Príspevok na podnikanie z úradu práce: Dotácia na živnosť

>> Sledujte môj kanál na YouTube! <<

Podmienky pre poskytnutie príspevku na podnikanie sa výrazne sprísnili. Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť dostane menej uchádzačov. V tomto videu a článku sa dozviete, aké podmienky budete musieť splniť, aby ste dotáciu mohli dostať.

Príspevok na založenie živnosti

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť slúži na to, aby vám pomohol v začiatkoch vášho podnikania.

Za peniaze z príspevku si môžete kúpiť veci, ktoré potrebujete k podnikaniu. Príspevok tiež môžete použiť na platenie odvodov.

Príspevok na podnikanie poskytuje úrad práce. Podmienkou jeho získania je, že musíte byť určitú dobu evidovaní na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie.

Od 1.5.2013 vstúpilo do platnosti nové znenie zákona o službách zamestnanosti, ktorým sa riadi prideľovanie príspevku.

Vyjasnenie základných pojmov

Aby ste sa nestratili v pojmoch, pre istotu uvediem, že oficiálny názov takzvaného príspevku na podnikanie alebo dotácie na podnikanie je Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť.

Za samostatnú zárobkovú činnosť pre účely príspevku na podnikanie sa považuje:

 • prevádzkovanie živnosti alebo
 • poľnohospodárska výroba vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách

Pozor! Už nie je možné žiadať príspevok na založenie s.r.o.

Kedy vám môže byť poskytnutý príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť

Úrad práce vám môže poskytnúť príspevok, ak budete vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 mesiace.

Výnimkou bude, ak v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie pozastavíte, prerušíte alebo skončíte prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti. Vtedy budete musieť byť nezamestnaní až 12 mesiacov.

Podnikateľské školenie

Po podaní žiadosti o príspevok vám úrad práce zabezpečí školenie o základoch podnikania, ktoré budete musieť absolvovať.

Školenie je krátke. Trvá iba niekoľko dní. V niektorých prípadoch dokonca iba jeden deň. Závisí to od konkrétneho úradu práce.

Na konci školenia budete písať jednoduchý test, ktorým sa overí, či ste na školení nadobudli požadované vedomosti.

Podnikateľský plán

Po absolvovaní školenia budete musieť napísať podnikateľský zámer (podnikateľský plán).

V podnikateľskom zámere musíte opísať:

 • Aké podnikanie chcete prevádzkovať
 • Akým spôsobom
 • Aké budú vaše predpokladané náklady a zisky
 • Na čo konkrétne použijete príspevok od úradu práce

Ako má presne váš podnikateľský zámer vyzerať sa dozviete na školení.

Kto rozhodne o pridelení príspevku

O tom, či vám príspevok pridelia alebo nepridelia, bude rozhodovať komisia, pred ktorou budete musieť obhájiť váš podnikateľský plán.

Komisia bude posudzovať "efektívnosť, reálnosť a účelnosť" vášho podnikateľského zámeru.

Komisia vám bude klásť otázky ohľadom vášho budúceho podnikania a vášho podnikateľského zámeru.

Ak usúdia, že váš podnikateľský zámer je reálny, príspevok vám schvália.

Čo nasleduje po schválení príspevku

Ak vám bude príspevok schválený, podpíšete s úradom práce dohodu o poskytnutí príspevku.

V dohode sa okrem iného zaviažete, že budete predkladať správu o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti a o čerpaní poskytnutého príspevku.

Túto správu musíte predkladať za každý rok prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti počas obdobia, na ktoré bola uzatvorená dohoda (teda 3 roky).

V dohode sa tiež zaviažete, že predložíte doklady, preukazujúce na čo ste použili peniaze z príspevku.

Ako a kedy dostanete príspevok

Príspevok dostanete vyplatený na dvakrát.

 1. Najviac 60% výšky príspevku vám musí úrad práce vyplatiť do 30 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku.
 2. Zvyšnú časť vám úrad vyplatí po predložení prvej správy o prevádzkovaní vašej činnosti po uplynutí 12 mesiacov prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti.

Ako dlho musíte prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť po poskytnutí príspevku

Po poskytnutí príspevku musíte prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť nepretržite najmenej tri roky.

Čo ak ukončíte prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti skôr ako po troch rokoch

Ak si nesplníte povinnosť prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť bez prerušenia najmenej tri roky, budete musieť vrátiť pomernú časť poskytnutého príspevku.

Kedy môžete dostať príspevok opäť

Ak ste už raz príspevok dostali, môžete ho dostať aj znovu.

Príspevok môžete dostať opäť najskôr po uplynutí ôsmich rokov od začatia prevádzkovania tej samostatnej zárobkovej činnosti, na ktorú vám už bol príspevok poskytnutý.

Samozrejme musíte znovu splniť podmienku, že budete aspoň 3 mesiace evidovaní ako uchádzač o zamestnanie na úrade práce.

Ak v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie pozastavíte, prerušíte alebo skončíte prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti, príspevok budete môcť dostať, až keď budete nezamestnaní najmenej 12 mesiacov.

Použitie príspevku na hmotný a nehmotný majetok

Príspevok môžete použiť na nákup hmotného aj nehmotného majetku.

 • Hmotný majetok je napríklad náradie, prístroje, počítač s operačným systémom. Cenový limit pri nákupe hmotného majetku je 1700 € na jednu položku.
 • Nehmotný majetok je napríklad softvér. Cenový limit pri nákupe nehmotného majetku je 2400 € na jednu položku.

Aká je výška príspevku

Výška príspevku závisí od výšky nezamestnanosti vo vašom okrese.

 • Čím väčšia nezamestnanosť, tým je vyšší príspevok.
 • Čím menšia nezamestnanosť, tým je nižší príspevok.

Zákonom je daná maximálna možná výška príspevku:

 • Bratislavský kraj: Najviac 2, 5-násobok celkovej ceny práce.
 • Okresy s nezamestnanosťou nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer: Najviac 3-násobok celkovej ceny práce.
 • Okresy s nezamestnanosťou vyššou ako je celoslovenský priemer: Najviac 4-násobok celkovej ceny práce.

Celková cena práce je súčet priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok predchádzajúceho roku a preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom.

Priemerná mzda je priemerná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok predchádzajúceho roku.

Celoslovenský priemer nezamestnanosti je celoslovenský priemer nezamestnanosti v predchádzajúcom roku.

Priemerná mzda za prvý až tretí štvrťrok 2013 bola 803 €.

Celková cena práce = priemerná mzda + preddavok na poistné na zdravotné poistenie platené zamestnávateľom + poistné na sociálne poistenie platené zamestnávateľom (poistné na nemocenské poistenie + poistenie na poistenie v nezamestnanosti + poistné na invalidné poistenie + poistenie na úrazové poistenie + poistenie na garančné poistenie + rezervný fond solidarity) + poistenie na starobné poistenie = 803 € + 10,00% zdravotné + 11,20% (1,40% + 1,00% + 3,00 % + 0,80 % + 0,25 % + 4,75 %) sociálne + 14,00 % starobné = 803 + 80,30 + (11,24 + 8,03 + 24,09 + 6,42 + 2,00 + 38,14) + 112,42 = 1 085,64 €

Maximálna výška príspevku od 1.1.2014:

 • Bratislavský kraj: 2714,10 € (2,5 x celková cena práce)
 • Okresy s priemernou alebo podpriemernou nezamestnanosťou: 3256,92 € (3 x celková cena práce)
 • Okresy s nadpriemernou nezamestnanosťou: 4342,56 € (4 x celková cena práce)

Aký je dátum účinnosti

Dátum účinnosti zákona a vstupu zmien do platnosti je 1.5.2013.

Dohody s úradom práce o poskytnutí príspevku, ktoré boli uzatvorené do 30.4.2013, sa budú riadiť ešte starými pravidlami platnými do 30.4.2013.

Dohody uzatvorené od 1.5.2013 sa už budú riadiť novými pravidlami, ktoré vstúpili do platnosti 1.5.2013.

Celé nové znenie zákona nájdete tu: Zákon o službách zamestnanosti

Najviac vás v ňom bude zaujímať § 49.

Doplňujúce informácie

Peniaze na príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť pochádzajú zo zdrojov Európskej únie, určených na podporu a rozvoj zamestnanosti.

Ak vás zaujímajú podrobnejšie detaily o tom, ako majú byť tieto prostriedky prideľované a na čo môžu alebo nemôžu byť použité, prečítajte si dokument Schéma pomoci DE MINIMIS na podporu zamestnanosti. Tento dokument nájdete v prílohe na začiatku článku.

Sledujte ma naďalej a dozviete sa viac

Zadajte vašu e-mailovú adresu do niektorého z políčok, ktoré sú rozmiestnené po stránke a odoberajte moje nové videá a články e-mailom.

Odoberajte najnovšie články a videá o podnikaní emailom!

Komentáre

Re: Dotácia - príspevok na podnikanie z úradu práce 2013

Dobrý deň pán Ing. Varhaník. Chcela by som sa spýtať na dotáciu som viac ako 3 mesiace nezamestnaná a chcem si otvoriť dielňu,kde by som vyrábala šperky a opravovala šperky. Prosím som zo Žiliny mám nárok na dotáciu a môžem ju dostať poradte mi prosím a tiež neviem či musím mať pokladňu ja nebudem predávať. Ďakujem za odpoveď.

Re: Dotácia - príspevok na podnikanie z úradu práce 2013

dobrý deň, chcela by som sa opýtať som na rodičovskom príspevku, končí mi v júli tohto roku, zamestnávateľ mi dal výpoveď dohodou z dôvodu nadbytočnosti, chcela by som takisto požiadať o príspevok na podnikanie, plánujem otvoriť živnosť a pracovať ako účtovníčka, nakoľko mám dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdrav.stavom bolo by pre mňa najvýhodnejšie pracovať doma, môžem sa prihlásiť so žiadosťou o príspevok aj ke´d poberám rodičovský príspevok?viem,že to trvá dosť dlho, do júla,kedy mi končí by som absolvovala školenia,založila si živnosť. pred rodičákom som odpracovala 3 roky..ďakujem za odpoved

Re: Dotácia - príspevok na podnikanie z úradu práce 2013

Pekný večer. Ako je to prosím s tými lehotami na príspevok reálne? Priateľka mala od februára 2012 zažiadané v Prievidzi. Po školení, vypracovaní plánu, jeho predstavení a schválení podpísala dohodu. Bol jún 2012. Teraz je marec 2013 a peniaze nikde. Podobné skúsenosti má viac ľudí, ktorých poznám. Každý mesiac odchádzajú z ÚP so slovami : ,, dlho trvá , kým sa dostanú z Bratislavy do Prievidze,,. Je to naozaj tak ? čakajú všetci tak dlho ?

Re: Dotácia - príspevok na podnikanie z úradu práce 2013

Zlatník - Keď ste viac ako 3 mesiace nezamestnaná, máte nárok žiadať dotáciu.
A šperky, ktoré vyrobíte, nebudete predávať? Načo ich budete teda vyrábať? Ak by ste ich naozaj nepredávali, a poskytovali by ste iba službu oprava šperkov, potom registračnú pokladňu nemusíte mať.

sonix - o príspevok môžete žiadať iba v tom prípade, ak ste najmenej 3 mesiace evidovaná na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie. Nie je dôležité, koľko ste odpracovali pred rodičovským príspevkom. Dôležité je, že v čase podania žiadosti o príspevok na podnikanie musíte byť evidovaná na úrade práce ako nezamestnaná.

Martin S - Nie je to tak vždy, ale často sa to stáva. Najdlhšia doba čakania u človeka, ktorého ja osobne poznám, bola pol roka. Pokiaľ viem, tak zákon úradu práce neukladá presnú lehotu, v ktorej by mali vyplatiť schválený príspevok. A takto to potom vyzerá.

Re: Dotácia - príspevok na podnikanie z úradu práce 2013

Dobry den, mam otazocku podla akeho kriteria sa budu radit ziadatelia o prispevok este k starym podmienkam?Termin je stanoveny od 1.maja 2013. Ale je otazne, ak podam ziadost o prispevok 26. aprila v BA, ci budem spadat este pod stare podmienky, alebo uz sa budem musiet riadit novymi???

Re: Dotácia - príspevok na podnikanie z úradu práce 2013

Marek, neviem, na základe čoho vás hneď odmietli, ale úrad práce sa musí riadiť zákonom o službách zamestnanosti.

Tento zákon v § 49 hovorí, že príspevok sa poskytuje na samostatnú zárobkovú činnosť, ktorú vykonáva alebo prevádzkuje samostatne zárobkovo činná osoba podľa § 5.

§ 5 definuje, kto sa považuje za samostatne zárobkovo činnú osobu:

-------------------------

Citát zo zákona:

Samostatne zárobkovo činná osoba na účely tohto zákona je

a) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách9) a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu, 10)
b) fyzická osoba, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva živnosť podľa osobitného predpisu, 11)
c) fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov, 12)
d) fyzická osoba, ktorá je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným podľa osobitného predpisu, 13)
e) fyzická osoba, ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania za úhradu podľa § 25,
f) fyzická osoba, ktorá vykonáva dočasné zamestnávanie podľa § 29,
g) fyzická osoba, ktorá vykonáva podporované zamestnávanie podľa § 58.

-------------------------

Čo sa týka toho, kto bude ešte spadať pod staré podmienky, to zatiaľ nie je jasné ani mne. Ešte som stále nevidel nové oficiálne znenie zákona. Ale logika mi hovorí, že tí, ktorí podajú žiadosť o príspevok v čase, keď ešte bude v platnosti staré znenie, mali by ešte spadať pod staré podmienky. Pod nové podmienky by potom mali spadať až tí, ktorí podajú žiadosť, keď už bude v platnosti nové znenie.

Re: Dotácia - príspevok na podnikanie z úradu práce 2013

Mna odbili tym, ze mi povedali od maja 2012 je mozne prispevok poberat iba na zivnosti pre fyzicke osoby a pre pravnicke teda s.r.o. to uz nie je mozne.

Co sa tyka novych podmienok platnych od 1.maja 2013, ma zase odbili, ze budem spadat do novych lebo podla starych idu ti, ktori budu mat podpisane dohody do maja. V tomto state nic nejde podla logiky.

Re: Dotácia - príspevok na podnikanie z úradu práce 2013

Dobry den, prosim vas mozte mi potvrdit tu vysku prispevku pre Bratislavu? Je to 2643,10 eur?lebo sa stretavam z roznymi cislami. Dakujem!!! V ziadosti o prispevok mam zase inu sumu, lebo tu mali vycapenu na uradre prace v petrzalke a to 2706,53 eur.

Re: Dotácia - príspevok na podnikanie z úradu práce 2013

Pozor všetci! Prečítajte si aktualizáciu článku, ktorú som dnes pridal! Sú v nej dôležité nové informácie.

V návrhu novely zákona nie je povinnosť byť nezamestnaný 12 mesiacov, ako sme sa obávali.

Zostáva povinnosť byť nezamestnaný 3 mesiace, ako bolo aj doteraz.

Lehota 12 mesiacov sa vás bude týkať iba v tom prípade, ak sa stanete nezamestnanými z dôvodu prerušenia alebo ukončenia podnikania.

Re: Dotácia - príspevok na podnikanie z úradu práce 2013

Pre všetkých koho to zaujíma: v piatok 15.3. mi na úrade práce bolo oznámené, že pozvánky na školenie, kt. musíte absolvovať, ak chcete získať príspevok na podnikanie rozposielali momentálne žiadateľom, ktorí si podali žiadosť v auguste 2012 (stredoslov.kraj).
Priamo od zamestnankyne úradu práce mám tiež informáciu, že rozhoduje dátum pri podpise zmluvy, na to aby určili pod ktorý zákon, starý alebo nový, budete spadať. Myslela tým zmluvu, ktorú podpisujete s UP po schválení príspevku.

Re: Dotácia - príspevok na podnikanie z úradu práce 2013

dobry večer,som na RD a konči mi v juli 2014 od septembra 2013 by som chcela začat podnikat ako SZČo.pred nástupom na matersku som čerpala dotaciu pre živnostnikou, ktorej podmienky (byt zamestnana 2 roky) splnila 2 roky mi skončili v maji 2009 v auguste 2009 som odchadzala na MD.chcem vediet či mám narok opat čerpat dotaciu a či možem sa popri RD zaregistrovat na UPSVAR, aby som splnila podmienku min. 3 mes. zaevidovania...Ako mám dalej postupovat. dakujem

Re: Dotácia - príspevok na podnikanie z úradu práce 2013

Dobrý den.Chcel by som sa spýtať.Od 14.decembra do 15.marca som bol evidovany na urade prace ako nezamestnany.Od 15.marca mam živnosť.Možem ešte požiadať o príspevok na samostatne zarobkovu činnosť?Na urade mi povedali,že som mal on požiadať mesiac pred založením živnosti a že aj tak ešte zakon nebol novelizovaný.Dakujem za odpoved.

Re: Dotácia - príspevok na podnikanie z úradu práce 2013

Dobrý deň,
Prosím Vás o radu. Požiadala som príslušný úrad práce o dotáciu na začatie podnikania a splnila som podmienku ako školenie a test. V piatok som doniesla na schválenie PP, ale ten mám na základe odporúčania prepracovať, nakoľko dotáciu žiadam pre s.r.o.. A to je z pohľadu úradu ako problém. Poukázala som na § 5 odst. d ale neuspela som. Argumentujú tým, že sa príspevok takýmto spôsobom nemôže čerpať. Prípadne môžem popri živnosti mať aj s.r.o. ale oprávnené výdavky môžem výlučne čerpať len na živnosť. V prípade kontroly by som mala problém a musela by som dotáciu vrátiť. Prosím Vás, ako mám legislatívne potvrdiť , prípadne na akú kompetentnú osobu sa mám odvolať, aby pochopili, že sa dá dotácia čerpať aj na s.r.o.? Je nejaká poradňa na ústredí ohľadom tejto problematiky?
Pani, s ktorou komunikujem, je tam krátko a nemá dostatok informácií a tie čo mám nemá podložené. Pôvodne som chcela stihnúť termín na dotáciu do 30.04. ešte po „starom“, keďže by som po „novom“ musela byť evidovaná nezamestnaná 12 mesiacov ale to už našťastie neplatí. Dozvedela som sa však, že možnosť použiť príspevok na s.r.o. bude len do 30.04. Je to pravda? Lebo ak áno, tak asi o túto možnosť prídem, nakoľko posledný mesiac bude len 1 komisia a v nej je už plný stav.

Re: Dotácia - príspevok na podnikanie z úradu práce 2013

Takže trošku som pátrala na nete a našla som tento dokument http://www.epredpisy.sk/images/stories/pdf/pripravovaneTBL/osluzbachzame... ktorý sa zaoberá novelou zákona o službách zamestnanosti. §5 odst. d nie je zrušený práveže je rozšírený o konateľov vo verejných spoločnostiach plus ďalšie. Takto to chápem ja. Ale zatiaľ sa jedná o pripomienkové konanie, takže uvidím čo bude naozaj schválené v zákone.

Re: Dotácia - príspevok na podnikanie z úradu práce 2013

Zdravím.
Chcem sa opýtať , či môžem prerušiť dotovanú živnosť kôli rodičovskej dovolenke v povinnej lehote (48 mesiacov)?Som muž ( otec dieťaťa ), bola by to pre mňa alternatíva , ak by sa mi nedarilo v podnikaní. Zatial som vedený ako nezamestnaný , manželka je na materskej dovolenke.
Ďakujem.

Re: Dotácia - príspevok na podnikanie z úradu práce 2013

Dobrý den, chcem sa spytat ci mam narok na prispevok, ak ide o pracu na zivnost pre inu spolocnost. Presnejsie ide o pracu obchodneho zastupcu, prispevok by som potreboval na rozbehnutie, pokryl by som nim naklady na odvody, nakup pohonnych hmot do automobilu a podobne. Je to možné? Ďakujem.

Re: Dotácia - príspevok na podnikanie z úradu práce 2013

Dobrý deň,
už nejaký čas vyrábam a predávam bižutériu.
Chcela by som podnikať z domu a vytvoriť si nejaký e-shop, možno aj nejaký malý kamenný obchodík.
Na úrade práce som evidovaná už cca asi 2 roky.
Mám nárok na príspevok z úradu práce a aké všetky náležitosti by som k tomu potrebovala?
ďakujem vopred veľmi pekne za odpoveď.
S pozdravom
Adriana

Re: Dotácia - príspevok na podnikanie z úradu práce 2013

Taktiež sa pripájam so skúsenosťou - možnosť čerpať príspevok ako spoločník v s. r. o.. Keď som sa o tejto možnosti informovala na ÚP, bolo mi povedané, že "právnici rozhodli, že na našom ÚP sa neposkytuje, nakoľko majú problémy s kontrolou". Celé slovenské!!!

Re: Dotácia - príspevok na podnikanie z úradu práce 2013

Dobry den chel by som sa opytat Uz som raz dostal prispevok na podnikanie cca 6 rokov dozadu.
Podnikal som 2 pol roka a potom som bol nuteny podnikanie ukoncit nakolko mi to zdravotny stav nedovoloval od toho dna som bol prihlaseny na urade prace teraz je to uz 3 a pol roka co som na urade a chcel by som zas podnikat kedze urad mi pracu najst nevie.
Neviem ako to traz bude od posledneho prispevku preslo 6 rokov teraz citam ze musi prejst 8 rokov ...
Neviem ako to budu posudzovat alebo inac sa opytam ako mozem dostat prispevok v mojom pripade ak som uz 1 prispevok raz dostal pred 6 r.
Je tam nejaka moznost alebo stat zas ide proti nam a najlepsia moznost je zutekat zo Slovenska cim sko.
Dakujem

Re: Dotácia - príspevok na podnikanie z úradu práce 2013

Dobrý den moja skúsenosť na úrade...píšem znova ako prihlasená:)
2.3.2013 som s idala žiadosť o príspevok na úrade v BB...pani mi povedala,že mi príde SMS ...2.4. som sa bola informovať či náhodou neposielali SMS a vraj zatial ešte nie...inač pozerala na mna akoby dávala zo svojich penazí

Chcem sa opýtať...ako to prebieha pred komisiou...či je to také ako na skúškach,že si budem musieť obhájiť svoj plán,alebo to len prečítajú bezo mna a pošlú mi vyjadrenie:)ďakujem za odpoved

Re: Dotácia - príspevok na podnikanie z úradu práce 2013

Dobrý deň!
Požiadala som o príspevok s výnimkou-idem robiť grafické práce, potrebujem výkonný počítač za cca 1500 eur. Schválili mi výnimku tak, že z 1550 eur 627 pojde z dotácie, zvyšok z vlastných. Dnes mi volali, že im prišlo nejaké nové usmernenie ZHORA, z ktorého vyplyva, že Urad práce v Dun.Strede nemá v kompetencii schváliť tieto výnimky-teda ani môj prípad. Ale to som sa nedozvedela, že kto to potom chvaluje...Prosím, je to vôbec možné? Celé sa to ťahá od aug.2012, je to veľmi ponižujuce, správaju sa ku mne úplne neochotne...ale tomu sa tu na slovensku vôbec nečudujem. na koho sa mám obrátiť? dakujem za radu. L

Re: Dotácia - príspevok na podnikanie z úradu práce 2013

Dobrý deň, ja by som sa rada opýtala, či som správne pochopila, že príspevok na podnikanie nebude možné použiť na úhradu nájmu za podnikateľské priestory.
Tiež by ma zaujímalo, ako je to v prípade, že si založím chránenú dielňu pre 2 zamestnancov. V rámci dotácie sú potom odvody a plat pre zamestnanca? Veľmi pekne ďakujem. S pozdravom Marianna

Re: Dotácia - príspevok na podnikanie z úradu práce 2013

dobry momentalne sa chystam vypracovat podnikatelsky plan,no jedna vec mi vrta hlavou.Ide o posledny bod-kalkulaciu.Mam opisat presne tovar,alebo pristroje ake si chcem zakupit,no teraz nechapem ci musim napisat presny nazov stroja o aky mam zaujem,uvediem priklad.Ide o kozmeticke sluzby,napisem ze chcem taky a taky stoj,no o 1 rok zistim ze potrebujem uplne iny stroj v kozmetike ktory je novinka alebo mi bude viac prospesny,to znamena ze ak som neuviedla jeho konkretny odborny nazov,nemam pravo si ho z dotacie zakupit?ved co ak tiez sme sa v skole ucili ze ten stroj sa vola "alfa" no internetovy predajca ma tento produkt zapisany pod inym nazvom,pod takym aky nepoznam,ale stroj je presne ten isty aky som uviedla v plane...ako mam postupovat,ako sa to robi?dakujem

Re: Dotácia - príspevok na podnikanie z úradu práce 2013

Dobrý deň,
naozaj sa príspevok na začatie podnikania po novom nedá získať na založenie s.r.o.? Klikla som na váš odkaz o schválení novely zákona a tam je jasne toto:

Samostatne zárobkovo činná osoba na účely tohto zákona je
d) fyzická osoba, ktorá je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným podľa osobitného predpisu

Tak ako to teda je?

Stránky

Dôležité: Dodržujte tieto pravidlá písania príspevkov a komentárov!