Odvody živnostníka (SZČO) 2016 do zdravotnej a Sociálnej poisťovne

Ak ste živnostník alebo iná SZČO, máte povinnosť platiť odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Výška odvodov závsí od vášho príjmu v predchádzajúcich rokoch. Aké sú aktuálne sadzby odvodov a ako je to u živnostníkov, ktorí ešte len začínajú podnikať, dozviete sa v tomto článku.

Nižšie nájdete odvody spracované do prehľadných tabuliek.

Odvody do zdravotnej poisťovne

Výšku odvodov do zdravotnej poisťovne vám vypočíta a oznámi vaša zdravotná poisťovňa po vykonaní ročného zúčtovania.

Výška odvodov do zdravotnej poisťovne sa vypočítava z vášho vymeriavacieho základu.

Vymeriavací základ sa počíta takto:

 • k čiastkovému základu dane z príjmu pripočítate zaplatené povinné odvody do Sociálnej aj do zdravotnej poisťovne (dobrovoľné odvody do SP sa nezapočítavajú)
 • vydelíte počtom mesiacov prevádzkovania živnosti (ak ste živnosť začali prevádzkovať v danom roku, na kalendárny mesiac, v ktorého priebehu ste začali prevádzkovať živnosť po prvom dni v tomto mesiaci, sa neprihliada)
 • potom vydelíte koeficientom 1,486

Tým získate vymeriavací základ pre odvody do zdravotnej poisťovne.

Minimálny vymeriavací základ pre odvody do zdravotnej poisťovne

Pre odvody do zdravotnej poisťovne je stanovený minimálny vymeriavací základ. Je to 50% z priemernej mzdy spred 2 rokov.

V roku 2013 bola priemerná mzda 824 €.

V roku 2014 bola priemerná mesačná mzda 858 €.

Minimálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie v roku 2015 teda je 412 € a v roku 2016 429 €.

Ak boli vaše príjmy nízke a vyšiel vám vymeriavací základ nižší ako je minimálny vymeriavací základ, budú sa vám odvody počítať z minimálneho vymeriavacieho základu a nie z vášho skutočného nižšieho vymeriavacieho základu.

Maximálny vymeriavací základ pre odvody do zdravotnej poisťovne

Maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie je určený ako 5 násobok priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov.

V roku 2015 je maximálny vymeriavací základ 4120 € a v roku 2016 4290 €.

Ak boli vaše príjmy vysoké a vyšiel vám väčší vymeriavací základ než je maximálny, pre výpočet odvodov nepoužijete váš skutočný vymeriavací základ, ale maximálny vymeriavací základ.

Sadzba poistného

Sadzba poistného pre SZČO je:

 • 14 % z vymeriavacieho základu: Najmenej 14% z minimálneho základu a najviac 14% z päťnásobku priemernej mesačnej mzdy
 • 7 % z vymeriavacieho základu pre SZČO zdravotne postihnutého s mierou funkčnej poruchy 41 % a viac alebo pre poberateľa invalidného dôchodku: Najmenej 7% z minimálneho základu a najviac 7% z päťnásobku priemernej mesačnej mzdy

Odvody SZČO do zdravotnej poisťovne od 1.1.2015

  Sadzba poistného Minimálny vymeriavací základ Minimálna suma poistného Maximálny vymeriavací základ Maximálna suma poistného
SZČO bez zdravotného postihnutia 14% 412 € 57,68 € 4120 € 576,80 €
SZČO zdravotne postihnutý alebo poberateľ invalidného dôchodku 7% 412 € 28,84 € 4120 € 288,40 €

Odvody SZČO do zdravotnej poisťovne od 1.1.2016

  Sadzba poistného Minimálny vymeriavací základ Minimálna suma poistného Maximálny vymeriavací základ Maximálna suma poistného
SZČO bez zdravotného postihnutia 14% 429 € 60,06 € 4290 € 600,60 €
SZČO zdravotne postihnutý alebo poberateľ invalidného dôchodku 7% 429 € 30,03 € 4290 € 300,30 €

Ročné zúčtovanie preddavkov na zdravotné poistenie

Aj keď sme doteraz hovorili o "odvodoch" do zdravotnej poisťovne, v skutočnosti sa vlastne jedná o preddavky. Tieto preddavky sú akýmisi predpokladanými odvodmi, vypočítanými podľa príjmu v predchádzajúcom roku. Avšak skutočná výška odvodov, ktoré máte zaplatiť podľa vášho skutočného príjmu v danom roku, sa zistí až pri takzvanom ročnom zúčtovaní poistného.

V ročnom zúčtovaní poistného sa vypočíta presná výška odvodov na zdravotné poistenie, ktoré ste mali v predchádzajúcom roku zaplatiť podľa vašich skutočných príjmov. To sa porovná s výškou preddavkov, ktoré ste v minulom roku zaplatili.

V prípade, že ste zaplatili menej ako ste mali, máte nedoplatok. Tento nedoplatok musíte doplatiť.

Ak ste naopak zaplatili viac ako ste mali, máte preplatok. Tento preplatok vám musí zdravotná poisťovňa vrátiť.

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za vás vykoná vaša zdravotná poisťovňa.

V akom termíne a kam platíte odvody do zdravotnej poisťovne

Preddavky na poistné sa platia na účet vašej zdravotnej poisťovne za kalendárny mesiac pozadu. Preddavky sú splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý platíte.

Odvody do Sociálnej poisťovne

Podobne ako pri odvodoch do zdravotnej poisťovne, aj výšku odvodov do Sociálnej poisťovne si vypočítate z vášho vymeriavacieho základu.

Podľa zákona o sociálnom poistení vymeriavací základ je podiel:

 • jednej dvanástiny základu dane z príjmov fyzických osôb nezníženého o zaplatené povinné odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne
 • a koeficientu 1,486.

Vymeriavací základ si vypočítate takto:

 • k čiastkovému základu dane z príjmu pripočítate zaplatené odvody do Sociálnej aj do zdravotnej poisťovne (dobrovoľné odvody do SP sa nezapočítavajú)
 • vydelíte dvanástimi (aj v prípade, že ste podnikali menej ako 12 mesiacov v danom roku)
 • potom vydelíte koeficientom 1,486

Tým získate mesačný vymeriavací základ pre odvody do Sociálnej poisťovne.

Minimálny vymeriavací základ pre odvody do Sociálnej poisťovne

Pre odvody do Sociálnej poisťovne je stanovený minimálny vymeriavací základ. Je to 50% priemernej mzdy spred dvoch rokov.

V roku 2013 bola priemerná mesačná mzda 824 €. Minimálny vymeriavací základ pre rok 2015 je 412 €.

V roku 2014 bola priemerná mesačná mzda 858 €. Minimálny vymeriavací základ pre rok 2016 je 429 €.

Môže sa stať, že ak vaše príjmy boli nízke, vyšiel vám vymeriavací základ nižší ako je minimálny vymeriavací základ. V takom prípade sa vám odvody budú počítať z minimálneho vymeriavacieho základu (412 € v r. 2015, 429 € v r. 2016), nie z vášho skutočného nižšieho vymeriavacieho základu.

Maximálny vymeriavací základ pre odvody do Sociálnej poisťovne

Zároveň je stanovený aj maximálny vymeriavací základ. Je to 5 násobok priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov.

Od 1.1. 2015 je maximálny vymeriavací základ 4120 € mesačne na všetky druhy poistného.

Od 1.1. 2016 je maximálny vymeriavací základ 4290 € mesačne na všetky druhy poistného.

Ak boli vaše príjmy vysoké, môže sa stať, že vám vyjde väčší vymeriavací základ než je maximálny. V tom prípade pre výpočet odvodov nepoužijete váš skutočný vymeriavací základ, ale namiesto neho použijete maximálny vymeriavací základ (4120 € v r. 2015, 4290 € v r. 2016).

Aké druhy poistného sa platia do Sociálnej poisťovne

Ako SZČO platíte do Sociálnej poisťovne odvody na tieto poistenia:

 • nemocenské poistenie 4,4 % z vymeriavacieho základu,
 • starobné dôchodkové poistenie 18 % z vymeriavacieho základu,
 • invalidné dôchodkové poistenie 6 % z vymeriavacieho základu (neplatí ho starobný dôchodca a predčasný starobný dôchodca),
 • poistenie v nezamestnanosti 2 % z vymeriavacieho základu (dobrovoľné - nemusí sa platiť),
 • do rezervného fondu solidarity 4,75 % z vymeriavacieho základu

Poistné na invalidné poistenie neplatíte, ak ste samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je dôchodkovo poistená po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku.

Poistenie v nezamestnanosti je dobrovoľné. Ak nechcete, nemusíte ho platiť. V tom prípade ale nebudete mať nárok na podporu v nezamestnanosti.

Odvody SZČO do Sociálnej poisťovne od 1.1.2015

  Sadzba poistného Minimálny vymeriavací základ Minimálna suma poistného Maximálny vymeriavací základ Maximálna suma poistného
Nemocenské poistenie 4,4% 412 € 18,12 € 4120 € 181,28 €
Starobné dôchodkové poistenie 18% 412 € 74,16 € 4120 € 741,60 €
Invalidné dôchodkové poistenie 6% 412 € 24,72 € 4120 € 247,20 €
Poistenie v nezamestnanosti (dobrovoľné) 2% 412 € 8,24 € 4120 € 82,40 €
Rezervný fond 4,75% 412 € 19,57 € 4120 € 195,70 €
Spolu 33,15% € bez poistenia v nezamestnanosti

35,15% € s poistením v nezamestnanosti
  136,57 € bez poist. v nezam.

144,81 € s poist. v nezam.
  1365,78 € bez poist. v nezam.

1448,18 € s poist. v nezam.

Odvody SZČO do Sociálnej poisťovne od 1.1.2016

  Sadzba poistného Minimálny vymeriavací základ Minimálna suma poistného Maximálny vymeriavací základ Maximálna suma poistného
Nemocenské poistenie 4,4% 429 € 18,87 € 4290 € 188,76 €
Starobné dôchodkové poistenie 18% 429 € 77,22 € 4290 € 772,20 €
Invalidné dôchodkové poistenie 6% 429 € 25,74 € 4290 € 257,40 €
Poistenie v nezamestnanosti (dobrovoľné) 2% 429 € 8,58 € 4290 € 85,80 €
Rezervný fond 4,75% 429 € 20,37 € 4290 € 203,77 €
Spolu 33,15% € bez poistenia v nezamestnanosti

35,15% € s poistením v nezamestnanosti
  142,20 € bez poist. v nezam.

150,78 € s poist. v nezam.
  1422,13 € bez poist. v nezam.

1507,93 € s poist. v nezam.

Invalidné poistenie neplatíte, ak ste poistenec, ktorý:

 • poberá starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, alebo
 • poberá výsluhový dôchodok a dosiahol dôchodkový vek.

V akom termíne a kam platíte odvody do Sociálnej poisťovne

Poistné sa platí na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici za kalendárny mesiac pozadu. Poistné je splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa platí poistné.

Aké odvody musí platiť začínajúci živnostník

Ako začínajúci živnostník nemáte povinnosť platiť odvody do Sociálnej pisťovne až do 30. júna roku nasledujúcom po roku, v ktorom ste začali podnikať. Môžete ich však platiť dobrovoľne, ak sa tak rozhodnete.

Povinne musíte začať platiť až od 1. júla nasledujúceho roku a to iba v prípade, ak ste za predchádzajúci rok mali príjem väčší ako 12 násobok minimálneho vymeriavacieho základu. Ide o hrubý príjem bez odpočítania výdavkov.

Od 1.7.2015 do 30.6.2016 musíte povinne platiť odvody do Sociálnej poisťovne, ak ste mali v roku 2014 príjem vyšší ako 4944 €.

Od 1.7.2016 do 30.6.2017 musíte povinne platiť odvody do Sociálnej poisťovne, ak ste mali v roku 2015 príjem vyšší ako 5148 €.

Ak ste v predchádzajúcom roku nedosiahli príjmy vyššie ako je uvedená suma, v danom období nemáte nemáte povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

Odvody do zdravotnej poisťovne však aj ako začínajúci živnostník musíte platiť hneď od začiatku podnikania a to v minimálnej výške (teda z minimálneho vymeriavacieho základu).

Viac o platení odvodov ihneď po založení živnosti sa dozviete v tomto článku: Odvody po založení živnosti

Živnosť popri zamestnaní

Živnosť môžete prevádzkovať aj popri bežnom zamestnaní. Ak by ste chceli vedieť, ako je to s platením odvodov v takomto prípade, prečítajte si článok Živnosť popri zamestnaní a odvody.

Na záver

V tomto článku som zhrnul všetko dôležité, čo sa týka odvodov SZČO - živnostníkov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Dozvedeli ste sa, ako si vypočítate výšku vašich odvodov a aké sú minimálne a maximálne odvody.

Teraz prosím na tejto stránke zadajte vašu emailovú adresu.

Budete odo mňa zadarmo dostávať všetky moje najnovšie články, videá a informácie.

Tieto informácie pre vás budú užitočné, ak ste malý alebo začínajúci podnikateľ, alebo ak uvažujete, že by ste chceli začať podnikať.

Zadajte váš email a teším sa, že takto spolu zostaneme aj naďalej v kontakte.

Odoberajte najnovšie články a videá o podnikaní emailom!

Komentáre

Re: Odvody SZČO - živnostník do sociálnej a zdravotnej ...

Som poberateľom výsluhového dôchodku od 1.1. 2010. Zároveň som živnostník v PSS,a.s. od 1.5.2010 a vymeriavací základ pre odvody do soc. poisťovne mi vyšiel 120,71€ a vym. základ pre odv. do zdrav. poisť. 112,82€. Podľa toho čo mám naštudované, budem platiť od 1.7.11 min. odvody do soc. poisť. čo predstavuje 109,07€ a do zdrav. 46.06€. Je to tak? Ďakujem.

Re: Odvody SZČO - živnostník do sociálnej a zdravotnej ...

No neviem ... vy sa musíte držať daňového priznania, ktoré podávate k 30.6 príslušného kalendárneho roku. Ak Vám nevyplýva povinnosť platiť odvody do soc. poisťovne (nemáte vymeriavací základ cca 3980 €/1 rok) nemusíte odvádzať žiadne poistné (prídete akurát o dobu zamestnania , ktorá sa Vám nebude počítať do dôchodku). Ak chcete aby Vám táto doba bola zhodnotená, môžete si platiť dobrovoľnú účasť na dôchodkovom poistení.

Re: Odvody SZČO - živnostník do sociálnej a zdravotnej...

Dobrý deň, živnostenský list som si založil v roku 1995 a zrušil som ho v roku 2010. V danom období som vôbec nepodnikal, lebo mi nevyšiel zámer. Teraz mi prišiel nedoplatok zo zdravotnej poisťovne. Ako mám ďalej postupovať, aby som nedoplatok nemusel platiť. Som na invalidnom dôchodku od roku 1992 a na starobnom od roku 1998. Ďakujem za odpoveď.

Re: Odvody SZČO - živnostník do sociálnej a zdravotnej...

Pete, problém je v tom, že ste živnosť nezrušili hneď ako ste vedeli, že už nebudete podnikať.

Zdravotnej poisťovni je jedno, či vo svojom podnikaní zarábate alebo nie. Podľa zákona pokiaľ ste oficiálne živnostník - SZČO, musíte platiť zdravotné odvody aj keď nič nezarábate alebo ste v strate.

Bohužiaľ sa obávam, že sa asi nevyhnete doplateniu odvodov za celý čas, čo ste mali živnosť. Také sú zákony, podľa ktorých sa zdravotná poisťovňa musí riadiť.

výpočet podpory preSZčO

som SZčO od roku 2005,poistenie v nezamestnanosti si platím viac ako 2roky - mám nárok na podporu,aké doklady potrebujem na vybavenie podpory ,ako sa vypočítava podpora????????dakujem

Re: Odvody SZČO - živnostník do sociálnej a zdravotnej...

Prosim o info, som student + SZCO. Aku sumu zarobku za rok 2011 nesmiem prekrocit, aby som nemusel platit do zdravotnej poistovne (za studenta plati stat). Pri akej sume musim platit do socialnej poistovni ?
Vychadza mi hruby zarobok za rok 2011 2000 eur, zrejme nebudem musiet platiti do socialnej poist., ale hm.. neviem ci bude treba platit do zdravotnej - ako sa to da vyratat? Ak by som mal platit ako som cital cca 47 eur mesacen , do roka je to 12*47 cca 500 eur. V tomtoo pripade sa zrejme neoplati podnikat, napr. zarobim 1000eur a 1/2 dam do zdravotnej,...
Vdaka Juri

Re: Odvody SZČO - živnostník do sociálnej a zdravotnej...

Dobrý deň
Vyrábam zatiaľ bez živnosti šperky a dekoračné predmety. Chcela by som to aj predávať na nejakom predajnom portáli. Som invalidná dôchodkyňa na 55%.Keby som si mala platiť odvody zo živnosti (a ešte aj nejakú ekonómku),tak viac stratím, ak získam. Ale predsa- čo by bolo pre mňa výhodnejšie (živnosť,slobodný umelec,voná živnosť) a hlavne, aké odvody a koľko by som platila?
Do zdravotnej musím, do sociálnej len na základe príjmu?

Re: Odvody SZČO - živnostník do sociálnej a zdravotnej...

Dobrý deň,
som na rodičovskej dovolenke a od 01.12.2011 som opäť začala podnikať po 1,5 ročnom pozastavení živnosti. V soc.poisťovni mi vyrátali, že za december 2011 musím zaplatiť cca 130 EUR podľa príjmov z roku 2010. Vo štvrtkovej Pravde som zachytila informáciu, že od 01.01.2012 už nebudem musieť platiť odvody do sociálnej poisťovne ak som poberateľkou rodičovského príspevku. Vie mi niekto povedať na základe akého paragrafu táto zmena bude? Za odpovede ďakujem

Re: Odvody SZČO - živnostník do sociálnej a zdravotnej...

chcem sa spýtať: Od 1.4.2012 sa idem prihlásiť na Úrad práce a zároveň chcem vykonávať činnosť Viazaného finančného agenta. Akú sumu nesmie presiahnuť môj mesačný zárobok - teda vlastne provízie, aby som nemusela platiť odvody do zdravotnej poisťovne?

Re: Odvody SZČO - živnostník do sociálnej a zdravotnej...

Mám syna je študent na prvej vysokej škole má 24 rokov, mal príjem v minulom roku za Zmluvu o dielo (ako umelci). Podľa štátu je nezaopatrené dieťa, t.z. štát zaňho odvádza zdrav. poistenie. Moja otázka znie: na základe podaného daňového priznania je alebo nieje povinný sa prihlásiť do zdravotnej poisťovni a platiť odvody?
Ďakujem

Re: Odvody SZČO - živnostník do sociálnej a zdravotnej...

Zaujima ma par veci, ktore mi nie su z clanku jasne..
Pise sa tam, ze ak moje prijmi ako SZCO nedosiahnu minimalny vymeravaci zaklad, platim odvody do socialnej poistovne vo vyske daneho minimalneho vymeriavacieho zakaladu...
Co ale v pripade, ked zarobim napriklad v jednom mesiaci 100eur v hrubom a po zbitok roka nezarobim nic...
Kedze v danom mesiaci to nepresiahlo viac ako je vymeriavaci zaklad a ja som szco popri zamestani, tak odvody neplatim ziadne..co ak ale v niektorom inom mesiaci presiahnem hrubym ziskom minimalny vymeriavaci zaklad, tak potom platim odvody za kazdy mesiac, ci len za ten jeden?
Ta ista otazka mi vrta v hlave aj co sa tyka zdravotnych odovodov...tu tiez chapem ,ze pokial moj hruby zarobok neprekroci vymeriavaci zaklad, tak neplatim nic...ak prekroci tak zaplatim len za dany mesiac albo sa to rozrata na cely rok?...ak prekrocim v jednom mesiaci, tak automaticky platim minimalny zaklad z kazdeho mesiaca?

Otazka teda znie ze ci prekrocenie vymeriavaceho zakladu sa rata na cely rok a mozem teda v niektory mesiac zarobit viac ako je vymeriavaci zaklad a v iny mesiac menej a ono sa to potom zrata celkovo a podeli 12timi alebo sa zaroven kazdy mesiac rata osobitne..

V pripade, ze nezarobim absolutne nic, chapem to tak ze ziadne odvody socilanej poistovni platit nemusim, ani z minimalneho vymeriavaceho zakladu...
Co sa tyka odvodov do zdravotnej positovne..tu oikial si dam predavok 0eur a nezrobim nic, nemusim zdravotnej poistovni platit ziadne dalsie peniaze z minimalneho vymeriavaceho zakladu..chapem to spravne?
Vsetky tieto moje hypoteticke pripady su za predpokladu, ze som sucasne zamestany...

Vopred dakujem za odpoved...

Re: Odvody SZČO - živnostník do sociálnej a zdravotnej...

Dobry deň.
Chcela by som sa spytať, či budem platiť odvody do soc. poistovne od jula 2012 ak som si urobila živnosť v decembri 2011 a moj príjem bol 2000eur za december. chcem vediet ci mi budu vypocitavat vymeriavaci zaklad za december, alebo som este oslobodena od platenia odvodov.

Re: Odvody SZČO - živnostník do sociálnej a zdravotnej...

Frena: Do úvahy sa berie priemerný príjem na mesiac. Keby ste v danom roku mali príjem napr. v jednom mesiaci 12000 eur a v ostatných 11 mesiacoch 0 eur, tak váš mesačný vymeriavací základ bude 1000 eur (celkový príjem za rok deleno 12).

Keď nezarbíte nič (za celý rok), tak do sociálnej poisťovne nemusíte platiť nič, ani z minimálneho vymeriavacieho základu. Ale do zdravotnej poisťovne musíte platiť odvody aspoň z minimálneho vymeriavacieho základu, aj keď nezarobíte za celý rok nič.

Re: Odvody SZČO - živnostník do sociálnej a zdravotnej...

Dobry den, ja mam tu istu situaciu ako mariana121, tiez som mala zivnost-prijem 5500 za 3 mesiace/oktober,november,december, ale predtym som bola na urade prace takze prijem 0. Na stranke soc.poistovne je ale kalkulacka na vypocet mesacneho poistenia a tam je potrebne zadat prijem a pocet mesiacov podnikania a z toho vypocita odvody . Vobec tam nikde nie je spomenute ze priemerny mesacny prijem na mesiac. Velmi ma to zaujima lebo tie odvody su pre mna likvidacne, vzhladom na to ze teraz taky prijem nemam.

Re: Odvody SZČO - živnostník do sociálnej a zdravotnej...

Mariana121: Povinne by ste museli začať platiť odvody do sociálnej poisťovne iba v tom prípade, ak by váš príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti v roku 2011 bol viac ako 12 násobok minimálneho vymeriavacieho základu, čo je za rok 2011 suma 4078,68 eur. Keď ste mali príjem iba 2000 eur, nebudete povinná platiť odvody do sociálnej poisťovne.

Re: Odvody SZČO - živnostník do sociálnej a zdravotnej...

4078,68 € (ide o hrubý príjem - bez odpočítania výdavkov).

Ked si chcem vytvorit zivnost na nakup a predaj tovaru, pokial to chapem spravne, do hrubeho prijmu sa rata cena ktoru mi zaplati zakaznik (to je cena, za ktoru som tovar kupil + naklady na prepravu + moja provizia + postovne k zakaznikovi)?
Tych 4078€ sa tym padom pri predaji tovaru diosiahne velmi lahko a nasledujuci rok budem musiet platit odvody do sociálnej poisťovne minimálne 112,66 €?

Dakujem za radu

Re: Odvody SZČO - živnostník do sociálnej a zdravotnej...

Dobrý deň, rád by som sa opýtal, na tieto otázky

1. Dostal som príspevok na podnikanie 4023,52 eur, podnikať som začal od 1.6.2011

2. Podal som daňové priznanie, zahrnul celý príspevok, a uplatnil som si 40 % paušalné výdavky

Mám v takomto prípade povinnosť byť platcom v sociálnej poisťovni, ? Platí tá hranica 4078 eur aj pre rok 2011 ?

Totiž na stránke http://www.socpoist.sk, pri kalkulačkách pre výpočet sociálneho poistenia- keď zadávam príjem 4 023 eur- pri kalkulačke na rok 2012, tak mám stále povinnosť byť platcom sociálneho poistenia ? Tam rátajú hranicu cca 3 948 eur. ?

Ktorá hranica príjmu je teda správna ?

Ešte by som sa rád opýtal- DODATOČNÉ DAŇOVÉ PRIZNANIE - môže podať SZČO- v akom čase ? Môže tak urobiť kedykoľvek počas roka - alebo čo najskôr keď zistí chybu už v podanom daňovom priznaní ? .

Ďakujem Vám vopred za odpovede.

Re: Odvody SZČO - živnosť do sociálnej a zdravotnej poisťovne...

Dobrý deň, vedeli by ste mi prosím poradiť?
Manžel bol pred pár rokmi SZČO, potom nastúpil do trvalého pracovného pomeru. Živnosť neprerušil, ani neukončil. Odvody do zdravotnej aj sociálnej poisťovne, ako aj ročné zúčtovanie dane za neho robí zamestnávateľ. Má nejaké záväzky voči týmto inštitúciám ak živnosť neprerušil ani neukončil? Nemá z nej žiaden príjem. Ďakujem.

Stránky

Dôležité: Dodržujte tieto pravidlá písania príspevkov a komentárov!