Príspevok na podnikanie z úradu práce: Dotácia na živnosť

>> Sledujte môj kanál na YouTube! <<

Podmienky pre poskytnutie príspevku na podnikanie sa výrazne sprísnili. Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť dostane menej uchádzačov. V tomto videu a článku sa dozviete, aké podmienky budete musieť splniť, aby ste dotáciu mohli dostať.

Príspevok na založenie živnosti

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť slúži na to, aby vám pomohol v začiatkoch vášho podnikania.

Za peniaze z príspevku si môžete kúpiť veci, ktoré potrebujete k podnikaniu. Príspevok tiež môžete použiť na platenie odvodov.

Príspevok na podnikanie poskytuje úrad práce. Podmienkou jeho získania je, že musíte byť určitú dobu evidovaní na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie.

Od 1.5.2013 vstúpilo do platnosti nové znenie zákona o službách zamestnanosti, ktorým sa riadi prideľovanie príspevku.

Vyjasnenie základných pojmov

Aby ste sa nestratili v pojmoch, pre istotu uvediem, že oficiálny názov takzvaného príspevku na podnikanie alebo dotácie na podnikanie je Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť.

Za samostatnú zárobkovú činnosť pre účely príspevku na podnikanie sa považuje:

 • prevádzkovanie živnosti alebo
 • poľnohospodárska výroba vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách

Pozor! Už nie je možné žiadať príspevok na založenie s.r.o.

Kedy vám môže byť poskytnutý príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť

Úrad práce vám môže poskytnúť príspevok, ak budete vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 mesiace.

Výnimkou bude, ak v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie pozastavíte, prerušíte alebo skončíte prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti. Vtedy budete musieť byť nezamestnaní až 12 mesiacov.

Podnikateľské školenie

Po podaní žiadosti o príspevok vám úrad práce zabezpečí školenie o základoch podnikania, ktoré budete musieť absolvovať.

Školenie je krátke. Trvá iba niekoľko dní. V niektorých prípadoch dokonca iba jeden deň. Závisí to od konkrétneho úradu práce.

Na konci školenia budete písať jednoduchý test, ktorým sa overí, či ste na školení nadobudli požadované vedomosti.

Podnikateľský plán

Po absolvovaní školenia budete musieť napísať podnikateľský zámer (podnikateľský plán).

V podnikateľskom zámere musíte opísať:

 • Aké podnikanie chcete prevádzkovať
 • Akým spôsobom
 • Aké budú vaše predpokladané náklady a zisky
 • Na čo konkrétne použijete príspevok od úradu práce

Ako má presne váš podnikateľský zámer vyzerať sa dozviete na školení.

Kto rozhodne o pridelení príspevku

O tom, či vám príspevok pridelia alebo nepridelia, bude rozhodovať komisia, pred ktorou budete musieť obhájiť váš podnikateľský plán.

Komisia bude posudzovať "efektívnosť, reálnosť a účelnosť" vášho podnikateľského zámeru.

Komisia vám bude klásť otázky ohľadom vášho budúceho podnikania a vášho podnikateľského zámeru.

Ak usúdia, že váš podnikateľský zámer je reálny, príspevok vám schvália.

Čo nasleduje po schválení príspevku

Ak vám bude príspevok schválený, podpíšete s úradom práce dohodu o poskytnutí príspevku.

V dohode sa okrem iného zaviažete, že budete predkladať správu o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti a o čerpaní poskytnutého príspevku.

Túto správu musíte predkladať za každý rok prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti počas obdobia, na ktoré bola uzatvorená dohoda (teda 3 roky).

V dohode sa tiež zaviažete, že predložíte doklady, preukazujúce na čo ste použili peniaze z príspevku.

Ako a kedy dostanete príspevok

Príspevok dostanete vyplatený na dvakrát.

 1. Najviac 60% výšky príspevku vám musí úrad práce vyplatiť do 30 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku.
 2. Zvyšnú časť vám úrad vyplatí po predložení prvej správy o prevádzkovaní vašej činnosti po uplynutí 12 mesiacov prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti.

Ako dlho musíte prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť po poskytnutí príspevku

Po poskytnutí príspevku musíte prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť nepretržite najmenej tri roky.

Čo ak ukončíte prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti skôr ako po troch rokoch

Ak si nesplníte povinnosť prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť bez prerušenia najmenej tri roky, budete musieť vrátiť pomernú časť poskytnutého príspevku.

Kedy môžete dostať príspevok opäť

Ak ste už raz príspevok dostali, môžete ho dostať aj znovu.

Príspevok môžete dostať opäť najskôr po uplynutí ôsmich rokov od začatia prevádzkovania tej samostatnej zárobkovej činnosti, na ktorú vám už bol príspevok poskytnutý.

Samozrejme musíte znovu splniť podmienku, že budete aspoň 3 mesiace evidovaní ako uchádzač o zamestnanie na úrade práce.

Ak v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie pozastavíte, prerušíte alebo skončíte prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti, príspevok budete môcť dostať, až keď budete nezamestnaní najmenej 12 mesiacov.

Použitie príspevku na hmotný a nehmotný majetok

Príspevok môžete použiť na nákup hmotného aj nehmotného majetku.

 • Hmotný majetok je napríklad náradie, prístroje, počítač s operačným systémom. Cenový limit pri nákupe hmotného majetku je 1700 € na jednu položku.
 • Nehmotný majetok je napríklad softvér. Cenový limit pri nákupe nehmotného majetku je 2400 € na jednu položku.

Aká je výška príspevku

Výška príspevku závisí od výšky nezamestnanosti vo vašom okrese.

 • Čím väčšia nezamestnanosť, tým je vyšší príspevok.
 • Čím menšia nezamestnanosť, tým je nižší príspevok.

Zákonom je daná maximálna možná výška príspevku:

 • Bratislavský kraj: Najviac 2, 5-násobok celkovej ceny práce.
 • Okresy s nezamestnanosťou nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer: Najviac 3-násobok celkovej ceny práce.
 • Okresy s nezamestnanosťou vyššou ako je celoslovenský priemer: Najviac 4-násobok celkovej ceny práce.

Celková cena práce je súčet priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok predchádzajúceho roku a preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom.

Priemerná mzda je priemerná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok predchádzajúceho roku.

Celoslovenský priemer nezamestnanosti je celoslovenský priemer nezamestnanosti v predchádzajúcom roku.

Priemerná mzda za prvý až tretí štvrťrok 2013 bola 803 €.

Celková cena práce = priemerná mzda + preddavok na poistné na zdravotné poistenie platené zamestnávateľom + poistné na sociálne poistenie platené zamestnávateľom (poistné na nemocenské poistenie + poistenie na poistenie v nezamestnanosti + poistné na invalidné poistenie + poistenie na úrazové poistenie + poistenie na garančné poistenie + rezervný fond solidarity) + poistenie na starobné poistenie = 803 € + 10,00% zdravotné + 11,20% (1,40% + 1,00% + 3,00 % + 0,80 % + 0,25 % + 4,75 %) sociálne + 14,00 % starobné = 803 + 80,30 + (11,24 + 8,03 + 24,09 + 6,42 + 2,00 + 38,14) + 112,42 = 1 085,64 €

Maximálna výška príspevku od 1.1.2014:

 • Bratislavský kraj: 2714,10 € (2,5 x celková cena práce)
 • Okresy s priemernou alebo podpriemernou nezamestnanosťou: 3256,92 € (3 x celková cena práce)
 • Okresy s nadpriemernou nezamestnanosťou: 4342,56 € (4 x celková cena práce)

Aký je dátum účinnosti

Dátum účinnosti zákona a vstupu zmien do platnosti je 1.5.2013.

Dohody s úradom práce o poskytnutí príspevku, ktoré boli uzatvorené do 30.4.2013, sa budú riadiť ešte starými pravidlami platnými do 30.4.2013.

Dohody uzatvorené od 1.5.2013 sa už budú riadiť novými pravidlami, ktoré vstúpili do platnosti 1.5.2013.

Celé nové znenie zákona nájdete tu: Zákon o službách zamestnanosti

Najviac vás v ňom bude zaujímať § 49.

Doplňujúce informácie

Peniaze na príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť pochádzajú zo zdrojov Európskej únie, určených na podporu a rozvoj zamestnanosti.

Ak vás zaujímajú podrobnejšie detaily o tom, ako majú byť tieto prostriedky prideľované a na čo môžu alebo nemôžu byť použité, prečítajte si dokument Schéma pomoci DE MINIMIS na podporu zamestnanosti. Tento dokument nájdete v prílohe na začiatku článku.

Sledujte ma naďalej a dozviete sa viac

Zadajte vašu e-mailovú adresu do niektorého z políčok, ktoré sú rozmiestnené po stránke a odoberajte moje nové videá a články e-mailom.

Odoberajte najnovšie články a videá o podnikaní emailom!

Komentáre

Re: Príspevok na podnikanie z úradu práce: Dotácia na živnosť

Dobry den prajem. 

Chcela by som si zalozit zivnost, pozaidat prispevok od statu nikde som sa ale nedocitla ci mi poskytnu prispevok aj v pripade ze by som chcela prevadzkovat 2 cinnosti sucasne a to e-shop ( predaj damskeho oblecenia) a zriadit si fotoatelier. Je to mozne? Ak uvediem to podnikatelskeho zameru obe cinnosti? 

Dakujem krasne za odpoved 

Re: Príspevok na podnikanie z úradu práce: Dotácia na živnosť

Dobrý deň pán Varhaník,

chcel by som Vás poprosiť o radu. Od 1.9.2015 mám otvorenú živnosť, na ktorú som dostal dotáciu DE MINIMIS. Idem robiť daňové priznanie za rok 2014 a chcem si uplatniť paušálne výdavky. Mám do svojho príjmu zarátať aj peniaze z dotácie a ak áno, má to byť celá suma alebo iba časť, ktorú som z nej v roku 2014 minul na úhradu v PZ schválených výdavkov. Vopred Vám veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Re: Príspevok na podnikanie z úradu práce: Dotácia na živnosť

Dobry den, pan Varhanik,

rada by som sa Vas opytala na nasledovne: v auguste 2014 som si zalozila zivnost, dostala som prispevok na podnikanie. Mam otvorenu prevadzku, ktora je uvedena aj v dohode o poskytnuti prispevku. Na prevadzku mam naviazany eshop a po roku sa ukazalo, ze eshop taha prevadzku. Chcela by som prevadzku momentalne zrusit, ale v podnikatelskej cinnosti by som stale pokracovala . Tovar som si chcela presunut domov a nadalej fungovat na urovni eshopu. Na urade mi s tymto vobec nevedia pomoct, tvrdia ze takyto pripad este nemali tak sa priklanaju k tomu, ze sa to neda a ze budem musiet mat otvorenu prevadzku aj nadalej. Prosim o radu ci tymto porusim dohodu o poskytnutom prispevku. Zivnost na ktoru mi bol poskytnuty prispevok rusit nemienim, len kamennu predajnu.  Dakujem velmi pekne za odpoved.

 

 

 

Re: Príspevok na podnikanie z úradu práce: Dotácia na živnosť

Dobrý deň,

chcel by som sa opýtať ako to je s prenájmom priestorov ešte pred začatím podnikania. Ak sa bude jednať o maloobchod, potrebujem obchodný priestor, ktorý musím nájsť. Keďže ešte príspevok som nedostal, ako môžem do žiadosti uviesť miesto podnikania, keď nemám vopred dohodnutú uzavretú nájomnú zmluvu. Dopredu ju vybavovať nemá význam, pokiaľ neviem, či mi príspevok schvália. Ďakujem.

Re: Príspevok na podnikanie z úradu práce: Dotácia na živnosť

chcel by som sa informovat: chcel by som otvorit relaxacny centrum.....masaze, terapie, alternativna liecba atd....ale nemam odbor.sposobilost...ako maser, ja by som zastresoval alternativnu liecbu...,,,,a moja buduca zamestnankyna masaze...ona ma strednu skolu masersku......

je to realne ze by som ziskal tu dotaciu,,?ci? dakujem za vasu ochotu, cas a odpoved. Tomas

 

Re: Príspevok na podnikanie z úradu práce: Dotácia na živnosť

Pekný den, prosím o objasnenie mojho prípadu, v roku 2012 som prijala dodáciu z UP na otvorenie živnosti ako čiastočný invalid sumu 8.241,- eur v účtovníctve to účtovníčka zahrnula celé do príjmu ako aj celý náklad do výdavkov, nakolko som ho aj celý v roku 2012 minula na zariadenie prevádzky, Avšak podnikať som začala až 1.9.2012 a moje tržby na tie mesiaceei činili iba 4.000.- eur cez registračnú pokladnu .HP vyšiel 12.241 a teraz sociálka žiada doplatiť odvody je to správne zaučtované vlastne tržba zo živností z podnikania bola iba 4000,. a 8241,- bola výpomoc z UP ako začínajúcemu živnostníkovi. bolo to správne a májú sa platiť odvody aj z dotácií dakujem s pozdravom a očakávam vašu skorú fundovanú odpoved ako aj v iných dotazoch.Maja

Re: Príspevok na podnikanie z úradu práce: Dotácia na živnosť

Dobrý deň pán Varhaník, chcela by som sa Vás opýtať niečo ohľadom príspevku na podnikanie ak si nájdete chvíľku čas. Je možné žiadať o takýto príspevok keď som evidovaná ako dobrovoľne nezamestnaná? Chcela by som začať podnikať s dámskou módou. Najprv založiť len e-shop a neskôr otvoriť aj kamennú predajňu. Myslíte, že by mi schvalili príspevok aj na e-shop? Ďakujem Vám vopred za odpoveď a prajem pekný zvyšok dňa. S pozdravom Michaela.

Re: Príspevok na podnikanie z úradu práce: Dotácia na živnosť

Dobrý deň chcel by som sa opýtať, chcem požiadať na úrade práce príspevok na podnikanie, ale chcel by som podnikať v inom okrese ako by som žiadal(kde bývam) dalo by sa to tak urobiť alebo by som musel podnikať v tom okrese, kde by som žiadal o príspevok. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom.

Stránky

Dôležité: Dodržujte tieto pravidlá písania príspevkov a komentárov!