Príspevok na podnikanie z úradu práce: Dotácia na živnosť

>> Sledujte môj kanál na YouTube! <<

Podmienky pre poskytnutie príspevku na podnikanie sa výrazne sprísnili. Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť dostane menej uchádzačov. V tomto videu a článku sa dozviete, aké podmienky budete musieť splniť, aby ste dotáciu mohli dostať.

Príspevok na založenie živnosti

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť slúži na to, aby vám pomohol v začiatkoch vášho podnikania.

Za peniaze z príspevku si môžete kúpiť veci, ktoré potrebujete k podnikaniu. Príspevok tiež môžete použiť na platenie odvodov.

Príspevok na podnikanie poskytuje úrad práce. Podmienkou jeho získania je, že musíte byť určitú dobu evidovaní na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie.

Od 1.5.2013 vstúpilo do platnosti nové znenie zákona o službách zamestnanosti, ktorým sa riadi prideľovanie príspevku.

Vyjasnenie základných pojmov

Aby ste sa nestratili v pojmoch, pre istotu uvediem, že oficiálny názov takzvaného príspevku na podnikanie alebo dotácie na podnikanie je Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť.

Za samostatnú zárobkovú činnosť pre účely príspevku na podnikanie sa považuje:

 • prevádzkovanie živnosti alebo
 • poľnohospodárska výroba vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách

Pozor! Už nie je možné žiadať príspevok na založenie s.r.o.

Kedy vám môže byť poskytnutý príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť

Úrad práce vám môže poskytnúť príspevok, ak budete vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 mesiace.

Výnimkou bude, ak v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie pozastavíte, prerušíte alebo skončíte prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti. Vtedy budete musieť byť nezamestnaní až 12 mesiacov.

Podnikateľské školenie

Po podaní žiadosti o príspevok vám úrad práce zabezpečí školenie o základoch podnikania, ktoré budete musieť absolvovať.

Školenie je krátke. Trvá iba niekoľko dní. V niektorých prípadoch dokonca iba jeden deň. Závisí to od konkrétneho úradu práce.

Na konci školenia budete písať jednoduchý test, ktorým sa overí, či ste na školení nadobudli požadované vedomosti.

Podnikateľský plán

Po absolvovaní školenia budete musieť napísať podnikateľský zámer (podnikateľský plán).

V podnikateľskom zámere musíte opísať:

 • Aké podnikanie chcete prevádzkovať
 • Akým spôsobom
 • Aké budú vaše predpokladané náklady a zisky
 • Na čo konkrétne použijete príspevok od úradu práce

Ako má presne váš podnikateľský zámer vyzerať sa dozviete na školení.

Kto rozhodne o pridelení príspevku

O tom, či vám príspevok pridelia alebo nepridelia, bude rozhodovať komisia, pred ktorou budete musieť obhájiť váš podnikateľský plán.

Komisia bude posudzovať "efektívnosť, reálnosť a účelnosť" vášho podnikateľského zámeru.

Komisia vám bude klásť otázky ohľadom vášho budúceho podnikania a vášho podnikateľského zámeru.

Ak usúdia, že váš podnikateľský zámer je reálny, príspevok vám schvália.

Čo nasleduje po schválení príspevku

Ak vám bude príspevok schválený, podpíšete s úradom práce dohodu o poskytnutí príspevku.

V dohode sa okrem iného zaviažete, že budete predkladať správu o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti a o čerpaní poskytnutého príspevku.

Túto správu musíte predkladať za každý rok prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti počas obdobia, na ktoré bola uzatvorená dohoda (teda 3 roky).

V dohode sa tiež zaviažete, že predložíte doklady, preukazujúce na čo ste použili peniaze z príspevku.

Ako a kedy dostanete príspevok

Príspevok dostanete vyplatený na dvakrát.

 1. Najviac 60% výšky príspevku vám musí úrad práce vyplatiť do 30 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku.
 2. Zvyšnú časť vám úrad vyplatí po predložení prvej správy o prevádzkovaní vašej činnosti po uplynutí 12 mesiacov prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti.

Ako dlho musíte prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť po poskytnutí príspevku

Po poskytnutí príspevku musíte prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť nepretržite najmenej tri roky.

Čo ak ukončíte prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti skôr ako po troch rokoch

Ak si nesplníte povinnosť prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť bez prerušenia najmenej tri roky, budete musieť vrátiť pomernú časť poskytnutého príspevku.

Kedy môžete dostať príspevok opäť

Ak ste už raz príspevok dostali, môžete ho dostať aj znovu.

Príspevok môžete dostať opäť najskôr po uplynutí ôsmich rokov od začatia prevádzkovania tej samostatnej zárobkovej činnosti, na ktorú vám už bol príspevok poskytnutý.

Samozrejme musíte znovu splniť podmienku, že budete aspoň 3 mesiace evidovaní ako uchádzač o zamestnanie na úrade práce.

Ak v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie pozastavíte, prerušíte alebo skončíte prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti, príspevok budete môcť dostať, až keď budete nezamestnaní najmenej 12 mesiacov.

Použitie príspevku na hmotný a nehmotný majetok

Príspevok môžete použiť na nákup hmotného aj nehmotného majetku.

 • Hmotný majetok je napríklad náradie, prístroje, počítač s operačným systémom. Cenový limit pri nákupe hmotného majetku je 1700 € na jednu položku.
 • Nehmotný majetok je napríklad softvér. Cenový limit pri nákupe nehmotného majetku je 2400 € na jednu položku.

Aká je výška príspevku

Výška príspevku závisí od výšky nezamestnanosti vo vašom okrese.

 • Čím väčšia nezamestnanosť, tým je vyšší príspevok.
 • Čím menšia nezamestnanosť, tým je nižší príspevok.

Zákonom je daná maximálna možná výška príspevku:

 • Bratislavský kraj: Najviac 2, 5-násobok celkovej ceny práce.
 • Okresy s nezamestnanosťou nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer: Najviac 3-násobok celkovej ceny práce.
 • Okresy s nezamestnanosťou vyššou ako je celoslovenský priemer: Najviac 4-násobok celkovej ceny práce.

Celková cena práce je súčet priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok predchádzajúceho roku a preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom.

Priemerná mzda je priemerná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok predchádzajúceho roku.

Celoslovenský priemer nezamestnanosti je celoslovenský priemer nezamestnanosti v predchádzajúcom roku.

Priemerná mzda za prvý až tretí štvrťrok 2013 bola 803 €.

Celková cena práce = priemerná mzda + preddavok na poistné na zdravotné poistenie platené zamestnávateľom + poistné na sociálne poistenie platené zamestnávateľom (poistné na nemocenské poistenie + poistenie na poistenie v nezamestnanosti + poistné na invalidné poistenie + poistenie na úrazové poistenie + poistenie na garančné poistenie + rezervný fond solidarity) + poistenie na starobné poistenie = 803 € + 10,00% zdravotné + 11,20% (1,40% + 1,00% + 3,00 % + 0,80 % + 0,25 % + 4,75 %) sociálne + 14,00 % starobné = 803 + 80,30 + (11,24 + 8,03 + 24,09 + 6,42 + 2,00 + 38,14) + 112,42 = 1 085,64 €

Maximálna výška príspevku od 1.1.2014:

 • Bratislavský kraj: 2714,10 € (2,5 x celková cena práce)
 • Okresy s priemernou alebo podpriemernou nezamestnanosťou: 3256,92 € (3 x celková cena práce)
 • Okresy s nadpriemernou nezamestnanosťou: 4342,56 € (4 x celková cena práce)

Aký je dátum účinnosti

Dátum účinnosti zákona a vstupu zmien do platnosti je 1.5.2013.

Dohody s úradom práce o poskytnutí príspevku, ktoré boli uzatvorené do 30.4.2013, sa budú riadiť ešte starými pravidlami platnými do 30.4.2013.

Dohody uzatvorené od 1.5.2013 sa už budú riadiť novými pravidlami, ktoré vstúpili do platnosti 1.5.2013.

Celé nové znenie zákona nájdete tu: Zákon o službách zamestnanosti

Najviac vás v ňom bude zaujímať § 49.

Doplňujúce informácie

Peniaze na príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť pochádzajú zo zdrojov Európskej únie, určených na podporu a rozvoj zamestnanosti.

Ak vás zaujímajú podrobnejšie detaily o tom, ako majú byť tieto prostriedky prideľované a na čo môžu alebo nemôžu byť použité, prečítajte si dokument Schéma pomoci DE MINIMIS na podporu zamestnanosti. Tento dokument nájdete v prílohe na začiatku článku.

Sledujte ma naďalej a dozviete sa viac

Zadajte vašu e-mailovú adresu do niektorého z políčok, ktoré sú rozmiestnené po stránke a odoberajte moje nové videá a články e-mailom.

Odoberajte najnovšie články a videá o podnikaní emailom!

Komentáre

Re: Príspevok na podnikanie z úradu práce: Dotácia na živnosť

Dobrý deň,

Chcem sa spýtať už mi schválili príspevok na živnosť .Viem že si musím odkladať každy bloček načo som použil príspevok ale otázka znie či je potrebné aby to sedelo aj na výpise z účtu . napr platím za nájom 233€ a vyberiem si z príspevku 230€ zvýšné 3e doplatím zo svojho vrecka mám normálne potvrdenku že som zaplatil 233€ na výpise z účtu je len že výber z bankomatu 230€ .....je potrebné aby to sedelo aj na výpise z učtu alebo stači ked je to podložene dokladom o zaplatení . ( and3311@gmail.com)
Ďakujem za odpoveď

Re: Príspevok na podnikanie z úradu práce: Dotácia na živnosť

ANdrej123 - stačí, aby ste mali správne doklady o zaplatení. Nie je prikázané, aby ste platili priamo z účtu. Z účtu si môžete vyberať hotovosť a s ňou platiť. Môžete si vybrať koľko chcete. Vaša účtovníčka/účtovník vám to papierovo usporiada tak, aby to bolo v poriadku. Väčšinou sa takéto prípady evidujú ako vklad hotovosti do pokladne (nemyslí sa tým registračná, je to iba taký účtovný termín pre peniaze, ktoré nemáte na účtoch, ale v hotovosti). Jednoducho môžete to urobiť tak, ako ste napísali.

prispevok na samostatnu zarobkovu cinnost- NAVYSENIE LIMITU

Dobry den, chcem sa opytat, ci existuje ŽIADOSŤ O VÝNIMKU Z UPLATNENIA LIMITU v súlade s Usmernením RO č. N3/2007 v platnom znení a internými predpismi Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, resp, ci je stale v platnosti. Viacerym kolegom sa podarilo vramci tejto vynimky zakupit drahsi pocitac ako obmedzuje limit. Moj problem je totiz ten, ze som architekt a moja praca si vyzaduje uplne ine naroky na parametre pocitaca. Avsak v anskej ystrici na urade prace mi povedali, ze nic taketo neexistuje, neexistovalo..pytam sa preto Vas. Pre mna je totizto bezpredmetne kupovat si pocitac za 500-600 eur, ked mi absolutne nepostacuje. Dalsia vec, uvazovala som teda, ze si zakupim aspon ostatne komponenty ako monitor, tlaciaren, neviem vsak, ci je vobec mozne zakupit ich bez kupi samotneho PC, lebo v smerniciach sa pise PC zostava. A este jedno, je podla Vas normalne ze v BB neprebieha ziadne skolenie, len Vas jednoducho poslu domov, aby ste vsetko vypracovali sam a doniesli hotovy podnikatelsky plan a vsetko? Dakujem

Re: Príspevok na podnikanie z úradu práce: Dotácia na živnosť

Dobrý deň!
Pracovala som na český ŽL v ČR, živnosť mám pozastavenú. Mám nárok na príspevok, ak budem evidovaná 3 mesiace na úrade práce, alebo to bude posudzované ako prerušenie činnosti v posledných 6 mesiacoch bez ohľadu na štát?
Ďakujem za odpoveď.

Re: Príspevok na podnikanie z úradu práce: Dotácia na živnosť

Veronika Rehakova - O príspevok môžete žiadať iba na založenie novej živnosti, nie na obnovenie pozastavenej živnosti.

Yuko - V prípade, že už živnosť máte, príspevok na založenie živnosti nemôžete dostať. Čiže táto možnosť padá, ako píšete.

Re: Príspevok na podnikanie z úradu práce: Dotácia na živnosť

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Otvoril som si živnosť 2.5.2013 a dostal som príspevok na podnikanie. Otvoril som si bar, avšak dostávam sa do mínusových čísiel. Chcel by som podnik zatvoriť. Ak ho teraz zavriem, musím vrátiť určitú čiastku UPSVAR-u alebo stačí ak si nechám živnosť naďalej otvorenú, hoc podnik už nebudem mať. Ďakujemsa odpoveď

Re: Príspevok na podnikanie z úradu práce: Dotácia na živnosť

Dobry den, minuly rok som dostal statny prispevok na podnikanie. Chcel by som sa opytat, aky je casovy limit na kupu hmotnych a nehmotnych "veci" z podnikatelskeho zameru? Napriklad notebook si myslim treba kupit do 6 mesiacov od poskytnutia prispevku, ale ako je to s inymi vecami, napr. kupou kancelarskeho balika (ms office) ci objednanim www stranky, atd? Musim to fakt vsetko stihnut kupit uz prvy polrok ci nehmotne veci staci aj neskor? Dakujem

Re: Príspevok na podnikanie z úradu práce: Dotácia na živnosť

Dobrý deň, prosim Vás potrebujem poradiť ohlande príspevku, či ho možem dať do uplatnenia alebo nie. Živnosti som si otvorila 1.10.2013 a príspevok 60% musím vydokladovať do 30.9.2014 V pláne mam napísane ktoré veci si možem uplatniť. Mám tam aj internet v sume 65 eur mesačne. Zostavajú mi peniaze, ktoré potrebujem vydokladovať. Mohol mi moj dodávateľ vystaviť fakturu aj PPD v septembri 2014 v sume 195 eur za obdobie 10-12/2014, ktoré vydokladujem ešte za ten jeden rok podnikania, čo potrebujem? Dakujem 

Re: Príspevok na podnikanie z úradu práce: Dotácia na živnosť

Alexandra025 - musíte počkať na schválenie. Ak by ste si ju založili skôr, museli by ste sa ihneď odhlásiť z úradu práce a tým by ste stratili nárok na príspevok.

Riandorps - dobrá otázka. Neviem vám na ňu s istotou teraz odpovedať. Ak zistím odpoveď, napíšem.

Re: Príspevok na podnikanie z úradu práce: Dotácia na živnosť

dobry den chcela by som sa opytat ked chcem zalozit zivnost a vybavit si dotaciu od uradu prace chcem robit vo financnej sfere ale nie ako financny agent alebo poradca to nie ale je to v tom zmysle ale nie celkom a chcela by som vediet co mam napisat do dotaznika o aku cinnost ide dakujem.

 

Re: Príspevok na podnikanie z úradu práce: Dotácia na živnosť

iwka7590 - ak nie ste momentálne evidovaná na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, nemáte nárok na príspevok. Aby ste mali nárok, musíte byť evidovaná najmenej 3 mesiace. Ale nie evidovaná v minulosti, ale teraz.

zuzana - musíte napísať, čo chcete konkrétne robiť.

Katarina - Príspevku na podnikanie sa týka zákon o službách zamestnanosti. Myslíte ten? Ten nájdete tu.

Re: Príspevok na podnikanie z úradu práce: Dotácia na živnosť

Chcela by som Vas velmi pekne poprosit o radu.
Vraciam sa na Slovensko po tom čo som pracovala v Cechach. Som prihlasena na Ceskom urade prace, kde mam narok na podporu v nezamestnanosti. Zaroven premyslam, ze by som zacala pracovat samostatne na Slovensku a docitala som sa o moznostiach financnej podpory od Slovenskeho uradu prace. Samozrejme, nasla som podmienky, ktore musi ziadatel splnat a teda sa chcem opytat ci v mojom pripade, ak poziadam CZ urad prace o transfer podpory v nezamestnanosti na SK a prihlasim sa na urad prace tu na Slovensku viem splnit podmienku 3mesacnej registracie alebo vzhladom na podporu od CZ UP spadam cely cas pod "nich" a tym padom podmienku registracie na SK UP splnit neviem ?? Prípadne existuje medzistatne nejaka dohoda aj v takychto pripadoch? Uznal by SK urad prace ze som 3 mesiace nezamestnana i ked v CZ ? Viem, ze mame medzistatne zmluvy a vyplacaju sa dochodky, materske, nezdvojuju sa dane a podobne. ...
Velmi pekne Vam dakujem a prajem nech sa dari.

Re: Príspevok na podnikanie z úradu práce: Dotácia na živnosť

Píše sa že príspevok je možne použiť na platenie odvodov. Musím upozorniť že to nieje pravda. Mne nedovolili z toho platiť odvody. Ani nájom za kanceláriu, ani paušal za telefon, internet. Ani televízor ani mobil, ani koberec. No proste skoro nič si za to nemôžem kúpiť aj napriek tomu že su to veci ktoré potrebujem...

Re: Príspevok na podnikanie z úradu práce: Dotácia na živnosť

Dobry vecer, chcem sa opytat. Som momentalne zamestnana, ale k poslednemu si podavam vypoved s dvojmesacnou vyp.lehotou. Chcem zacat podnikat v oblasti manikura a nechtovy dizajn. V januari, ked este budem v prac.pomere idem zacat akreditovany kurz v akad. vzdelavania, nakolko je to remeselna zivnost. Evidovana na urade budem od 1.2.2015. Nemam jasno v tomto: 1) musim vykonat zivnostensku skusku, aby som mohla podnikat hned, ale budem mat narok na prispevok potom? Alebo tu skusku vykonavat nemam? Ako postupovat? Kurz trva cca 10 tyzdnov, cize nejak do konca marca. To budem v evidencii dva mesiace. Tak pockam mesiac a poziadam o prispevok. Schvalia mi ho (dajme tomu) a potom vykonam tu zivnostensku skusku? Mam v tom postupe chaos :) ďakujem za odpoveď

Re: Príspevok na podnikanie z úradu práce: Dotácia na živnosť

Lucia Funiakova - neviem, akú živnostenskú skúšku myslíte.

Postup je taký, že od 1.2.2015 sa zaevidujete na úrade práce. Tam musíte zostať zaevidovaná najmenej 3 mesiace, inak by ste nemali nárok na príspevok.

Medzitým, keď už budete evidovaná na ÚP, podáte žiadosť o príspevok. Úrad práce vám možno dá nejaké školenie (nerobia to vždy).

Potom si vypracujete podnikateľský zámer, ktorý vám po 3 mesiacoch evidencie bude musieť schváliť komisia na úrade práce.

Až po schválení si budete môcť založiť živnosť a pošlú vám peniaze z príspevku.

Re: Príspevok na podnikanie z úradu práce: Dotácia na živnosť

Aký je postup pri vyplácaní podpory na podnikanie? Chcel by som si overiť, či tomu rozumiem správne.

Do podnikateľského plánu napíšem, koľko plánujem minúť na rozbeh živnosti. Keď mi ho ÚPSVaR schváli, do 30 dní dostanem na účet 60% (zvyšných 40% mi príde po roku). Po roku - do troch mesiacov od výročia založenia živnosti - podám prvú výročnú správu o hospodárení s dokladmi na čo som príspevok minul.

Teda koľko mi úrad preplatí nezávisí od minutej sumy ale od toho, koľko napíšem do plánu. Nemýlim sa?

Re: Príspevok na podnikanie z úradu práce: Dotácia na živnosť

Co všetko sú oprávnené náklady?
V poučení ktore som dostal je 5 oprávnených (stolný počítač, notebook, hmotný majetok, nehmotný majetok a nábytok) a 2 neoprávnené (zdravotné a sociálne odvody).
K výkonu živnosti budem potrebovať priestory, mobilný paušál, prístup na internet, priebežné školenia na zýšenie kvalifikácie či dennú tlač. Môžem použiť príspevok aj na tieto výdavky? (Ktorá kategória to vlastne je?)
Navyše limit na PC je zúfalo nízky, budem potrebovať odhadom tak dvakrát drahší (a ešte viac ak by som chcel Mac). Bude mi preplatená podlimitná časť, ak si kúpim drahší?

Re: Príspevok na podnikanie z úradu práce: Dotácia na živnosť

To Matusko.

Stolový počítač celá zostava (PC, monitor klávesnica atď) max 600€ alebo notebook do 580€. Nemožeš oboje, buď alebo.
Iba HMOTNÝ MAJETOK!!! niečo čo budeš mať 3 roky fyzicky pri sebe!
ODVODY z toho NEMOŽEŠ platiť, to je nehmotné...
Nič z toho! Ani nájom za priestor, ani paušál ani internet ani školenia... To je všetko nehmotné... Nemôžeš to na to použiť

S limitom na PC som mal a ja velky problem nakolko som aj ja Chcel MAC... Jedine čo by bolo vhodne bol MAC Mini za 500 na alze plus monitor... ináč mac nekupiš.
Plus najhoršie je že to musia byť všetko nové veci, čiže nemožeš kupiť MacBook na bazoši za 550€ niaku Mid 2011, iked by ti dal ten dotyčný fakturu... Musí to byť všetko nové z obchodu, hmotné.

Ak máš niake otázky tak mi napíš mail matejhavrila@me.com
Ja to práve teraz vybavujem ten príspevok tak viem všetko skoro.
2.12. som bol pred komisiou s podnikatelským plánom, a 16.12 bude ďalšia komisia (ktorá sa nikde nespomína na interente, ani na tejto stránke) a tam sa rozhodne či to dostanem. To je vlastne už zajtra tak držte palce :)

Stránky

Dôležité: Dodržujte tieto pravidlá písania príspevkov a komentárov!