Príspevok na podnikanie z úradu práce: Dotácia na živnosť

>> Sledujte môj kanál na YouTube! <<

Podmienky pre poskytnutie príspevku na podnikanie sa výrazne sprísnili. Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť dostane menej uchádzačov. V tomto videu a článku sa dozviete, aké podmienky budete musieť splniť, aby ste dotáciu mohli dostať.

Príspevok na založenie živnosti

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť slúži na to, aby vám pomohol v začiatkoch vášho podnikania.

Za peniaze z príspevku si môžete kúpiť veci, ktoré potrebujete k podnikaniu. Príspevok tiež môžete použiť na platenie odvodov.

Príspevok na podnikanie poskytuje úrad práce. Podmienkou jeho získania je, že musíte byť určitú dobu evidovaní na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie.

Od 1.5.2013 vstúpilo do platnosti nové znenie zákona o službách zamestnanosti, ktorým sa riadi prideľovanie príspevku.

Vyjasnenie základných pojmov

Aby ste sa nestratili v pojmoch, pre istotu uvediem, že oficiálny názov takzvaného príspevku na podnikanie alebo dotácie na podnikanie je Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť.

Za samostatnú zárobkovú činnosť pre účely príspevku na podnikanie sa považuje:

 • prevádzkovanie živnosti alebo
 • poľnohospodárska výroba vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách

Pozor! Už nie je možné žiadať príspevok na založenie s.r.o.

Kedy vám môže byť poskytnutý príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť

Úrad práce vám môže poskytnúť príspevok, ak budete vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 mesiace.

Výnimkou bude, ak v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie pozastavíte, prerušíte alebo skončíte prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti. Vtedy budete musieť byť nezamestnaní až 12 mesiacov.

Podnikateľské školenie

Po podaní žiadosti o príspevok vám úrad práce zabezpečí školenie o základoch podnikania, ktoré budete musieť absolvovať.

Školenie je krátke. Trvá iba niekoľko dní. V niektorých prípadoch dokonca iba jeden deň. Závisí to od konkrétneho úradu práce.

Na konci školenia budete písať jednoduchý test, ktorým sa overí, či ste na školení nadobudli požadované vedomosti.

Podnikateľský plán

Po absolvovaní školenia budete musieť napísať podnikateľský zámer (podnikateľský plán).

V podnikateľskom zámere musíte opísať:

 • Aké podnikanie chcete prevádzkovať
 • Akým spôsobom
 • Aké budú vaše predpokladané náklady a zisky
 • Na čo konkrétne použijete príspevok od úradu práce

Ako má presne váš podnikateľský zámer vyzerať sa dozviete na školení.

Kto rozhodne o pridelení príspevku

O tom, či vám príspevok pridelia alebo nepridelia, bude rozhodovať komisia, pred ktorou budete musieť obhájiť váš podnikateľský plán.

Komisia bude posudzovať "efektívnosť, reálnosť a účelnosť" vášho podnikateľského zámeru.

Komisia vám bude klásť otázky ohľadom vášho budúceho podnikania a vášho podnikateľského zámeru.

Ak usúdia, že váš podnikateľský zámer je reálny, príspevok vám schvália.

Čo nasleduje po schválení príspevku

Ak vám bude príspevok schválený, podpíšete s úradom práce dohodu o poskytnutí príspevku.

V dohode sa okrem iného zaviažete, že budete predkladať správu o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti a o čerpaní poskytnutého príspevku.

Túto správu musíte predkladať za každý rok prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti počas obdobia, na ktoré bola uzatvorená dohoda (teda 3 roky).

V dohode sa tiež zaviažete, že predložíte doklady, preukazujúce na čo ste použili peniaze z príspevku.

Ako a kedy dostanete príspevok

Príspevok dostanete vyplatený na dvakrát.

 1. Najviac 60% výšky príspevku vám musí úrad práce vyplatiť do 30 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku.
 2. Zvyšnú časť vám úrad vyplatí po predložení prvej správy o prevádzkovaní vašej činnosti po uplynutí 12 mesiacov prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti.

Ako dlho musíte prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť po poskytnutí príspevku

Po poskytnutí príspevku musíte prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť nepretržite najmenej tri roky.

Čo ak ukončíte prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti skôr ako po troch rokoch

Ak si nesplníte povinnosť prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť bez prerušenia najmenej tri roky, budete musieť vrátiť pomernú časť poskytnutého príspevku.

Kedy môžete dostať príspevok opäť

Ak ste už raz príspevok dostali, môžete ho dostať aj znovu.

Príspevok môžete dostať opäť najskôr po uplynutí ôsmich rokov od začatia prevádzkovania tej samostatnej zárobkovej činnosti, na ktorú vám už bol príspevok poskytnutý.

Samozrejme musíte znovu splniť podmienku, že budete aspoň 3 mesiace evidovaní ako uchádzač o zamestnanie na úrade práce.

Ak v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie pozastavíte, prerušíte alebo skončíte prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti, príspevok budete môcť dostať, až keď budete nezamestnaní najmenej 12 mesiacov.

Použitie príspevku na hmotný a nehmotný majetok

Príspevok môžete použiť na nákup hmotného aj nehmotného majetku.

 • Hmotný majetok je napríklad náradie, prístroje, počítač s operačným systémom. Cenový limit pri nákupe hmotného majetku je 1700 € na jednu položku.
 • Nehmotný majetok je napríklad softvér. Cenový limit pri nákupe nehmotného majetku je 2400 € na jednu položku.

Aká je výška príspevku

Výška príspevku závisí od výšky nezamestnanosti vo vašom okrese.

 • Čím väčšia nezamestnanosť, tým je vyšší príspevok.
 • Čím menšia nezamestnanosť, tým je nižší príspevok.

Zákonom je daná maximálna možná výška príspevku:

 • Bratislavský kraj: Najviac 2, 5-násobok celkovej ceny práce.
 • Okresy s nezamestnanosťou nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer: Najviac 3-násobok celkovej ceny práce.
 • Okresy s nezamestnanosťou vyššou ako je celoslovenský priemer: Najviac 4-násobok celkovej ceny práce.

Celková cena práce je súčet priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok predchádzajúceho roku a preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom.

Priemerná mzda je priemerná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok predchádzajúceho roku.

Celoslovenský priemer nezamestnanosti je celoslovenský priemer nezamestnanosti v predchádzajúcom roku.

Priemerná mzda za prvý až tretí štvrťrok 2013 bola 803 €.

Celková cena práce = priemerná mzda + preddavok na poistné na zdravotné poistenie platené zamestnávateľom + poistné na sociálne poistenie platené zamestnávateľom (poistné na nemocenské poistenie + poistenie na poistenie v nezamestnanosti + poistné na invalidné poistenie + poistenie na úrazové poistenie + poistenie na garančné poistenie + rezervný fond solidarity) + poistenie na starobné poistenie = 803 € + 10,00% zdravotné + 11,20% (1,40% + 1,00% + 3,00 % + 0,80 % + 0,25 % + 4,75 %) sociálne + 14,00 % starobné = 803 + 80,30 + (11,24 + 8,03 + 24,09 + 6,42 + 2,00 + 38,14) + 112,42 = 1 085,64 €

Maximálna výška príspevku od 1.1.2014:

 • Bratislavský kraj: 2714,10 € (2,5 x celková cena práce)
 • Okresy s priemernou alebo podpriemernou nezamestnanosťou: 3256,92 € (3 x celková cena práce)
 • Okresy s nadpriemernou nezamestnanosťou: 4342,56 € (4 x celková cena práce)

Aký je dátum účinnosti

Dátum účinnosti zákona a vstupu zmien do platnosti je 1.5.2013.

Dohody s úradom práce o poskytnutí príspevku, ktoré boli uzatvorené do 30.4.2013, sa budú riadiť ešte starými pravidlami platnými do 30.4.2013.

Dohody uzatvorené od 1.5.2013 sa už budú riadiť novými pravidlami, ktoré vstúpili do platnosti 1.5.2013.

Celé nové znenie zákona nájdete tu: Zákon o službách zamestnanosti

Najviac vás v ňom bude zaujímať § 49.

Doplňujúce informácie

Peniaze na príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť pochádzajú zo zdrojov Európskej únie, určených na podporu a rozvoj zamestnanosti.

Ak vás zaujímajú podrobnejšie detaily o tom, ako majú byť tieto prostriedky prideľované a na čo môžu alebo nemôžu byť použité, prečítajte si dokument Schéma pomoci DE MINIMIS na podporu zamestnanosti. Tento dokument nájdete v prílohe na začiatku článku.

Sledujte ma naďalej a dozviete sa viac

Zadajte vašu e-mailovú adresu do niektorého z políčok, ktoré sú rozmiestnené po stránke a odoberajte moje nové videá a články e-mailom.

Odoberajte najnovšie články a videá o podnikaní emailom!

Komentáre

Dotácia - príspevok na podnikanie z úradu práce 2013

Dobrý deň,
som zamestnaná, a mám aj živnosť ale s príjmami len do 500 € ročne , z dôvodu budúceho prepúšťania sa čisto teoreticky zaujímam - v prípade, že budem nezamestnaná a zruším živnosť ktorú sa mi tým pádom neoplatí prevádzkovať...bude pre mňa platiť lehota byť nezamestnaná 3 mesiace alebo 12 mesiacov podľa nového zákona ?

Re: Dotácia - príspevok na podnikanie z úradu práce 2013

Dobrý večer, tiež sa chcem opýtať, či je možné, že dotácie sú zatial pozastavené kvoli tým zmenám, čo majú prísť? Mne tak bolo povedané na úp v Poprade, že si nemôžem podať žiadosť, lebo žiadne príspevky sa už nedávajú. Je to pravda?

Re: Dotácia - príspevok na podnikanie z úradu práce 2013

Dobry den ,mal som zivnost od roku 2005.v marci 2013 som ju prerusil ,chcem ju zrusit ale opatovne zalozit novu na tu istu činnost t.j oprava ,udrzba ,montaz el. zariadeni.
za svoju dlzku podnikania od r.2005 som nepoziadal o prispevok na podnikanie , mam nan narok pri opatovnom
založeni živnosti v aprili tohto roku? Dakujem

Re: Dotácia - príspevok na podnikanie z úradu práce 2013

Dobrý deň prajem, chcel by som sa spýtať ako je to s príspevkom na začatie podnikania v zdravotníctve. Ide o zlepšenie zdravia a uľahčenie života obyvateľom, či už postihnutým alebo zraneným. Platia pri podnikaní v zdravotníctve aj nejaké iné pravidlá na príspevok (dá sa získať napr. vyšší príspevok?) alebo platia také isté, ako tu už spomínané ? Ďakujem vopred za odpoveď.

Re: Dotácia - príspevok na podnikanie z úradu práce 2013

Dobry den, pred tyznom som bola na urade a chcela som podat ziadost o dotaciu ale povedali mi,ze uz mam prist len po 1.5.2013 a preto by som chcela vediet , ze ak podam ziadost o dotaciu 29.4.2013 budem spadat este pod stary zakon alebo uz pod novy.

Re: Dotácia - príspevok na podnikanie z úradu práce 2013

TOTH VIKTOR:

Pozrite sem: Odvody zo živnosti a s.r.o

Danielle:

Vďaka za užitočnú informáciu.

Janci1992:

Pokiaľ viem, tak áno.

dominika:

Keď ste už raz príspevok dostali, opäť ho budete môcť dostať až po 8 rokoch od začatia prevádzkovania živnosti, na ktorú vám už bol poskytnutý príspevok.

Vladko01:

Keď už máte založenú živnosť, nemôžete žiadať o príspevok. Založením živnosti ste boli vyradený z evidencie úradu práce, preto už nespĺňate podmienky pre jeho získanie.

Andrea Vraniaková, Olive, Marek Lepeš:

Od 1.5.2013 už nebude možné žiadať o príspevok na založenie s.r.o.

V §49 ods. 1 bude toto znenie:

Úrad môže poskytnúť príspevok ... uchádzačovi ..., ktorý bude samostatne zárobkovo činnou
osobou podľa § 5 ods. 1 písm. b) alebo písm. d).

Písm. b) je živnosť a písm. d) je poľnohospodárska výroba.

Pozrite hore prílohu, ktorá pochádza z parlamentu.

Neviem, ako je to možné, že prestali poskytovať príspevok na s.r.o., kým ešte platí starý zákon. Ťažko povedať, čo by ste proti tomu mohli urobiť. Možno sa súdiť, ináč neviem.

peter1975:

Nemôžete.

Matus Ilenćík:

Je to možné.

adriana 1983:

Máte nárok na príspevok. Podmienka je byť evidovná na úrade práce minimálne 3 mesiace. Vy ste evidovaná už 2 roky, takže podmienku spĺňate.

rigollete:

Presne ako píšete: Celé slovenské. Nebolo by od veci, keby sa s nimi niekto išiel za to súdiť.

Re: Dotácia - príspevok na podnikanie z úradu práce 2013

Peter Jezensky:

Ďalší príspevok budete môcť dostať až po uplynutí 8 rokov od začatia podnikania s prvým príspevkom. Obísť sa to nedá.

Mautyn, Sonina, Olka:

Pre občanov so zdravotným postihnutím sa poskytujú iné príspevky. Pozrite sem: http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-tr...

Anonym:

Nie je to možné. živnosť musíte mať najmenej dva roky a ak vám príspevok schvália až v máji alebo neskôr, tak si živnosť musíte ponechať najmenej tri roky.

Lija:

Na obhajobe sa vás len budú pýtať otázky k vášmu podnikateľskému plánu. Pozrite sem: http://pavolvarhanik.sk/comment/3497#comment-3497

lindaangyalova:

Neochota a arogancia úradníkov sa tu často spomína. Skúste sa obrátiť na Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Sonina:

Príspevok môžete použiť na úhradu nájmu.

Re: Dotácia - príspevok na podnikanie z úradu práce 2013

kajka400:

Podľa mňa nemusíte písať presnú značku a typ. Iba popíšte, o aký stroj ide.

marian:

Musíte čakať, kým neprebehne celý proces.

Janar, monos07:

Ak živnosť ukončíte viac ako 6 mesiacov pred prihlásením na úrad práce, bude pre vás platiť lehota byť evidovaná na ÚP 3 mesiace.

Ak živnosť ukončíte v období 6 mesiacov pred prihlásením na ÚP, budete musieť byť nezamestnaná až 12 mesiacov.

Gabika v.:

Je to možné.

Šimon Stehlík:

Úrad práce poskytuje príspevok na začatie podnikania len za tých podmienok, ktoré sú tu uvedené.

Lucca02:

Budete spadať asi pod nový zákon. Nebude záležať, kedy podáte žiadosť, ale kedy podpíšete zmluvu o pridelení príspevku s úradom práce. A to už do konca apríla nestihnete.

Re: Dotácia - príspevok na podnikanie z úradu práce 2013

Dobrý deň,prosím Vás o radu.V marci som si podala žiadosť o prísp.na podnikanie,(zatiaľ sa mi neozvali),medzitým mi však ochorel syn,dlhšie nemá chodiť do škǒlky.Preto by som chcela žiadať o rodič.príspevok kvǒli nepriaz.zdrav.stavu,podnikať chcem z domu.Daju mi v takom prípade príspevok na podnikanie?Alebo mám najskǒr začať podnikať?Ďakujem pekne.

Re: Dotácia - príspevok na podnikanie z úradu práce 2013

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť.

Chcem požiadať o príspevok na podnikanie. Som na 50% ZŤP- mám celiakiu. Môžem si vytvoriť chránenú dielňu? Aké iné výhody môžem mať oproti ostatným(zdravým) živnostníkom? Viete mi poradiť, čo by som mala vedieť pred začatím podnikania? Ďakujem:)

Re: Príspevok na podnikanie z úradu práce: Dotácia na živnosť

Dobry den prajem pan Varhanik,potrebovala by som poradit nakolko som invalidna na viac ako 70% a ZTPS.Momentalne som zamestnana v chranenej dielni,dotacia mojho zamestnavatela konci v septembri a chce aj ukoncit cinnost,robim v oblasti marketingu.Neviem ako by som mala postupovat ak by som si chcela otvorit zivnost s dotaciou ,musim byt registrovana na urade prace 3 mesiace.Ak by som mohla si nejako pomoct aby som mala dotaciu od statu ,mohla by som zamestnat popripadne dceru,ktora je nezamestnana.Za radu vopred dakujem.Prajem pekny zvysok dna.

Re: Príspevok na podnikanie z úradu práce: Dotácia na živnosť

Dobrý deň,
od 25.2.2013 som evidovaná na úrade práce. Chcem požiadať o príspevok na podnikanie. Od decembra 2011 do 24.2.2013 som pracovala ako realitný maklér v RK - s.r.o., Pracovala som na základe Zmluvy o obchodnom zastúpení uzavretej podľa par. 652 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník. Mala som pridelené DIČ z daň. úradu, nemala som živnostenský list ani IČO. Na úrade práce majú problém ma zaradiť, keďže som nebola živnostník. Ktorá podmienka sa na mňa vzťahuje - po 3 mesiacoch evidencie môžem požiadať o príspevok, alebo po 12 mesiacoch (pretože viem, že kto bol živnostník a prerušil, pozastavil, zrušil živnosť - podnikanie, môže o príspevok požiadať až o 12 mesiacov)
Ďakujem

Re: Príspevok na podnikanie z úradu práce: Dotácia na živnosť

Dobrý deň.
Chcela by som Vás poprosiť o informácie na viac otázok.
Chcela by som požiadať o príspevok.
Ako dlho trvá schválenie príspevku?
A či je možné popri vybavovaní alebo po ziskani prispevku zamestnat sa na tpp?prevadzkvala by som zivnost, ale aj pracovala.

Re: Príspevok na podnikanie z úradu práce: Dotácia na živnosť

Dobry den pan Varhanik, ja mam otazku k dobe evidencie na urade pred poziadanim o prispevok Od 1.7.2013 budem v evidencii na urade prace, doteraz som bol zamestnany na trvaly pracovny pomer, zivnost mam uz par rokov ale neaktivnu, resp. prerusenu vyse roka s terminom prerusenia do augusta 2013. Posledna aktivita na zivnost bol prijem cca pred 6 rokmi.
Mozem poziadat po troch mesiacoch v evidencii o prispevok aj ked budem mat zivnost od augusta funkcnu? alebo sa na tento pripad vztahuje 12 mesacna lehota evidencie na urade?

dakujem vopred za odpoved
d

Re: Príspevok na podnikanie z úradu práce: Dotácia na živnosť

Dobry den pan Varhanik rada by som sa spytala...v pripade otvorenia zivnosti a ziskania dotacie od statu sa zivnostnik zavazuje udrzat zivnost na urcite obdobie... Zaujima ma co ak zivnostnik nebude moct vykonavat cinnost na ktoru ziadal dotaciu. napr. otvorila by som si zivnost na podnikanie v maserstve a po pol roku by som otehotnela. vo vyssom stadiu tehotenstva by som nemohla vykonavat tuto cinnost mozem zrusit zivnost aj pred ukoncenim obdobia na ktore som sa zaviazala ponechat zivnost?

Re: Príspevok na podnikanie z úradu práce: Dotácia na živnosť

Dobrý večer,
chcel sa spýtať, či sa to dá urobiť takto. Som na úrade práce od 1.12.2013 a plánujem otvoriť centrum 1.3.2014. Dá sa byť na urade práce 3 mesiace presne do dátumu otvorenia, aby som splnil kritérium, vytvoriť si medzi tým živnosť,riešiť prevádzku, zahlásiť sa na príspevok obhájiť ho pred komisiou? Moc dakujem za odpoved

Re: Príspevok na podnikanie z úradu práce: Dotácia na živnosť

Dobrý deň! Muž dostal dotáciu na živnosť v r. 2012. Z tejto dotácie bolo vyčlenených 500 EUR na nákup notebooku. Muž si však kúpil notebook za 665 EUR s tým, že 500 pôjde z dotácie a zvyšok z vlastných zdrojov, tak sme to zaúčtovali aj v peňažnom denníku a do výkazu pre úrad práce o čerpaní dotácie sme tiež uviedli sumu 500 EUR. Dnes mu na úrade práce povedali, že mohol kúpiť NB len za 500 EUR, inak bude musieť túto časť dotácie vrátiť úradu späť. Je tento postup úradu práce správny? Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň.chcel by som sa

Dobrý deň.chcel by som sa spytat ci mozem podnikat ako stavebne prace.som vyuceni agropodnikatel..prosím poraďte

Re: Príspevok na podnikanie z úradu práce: Dotácia na živnosť

Dobrý deň pán Varhaník, som na Inv.dôch. (nad 40% ) chcem si otvoriť živnosť, nakoľko mám problém sa zamestnať. Aké sú podmienky pre živnostníka na príspevok.Na aké živnosti sa dáva či nedáva tento príspevok.Chcem si otvoriť malú predajničku s krmivom pre zvieratá a so školskými potrebami na našom sídlisku.Našla som článok na internete poradca podnikateľa,kde sú vypísané živnosti ,na ktoré sa neposkytuje príspevok :KAPITOLA 23
Zvyšky a odpad potravinárskeho priemyslu; upravené krmivá pre zvieratá .Čo sú to "upravené krmivá"Poraďte mi prosím.Ďakujem za odpoveď.

dph

Dobrý den.Chcm kupit auto v čechach priviest a prihlasit tu na Slovensku.Neviem ako to je s dph.Mam zaplatit v čechach dan,alebo sa dph plati na Slovensku?Som fyzicka osoba-nepodnikatel.Dakujem.

Re: Príspevok na podnikanie z úradu práce: Dotácia na živnosť

Dobrý deň.Podal som žiadosť o príspevok na podnikanie,absolvoval som školenie,test,vybavil som si potrebné doklady(potvrdenia od každejzdravotnej poistovne,danový urad,živnostenský urad,socialnej poistovne,inšpektorátu práce)a zistil som nové skutočnosti ktoré ma odradujú od mojho zámeru.Takto- , živnost začnem prevádzat od 1.7 .2014 tento rok dostanem prispevok okolo 2000€ a automaticky vznikne povinost platit odvody do socianlej poistovne na druhy rok,kedže na rok je stanovených 4904€ na vzniknutie povinosti platit odvody do socialnej poistovni.Za pol roka je to 2452€. Ak budem mat prijem viac ako452€ v tomto roku,vznikne mi povynosť platiť odvody do socialnej poistovne? ďakujem za odpoved

Re: Príspevok na podnikanie z úradu práce: Dotácia na živnosť

Dobry den,

v texte su podla mna chyby, vychadzam z aktualnej praxe.

1. Peniaze nemozete pouzit na platenie odvodov. Mozu sa za ne kupit iba nove hmotne alebo nehmotne veci suviasiace priamo s vykonom predmetu cinnosti a nevyhnutne pre zaciatok. Aj tam su limity (napr: Notebook max. 589€, viď Dohoda o poskytnutí príspevku).
2. Na skolenie sa treba prihlasit Ziadostou na UPSVaR. Nie je to vsak povinne, na prispevok mate narok aj tak. Povinne je iba ak si podam Ziadost, vyhoveju mi a ja s UPSVaR podpisem Dohodu, ze tam budem chodit.
3. Skolenia su intenzivne a trvaju spravidla 5 - 10 pracovných dni, pricom su celkom dobre na pripravu uradneho Podnikatelskeho zameru, ktory je gro celej Ziadosti o prispevok.
4. Podnikatelsky plan ci zamer je najpodstatnejsou sucastou Ziadosti o prispveok. Predlohu si treba stiahnut z webstranok UPSVaR a vyplnanie potom prisposobit uradnickemu zmyslaniu, napr. ze v Charakteristika zameru musi byt strucne uvedena jedna primarna zivnost a jej cislo a tak treba potom k tomu aj v celom zamere pristupovat.

Stránky

Dôležité: Dodržujte tieto pravidlá písania príspevkov a komentárov!