sociálnej poisťovne

Zároveň je stanovený aj maximálny vymeriavací základ. Je to 5 násobok priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov.

Od 1.1. 2015 je maximálny vymeriavací základ 4120 € mesačne na všetky druhy poistného.

Od 1.1. 2016 je maximálny vymeriavací základ 4290 € mesačne na všetky druhy poistného.

Ak boli vaše príjmy vysoké, môže sa stať, že vám vyjde väčší vymeriavací základ než je maximálny. V tom prípade pre výpočet odvodov nepoužijete váš skutočný vymeriavací základ, ale namiesto neho použijete maximálny vymeriavací základ (4120 € v r. 2015, 4290 € v r. 2016).

Aké druhy poistného sa platia do Sociálnej poisťovne

Ako SZČO platíte do Sociálnej poisťovne odvody na tieto poistenia:

 • nemocenské poistenie 4,4 % z vymeriavacieho základu,
 • starobné dôchodkové poistenie 18 % z vymeriavacieho základu,
 • invalidné dôchodkové poistenie 6 % z vymeriavacieho základu (neplatí ho starobný dôchodca a predčasný starobný dôchodca),
 • poistenie v nezamestnanosti 2 % z vymeriavacieho základu (dobrovoľné - nemusí sa platiť),
 • do rezervného fondu solidarity 4,75 % z vymeriavacieho základu

Poistné na invalidné poistenie neplatíte, ak ste samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je dôchodkovo poistená po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku.

Poistenie v nezamestnanosti je dobrovoľné. Ak nechcete, nemusíte ho platiť. V tom prípade ale nebudete mať nárok na podporu v nezamestnanosti.

Odvody SZČO do Sociálnej poisťovne od 1.1.2015

  Sadzba poistného Minimálny vymeriavací základ Minimálna suma poistného Maximálny vymeriavací základ Maximálna suma poistného
Nemocenské poistenie 4,4% 412 € 18,12 € 4120 € 181,28 €
Starobné dôchodkové poistenie 18% 412 € 74,16 € 4120 € 741,60 €
Invalidné dôchodkové poistenie 6% 412 € 24,72 € 4120 € 247,20 €
Poistenie v nezamestnanosti (dobrovoľné) 2% 412 € 8,24 € 4120 € 82,40 €
Rezervný fond 4,75% 412 € 19,57 € 4120 € 195,70 €
Spolu 33,15% € bez poistenia v nezamestnanosti

35,15% € s poistením v nezamestnanosti
  136,57 € bez poist. v nezam.

144,81 € s poist. v nezam.
  1365,78 € bez poist. v nezam.

1448,18 € s poist. v nezam.

Odvody SZČO do Sociálnej poisťovne od 1.1.2016

  Sadzba poistného Minimálny vymeriavací základ Minimálna suma poistného Maximálny vymeriavací základ Maximálna suma poistného
Nemocenské poistenie 4,4% 429 € 18,87 € 4290 € 188,76 €
Starobné dôchodkové poistenie 18% 429 € 77,22 € 4290 € 772,20 €
Invalidné dôchodkové poistenie 6% 429 € 25,74 € 4290 € 257,40 €
Poistenie v nezamestnanosti (dobrovoľné) 2% 429 € 8,58 € 4290 € 85,80 €
Rezervný fond 4,75% 429 € 20,37 € 4290 € 203,77 €
Spolu 33,15% € bez poistenia v nezamestnanosti

35,15% € s poistením v nezamestnanosti
  142,20 € bez poist. v nezam.

150,78 € s poist. v nezam.
  1422,13 € bez poist. v nezam.

1507,93 € s poist. v nezam.

Invalidné poistenie neplatíte, ak ste poistenec, ktorý:

 • poberá starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, alebo
 • poberá výsluhový dôchodok a dosiahol dôchodkový vek.

V akom termíne a kam platíte odvody do Sociálnej poisťovne

Poistné sa platí na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici za kalendárny mesiac pozadu. Poistné je splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa platí poistné.

Aké odvody musí platiť začínajúci živnostník

Ako začínajúci živnostník nemáte povinnosť platiť odvody do Sociálnej pisťovne až do 30. júna roku nasledujúcom po roku, v ktorom ste začali podnikať. Môžete ich však platiť dobrovoľne, ak sa tak rozhodnete.

Povinne musíte začať platiť až od 1. júla nasledujúceho roku a to iba v prípade, ak ste za predchádzajúci rok mali príjem väčší ako 12 násobok minimálneho vymeriavacieho základu. Ide o hrubý príjem bez odpočítania výdavkov.

Od 1.7.2015 do 30.6.2016 musíte povinne platiť odvody do Sociálnej poisťovne, ak ste mali v roku 2014 príjem vyšší ako 4944 €.

Od 1.7.2016 do 30.6.2017 musíte povinne platiť odvody do Sociálnej poisťovne, ak ste mali v roku 2015 príjem vyšší ako 5148 €.

Ak ste v predchádzajúcom roku nedosiahli príjmy vyššie ako je uvedená suma, v danom období nemáte nemáte povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

Odvody do zdravotnej poisťovne však aj ako začínajúci živnostník musíte platiť hneď od začiatku podnikania a to v minimálnej výške (teda z minimálneho vymeriavacieho základu).

Viac o platení odvodov ihneď po založení živnosti sa dozviete v tomto článku: Odvody po založení živnosti

Živnosť popri zamestnaní

Živnosť môžete prevádzkovať aj popri bežnom zamestnaní. Ak by ste chceli vedieť, ako je to s platením odvodov v takomto prípade, prečítajte si článok Živnosť popri zamestnaní a odvody.

Na záver

V tomto článku som zhrnul všetko dôležité, čo sa týka odvodov SZČO - živnostníkov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Dozvedeli ste sa, ako si vypočítate výšku vašich odvodov a aké sú minimálne a maximálne odvody.

Teraz prosím na tejto stránke zadajte vašu emailovú adresu.

Budete odo mňa zadarmo dostávať všetky moje najnovšie články, videá a informácie.

Tieto informácie pre vás budú užitočné, ak ste malý alebo začínajúci podnikateľ, alebo ak uvažujete, že by ste chceli začať podnikať.

Zadajte váš email a teším sa, že takto spolu zostaneme aj naďalej v kontakte.

Odoberajte najnovšie články a videá o podnikaní emailom!

Komentáre

Re: Odvody SZČO - živnosť do sociálnej a zdravotnej poisťovne...

Dobrý deň. Chcem sa opýtať, kamarát si ukončil živnosť v r. 2011. V roku 2013 začal pred dvoma týždňami znova ako živnostník. Takže ako dlho neplatí odvody do sociálnej poisťovne? A v prípade, ak mesačne zarobí napríklad 1000 eur, koľko odvádza do zdravotnej každý mesiac? a ako je to po ročnom zúčtovaní, ak by každý mesiac zarobil 1000 eur. Ako je to s odvodmi? A ak si napríklad chce do výdavkov zahrnúť telefón a benzín? stále sú paušálne výdavky do výšky 40% alebo ako sa potom robí ročné zúčtovanie? Ďakujem

Re: Odvody SZČO - živnosť do sociálnej a zdravotnej poisťovne...

Dobrý deň. Chcela by som sa informovať. Kamarát v roku 2011 ukončil živnosť a pred dvomi týždňami si ju znova založil. Odvody do SP neplatí? Na sociálke mu totiž povedali, že len prvý pol rok neplatí. A do zdravotky platí len tých 55,02? Aj napriek tomu, že mesačne by zarobil napríklad 1000 €? Ako je to teda s tými odvodmi a ako je to pri ročnom zúčtovaní? Koľko potom bude platiť odvody a zdravotné? A ak si do výdavkov chce zahnúť faktúry za telefón a benzín? Do akej výšky môže? Musí to byť 40% z hrubého ročného príjmu? Som v tomto obore nová, tak mi niektoré veci nie sú jasné. Ďakujem

Re: Odvody SZČO - živnosť do sociálnej a zdravotnej poisťovne...

Dobrý deň,
chcela by som si ujasniť. Predčasný starobný dôchodca od r.2012 si v tomto roku k 01.03.2013 založil živnosť, teda nie je povinne dôchodkovo poistený, ani dobrovoľne. Nárok na PSD mu nezaniká minimálne po dobu kedy bude povinne dôchodkovo poistený do 01.07.2014. Chápem to správne? Prípadne Vás poprosím o usmernenie. Ďakujem.

Re: Odvody SZČO - živnosť do sociálnej a zdravotnej poisťovne...

Dobry den, chcem zacat podnikat na zivnost v juni tohto roku, doteraz som bola len zamestnanec. Netreba platit ziadne soc.odvody ani ak bude moj prijem 3500 eur mesacne ? (ani potom za cely rok ?)
Aku motivaciu mozem mat na dobrovolne platenie soc poistenia ?
Dakujem vopred

Re: Odvody SZČO - živnosť do sociálnej a zdravotnej poisťovne...

Dobry den, od 1.5.2013 si zakladam zivnost (dovtedy som evidovana na Urade prace). Zaujimalo by ma, ci je pre mna vyhodne platit si dobrovlne poistenie do SP vzhladom na planovanu matersku a v akej vyske. Resp. ci je velky rozdiel pri vyplacanych davkach, pokial si platim min. poistne, alebo vyssie. A taktiez by som chcela vediet, ze ked dorucim na Urad prace kopiu zivnosti platnu od 1.5.2013, ci ma automaticky vyradia z evidencie k 30.4.2013 a nevznikne mi uz ziadna povinnost voci uradu. Dakujem velmi pekne za odpoved.L.

Re: Odvody SZČO - živnosť do sociálnej a zdravotnej poisťovne...

777dzony:

Áno, keď vám vyjde povinnosť platiť do Sociálnej poisťovne, tak musíte platiť. Po zrušení živnosti už platiť nemusíte (ale musíte sa ísť odhlásiť zo Sociálnej poisťovne). Počas prerušenia tiež nemusíte platiť (ale prerušenie musíte ísť nahlásiť do SP).

123 Ján:

Pozrite sem: Živnosť popri zamestnaní a odvody

zuzana_:

Ak váš hrubý príjem bol 3970 €, čiže menej ako 4716 €, nebudete musieť od 1.7.2013 platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

MacKs:

Pozrite sem: Študent - živnosť a odvody

Daň z príjmu je 19% a 25%. Pozrite sem: Sadzby dane z príjmu

Platcom DPH nemusíte byť, pokiaľ nedosiahnete obrat za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.

Na prevádzkovanie e-shopu musíte mať živnosť.

Na výrobu biutérie potrebujete živnosť Výroba bižutérie a suvenírov.

Peter Dunda:

Ako poistenec štátu nemáte stanovenú minimálnu výšku odvodov do ZP. Keďže predtým ste nepodnikali, výšku preddavkov (odvodov) pre vás nie je z čoho stanoviť. Preto si môžete zvoli výšku preddavkov 0 €. Ale ak chcete, môžete si zvoliť aj inú. Na budúci rok po ročnom zúčtovaní sa dozviete vašu novú výšku preddavkov vypčítanú z vášho príjmu z podnikania v tomto roku.

Pani v poisťovni má pravdu, že môžete mať nulové preddavky. Ale ak ich nechcete mať nulové, môžete si ich výšku stanoviť podľa vašej potreby.

Re: Odvody SZČO - živnosť do sociálnej a zdravotnej poisťovne...

Ivana Bezáková:

Ak mal v roku 2011 príjem zo živnosti vyšší ako 4078,68 €, mal by od teraz do júna mal platiť odvody do SP podľa príjmu zo živnosti v roku 2011.

Od júla sa začnú platiť odvody podľa príjmu v roku 2012. Keďže v roku 2012 živnosť nemal, od júla 2013 nebude musieť platiť odvody do SP.

Čo sa týka výpočtu výška odvodov podľa konkrétnej výšky príjmu, pozrite si hore článok. Je to tam podrobne rozpísané.

Telefón a benzín si môže zahrnúť do výdavkov.

O paušálnych výdavkoch si podrobnosti prečítajte tu: Paušálne výdavky

Katarina Petrisková:

Keď dôchodca nemal v r. 2012 žiadny príjem zo živnosti, v r. 2013 si môže stanoviť nulové odvody do ZP.

Od júla 2014 bude platiť podľa príjmu v r. 2013.

Jasma:

Nárok na predčasný dôchodok mu nezanikne, pokiaľ sa nestane povinne dôchodkovo poisteným.

Nárok na predčasný dôchodok mu zanikne, keď sa stane povinne dôchodkovo poisteným. Alebo keď sa zasa zmenia zákony :)

miamiamia:

Sociálne odvody do júla nasledujúceho roka žiadne platiť nemusíte. Ani keď budete zarábať 3 500 € mesačne.

Povinne budete musieť začať platiť až od júla nasledujúceho roka.

Motivácia na dobrovoľné sociálne odvody môže byť taká, že sa vám čas platenia a výška zaplatených odvodov zohľadní v budúcnosti vo výške vášho dôchodku.

Čas, v ktorom neplatíte odvody do SP, sa vám nezapočítava do dôchodku.

lucia222:

Keď si založíte živnosť a oznámite to úradu práce, úrad práce vás vyradí z evidencie.

Výška poistného do SP má vplyv na výšku materského.

Oplatí sa vám platiť poistné z vymeriavacieho základu maximálne vo výške 1,5 násobku mesačného všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského.

V roku 2011 (dva roky predchádza r. 2013) bol mesačný všeobecný vymeriavací základ 786 €.

Re: Odvody živnostníka - SZČO do Sociálnej a zdravotnej...

Peter Velky - táto stránka nie je nijako prepojená s politickými stranami a ja (majiteľ tejto stránky) absolútne nie som fanúšikom Smeru.

Avšak takéto príspevky nemajú na tomto mieste zmysel.

Obráťte sa, prosím, na Smer alebo na nejaké iné web stránky, ktoré sú určené pre také príspevky, aký ste napísali. Tu sú povolené iba príspevky, ktoré súvisia s témou článku.

Re: Odvody živnostníka - SZČO do Sociálnej a zdravotnej...

zaujímavé a poučné rady.

Lámem si však nad jedným konštatovaním hlavu, citujem:  "Keď nezarbíte nič (za celý rok), tak do sociálnej poisťovne nemusíte platiť nič, ani z minimálneho vymeriavacieho základu. Ale do zdravotnej poisťovne musíte platiť odvody aspoň z minimálneho vymeriavacieho základu, aj keď nezarobíte za celý rok nič. "

A kde na to ten chudák zoberie peniaze, keď nezarobí nič?

Ďakujem za odpoveď.

Re: Odvody živnostníka - SZČO do Sociálnej a zdravotnej...

vladors - To je správna otázka. Toto štátne inštitúcie vôbec nezaujíma. Aj keď ste nič nezarobili, zdravotné odvody platiť musíte. Ak nie, budú ich od vás vymáhať. Kde na to vezmete, to im je jedno.

Kto to môže zmeniť je parlament cez zmenu zákona o zdravotnom poistení.

Komu na tom záleží, ten by mal kontaktovať poslancov NRSR a politické strany a žiadať od nich túto zmenu. Iné riešenie zatiaľ nie je.

Re: Odvody živnostníka - SZČO do Sociálnej a zdravotnej...

Dobrý deň chcel by som sa informovať ohľadom zdravotného poistenia. Som SZČO od 1.11.2014. Teraz po ročnom zučtovaní som zistil , že mám nedoplatok 98 €. Vypočítali mi nové preddavky vo výške 115 €. Dá sa stým niečo robiť? Daňový základ je vysoký preto lebo som tam musel priznať prijem z príspevku pre samostatnú zárobkovú činnosť vo výške 2600 € . Danový základ bol vo výške 2300 €. Je to normálne tu na Slovensku takéto zdieranie? Veď príspevok na podnikanie som bral preto aby som prežil moje začiatky podnikania, čo ztoho že som v rámci príspevku môžem minúť peniaze na odvody, keď poisťovna mi potom zoberie ďaleko vyššiu sumu.

Re: Odvody živnostníka - SZČO do Sociálnej a zdravotnej...

Prišiel mi nedoplatok 120EUR zo zdravotnej poisťovne za r.2014 ,v ktorom som bola 11 mesiacov na úp a szčo od 1,12,2014 s príspevkom na podnikanie z úp 1954,15EUR.Preddavky na r.2016 mi narátali cez 180eur,prečo nie minimálny odvod.Ďakujem za radu !

Re: Odvody živnostníka - SZČO do Sociálnej a zdravotnej...

Dobrý deň. Chcem sa opýtať či je možné platiť si dobrovoľné odvody do sociálnej poisťovne z príspevku na podnikanie. Práve oň idem požiadať, ale keďže v dohľadnej dobre plánujeme mať s manželom dieťa a šetriť si na dôchodok tiež nie je od veci, chcela by som si to platiť. Neviem ale či si to môžem napísať do podnikateľského zámeru.

Ďakujem 

 

Re: Odvody živnostníka - SZČO do Sociálnej a zdravotnej...

Dobrý deň,

začal som podnikať 1. júna 2014 a ako začínajúci podnikateľ som bol 1 rok oslobodený od platenia odvodov do soc. poisťovne. Začiatkom júla som bol v social. poisťovni sa informovať kedy mi vzniká povinnosť platiť odvody a oni povedali že to príde všetko poštou. Je 24. júla a ešte stále mi nič neprišlo. Treba niečo spraviť alebo iba čakať? Niečo mi uniklo?

Ďakujem za odpoveď.

Re: Odvody živnostníka - SZČO do Sociálnej a zdravotnej...

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať v mene môjho svokra, ako to chodí s odvodmi popri nečakanej pn-ke na ZP a SP?  Dnes už to bude skoro rok, čo je doma a prestali sa platiť odvody. Dostane na konci roka niečo zo zdravotnej/sociálnej poistovni naspäť a čo by mal ďalej ešte vedieť?

Ďakujem

Re: Odvody živnostníka - SZČO do zdravotnej a Sociálnej...

Dobry den,

Vdaka za super informacie podane jednoduchou formou.Vo vasich clankoch som hladala odpoved na svoju otazku, ale neviem ju najst. A sice, ako to je s odvodami,ak zivnostnik podnika len nejakych 43 dni v roku. Ostatnu cast roka je na urade prace. Odvody za rok neplatil ziadne,uplatni si pausalne vydavky.Jedna uctovnicka sa vyjadrila,ze na to ,aby platil minimalne odvody do ZP, moze zarobit plnu sumu/tych 5128€/ a druha,ze len cca450€. Ktora z nich ma pravdu? A tych 43 dni podnikania mozem povazovat za 2 mesiace prevadzkovania zivnosti? Mne to po prepoctoch podla vzorca,ktory uvadzate, vyslo cca 2100€.

Re: Odvody živnostníka (SZČO) 2015 a 2016 do zdravotnej a...

Dobrý deň, 

od apríla 2013 mám pozastavenú živnosť. Od toho dátumu po dnes som bol striedavo evidovaný na ÚPSVaR a dobrovoľne nezamestnaný bez žiadneho príjmu. Nedarí sa mi nájsť si vhodnú prácu na TPP, preto rozmýšľam o znovuotvorení mojej živnosti a začať znovu podnikať. Zaujímalo by ma, či sa vzťahuje platenie odvodov do Sociálnej poisťovne v plnej výške aj na mňa, resp., či existuje možnosť úľavy z platenia napr. na 3 mesiace a podobne. 

Za odpoveď vopred ďakujem

Re: Odvody živnostníka (SZČO) 2016 do zdravotnej a Sociálnej...

Dobrý deň,

mám otázku k plateniu odvodov do soc. poisťovne. Živnosť mám od marca 2015. V článku uvádzate: Povinne musíte začať platiť až od 1. júla nasledujúceho roku a to iba v prípade, ak ste za predchádzajúci rok mali príjem väčší ako 12 násobok minimálneho vymeriavacieho základu. Ide o hrubý príjem bez odpočítania výdavkov. - A nižšie, že "Od 1.7.2016 do 30.6.2017 musíte povinne platiť odvody do Sociálnej poisťovne, ak ste mali v roku 2015 príjem vyšší ako 5148 €."

Môj hrubý príjem bol nižší ako táto suma, odvody teda do soc. poisťovne platiť ešte nemusím?
Ktorá informácia z týchto dvoch je smerodajná?

Ďakujem. 

Re: Odvody živnostníka (SZČO) 2016 do zdravotnej a Sociálnej...

odvody do zdravotnej poisťovne sa odvádzajú z minim. vymeriavacieho základu aj keď príjem bol menší. Keď sa na rok urobí ročné zúčtovanie a celkový ročný príjem bude menší ako vymeriacací základ, vráti pomernú časť poistného zdravotná poisťovňa? Alebo aké sú možnosti vrátenia poistného, prípadne prelatku poistného, ak poistenec celý rok platí odvody v mimimálnej výške ( v r. 2016 60,06€)
 

Re: Odvody živnostníka (SZČO) 2016 do zdravotnej a Sociálnej...

Dobrý deň, chcela by som sa Vás spýtať, či by ste mi vedeli poradiť, som študentka 2. ročníka 1. stupňa na VŠ, mám 24r. a v septembri 2016 som si založila živnosť. Teraz uvažujem nad prerušením štúdia na rok, ako to je s odvodmi do zdravotnej a sociálnej poisťovne? (ak z osobných dôvodov preruší na rok štúdium)

Re: Odvody živnostníka (SZČO) 2016 do zdravotnej a Sociálnej...

Som živnostníčka a pre zdravotné problémy som nevykonávala v r. 2016 živnosť. Živnosť som však neukončila, ani nepozastavila. Zdravotné odvody som uhrádzala, hoci som nemala žiadny príjem z podnikania. Mám podať daňové priznanie, keďže jeho prílohou sú aj "údaje pre účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia"?

Stránky

Dôležité: Dodržujte tieto pravidlá písania príspevkov a komentárov!