Založenie s.r.o. postup - Ako založiť spoločnosť s ručením obmedzeným

V tomto článku nájdete informácie o tom, ako založiť spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.). V závislosti od rôznych okolností, založenie spoločnosti s ručením obmedzeným môže byť relatívne jednoduchou vecou, ale tiež komplikovaným právnym problémom. Keďže predpokladám, že v tom druhom prípade bude založenie s.r.o. zverené do rúk právne zdatným odborníkom, popíšem postup, ktorý nie je zložitý a ktorý môže použiť bežný človek, začínajúci podnikateľ.

11 krokov k založeniu s.r.o.

1. Výber názvu
2. Výber predmetov činnosti
3. Určenie sídla spoločnosti
4. Spísanie spoločenskej zmluvy
5. Vyhlásenie správcu vkladu
6. Podpisový vzor
7. Vyhlásenie jediného spoločníka
8. Overenie notárom
9. Registrácia na živnostenskom úrade
10. Podanie návrhu na zápis do obchodného registra
11. Registrácia na daňovom úrade

1. Názov spoločnosti (obchodné meno)

Názov spoločnosti si samozrejme vyberiete ľubovoľný, podľa vlastného uváženia. Avšak musíte sa presvedčiť, či už na Slovensku nepodniká nejaká iná firma pod týmto názvom. Ak by už taká firma existovala, obchodný súd by vám zamietol zápis do obchodného registra. To, či už váš názov niekto nepoužíva, môžete najľahšie zistiť na internete na stránke http://www.orsr.sk. Tam si môžete vyhľadať, či už neexistuje firma s vašim názvom. Ak taká firma neexistuje, môžete názov použiť. V opačnom prípade si budete musieť zvoliť iný názov spoločnosti. Na koniec názvu sa pridávajú slová spoločnosť s ručením obmedzeným, alebo častejšie iba skratka s. r. o. alebo spol. s r. o., pred ktorými je čiarka.
Napríklad:
Firma, s. r. o.
Firma, spol. s r. o.
Firma, spoločnosť s ručením obmedzeným

2. Predmety činnosti

Samozrejme v prvom rade musíte vedieť, čím sa vaša firma bude zaoberať. Spíšte si všetky predmety činnosti, o ktorých si myslíte, že ich bude vaša firma vykonávať. Napíšte si aj tie, ktoré síce neplánujete vykonávať hneď od začiatku, ale myslíte si, že by ste sa nimi niekedy v budúcnosti mohli zaoberať. Praktickejšie je zahrnúť medzi predmety podnikania všetky činnosti hneď od začiatku, aby ste neskôr nemuseli zbytočne žiadať o rozširovanie predmetu činnosti. To by vás totiž zbytočne stálo ďalšie súdne poplatky.

Keď budete mať svoj zoznam hotový, choďte s ním na živnostenský úrad. Tam ho predložte a prekonzultujte, či môžete požiadať o zápis vašich predmetov činnosti. Možno bude treba preformulovať niektoré názvy predmetov, alebo niektoré vyškrtnúť, ak napríklad nespadajú pod voľné živnosti a vy nespĺňate požiadavky na ich vykonávanie. Je dôležité prekonzultovať váš zoznam činností skôr, než oficiálne podáte tlačivo so žiadosťou o osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Inak by túto žiadosť by vám mohli zamietnuť, ak by niektoré z vašich požadovaných predmetov činnosti boli nevyhovujúce.

3. Sídlo spoločnosti

Určiť sídlo spoločnosti je dôležité preto, že pri podávaní žiadosti o osvedčenie o živnostenskom oprávnení a návrhu na zápis do obchodného registra budete musieť predložiť nájomnú zmluvu alebo nejaký dokument, dokazujúci vaše právo na užívanie priestorov.

Sídlom vašej spoločnosti môže byť aj váš byt alebo dom. V takom prípade na živnostenskom úrade a obchodnom registri predložíte dokumenty, ktoré dokazujú, že ste vlastníkom bytu alebo domu.

Ak bude vaše sídlo v prenajatých kancelárskych priestoroch, čo je asi najčastejší prípad, budú od vás na živnostenskom úrade a obchodnom registri žiadať predloženie nájomnej zmluvy, resp. zmluvy o budúcej zmluve. V nej musí byť vyslovene uvedené, že vlastník prenajímaných priestorov súhlasí so zriadením sídla spoločnosti.

4. Spoločenská zmluva

Pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným je najdôležitejším krokom spísanie spoločenskej zmluvy. Spoločenská zmluva je dokument, ktorý definuje hlavne vlastnícke podiely jednotlivých spoločníkov s.r.o. (komu patrí aký podiel spoločnosti, prípadne ako sa budú deliť zisky, atď.), predmety podnikania spoločnosti a ustanovuje konateľov spoločnosti. V prípade, že s.r.o. zakladá jediný spoločník, namiesto spoločenskej zmluvy sa spíše iba zakladateľská listina.

Písať detailne o obsahu spoločenskej zmluvy je mimo zamerania tohoto článku, pretože existuje nekonečné množstvo možných variácií a situácií, ktoré môže spoločenská zmluva pokrývať. Na týchto strákach nájdete vzor spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny, ako aj vzory ďalších dôležitých dokumentov.

5. Vyhlásenie správcu vkladu

Základné imanie s.r.o. je minimálne 5000 eur. Túto čiastku musia spoločníci zložiť do rúk správcu vkladu. Správca vkladu musí napísať prehlásenie o tom, v akej výške prevzal od jednotlivých spoločníkov ich vklady. Vzor vyhlásenia správcu vkladu je k dispozícii na našich stránkach.

Mohol by vás tiež zaujímať článok Finta, ako ušetriť 5000 eur pri založení s.r.o.

6. Podpisový vzor

Ďalšou z vecí, ktoré treba vyhotoviť je podpisový vzor konateľov. Vzor tlačiva je k dispozícii na týchto stránkach.

7. Vyhlásenie jediného spoločníka

Ak spoločnosť zakladá jediný spoločník, je potrebné vyhlásenie, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným. Vzor vyhlásenia je k dispozícii.

8. Overenie notárom

Ďalej je potrebné vyhotoviť kópie spoločenskej zmluvy pre každého spoločníka, jednu kópiu na založenie do archívu spoločnosti, jednu kópiu pre živnostenský úrad a dve kópie pre obchodný súd. So všetkými kópiami spoločenskej zmluvy musíte ísť k notárovi, ktorý vám overí podpisy a kópie zmluvy. Podpisy, ktoré má overiť notár sa podpisujú až u notára, nie skôr.

9. Registrácia na živnostenskom úrade

Ďalej treba ísť na živnostenský úrad požiadať o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení (po starom živnostenský list) pre vaše predmety podnikania.

So sebou si prineste vyplnené tlačivo, notársky overenú spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú listinu, doklad o práve používať priestory ako sídlo spoločnosti (list vlastníctva, nájomná zmluva, súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla spoločnosti), kolky po 5 eur za za vystavenie osvedčenia o živnostenskom oprávnení za každú jednu voľnú živnosť a 15 eur za každú remeselnú živnosť alebo viazanú živnosť (pozrite Založenie živnosti).

Ak splníte všetky podmienky, osvedčenia o živnostenskom oprávnení (živnostenské listy) vám vydajú do 5 pracovných dní. Keď dostanete osvedčenia o živnostenskom oprávnení, urobte si z nich po dve fotokópie a tieto si dajte overiť notárom.

10. Podanie návrhu na zápis do obchodného registra

Tlačivo pre návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra si vyzvihnite na obchodnom súde, alebo stiahnite z internetovej stránky ministerstva spravodlivosti http://www.justice.gov.sk. Vyplnené tlačivo musia ísť všetci konatelia podpísať k notárovi, ktorý overí ich podpisy.

Kúpte si kolky v hodnote 331,50 eur, ktorými zaplatíte súdny poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra.

Teraz by ste mali mať všetko, čo potrebujete na podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra:

  • Tlačivo s overenými podpismi,
  • 2x spoločenská zmluva, resp. zakladateľská listina,
  • 2x kópia živnostenského listu,
  • 2x vyhlásenie správcu vkladu,
  • 2x listina preukazujúca vaše oprávnenie k zriadeniu sídla spoločnosti v danej nehnuteľnosti (napr. list vlastníctva, nájomná zmluva, súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla spoločnosti),
  • 2x podpisový vzor konateľov,
  • ak je jediný spoločník, 2x vyhlásenie, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch s.r.o.,
  • kolky za 331,50 eur.

Toto všetko odovzdáte v podateľni obchodného registra na obchodnom súde, kde vám vydajú potvrdenie o prijatí návrhu na zápis spoločnosti. Obchodný súd rozhodne o zapísaní spoločnosti do obchodného registra v zákonnej lehote do 5 pracovných dní. Po zapísaní spoločnosti bude vydaný výpis z obchodného registra každému spoločníkovi.

11. Registrácia na daňovom úrade

Po zapísaní spoločnosti do obchodného registra si založte v banke firemný účet. Po jeho založení sa zaregistrujte na daňovom úrade na platbu dane z príjmu, prípadne aj na daň z pridanej hodnoty. Daňový úrad vám pridelí daňové identifikačné číslo (DIČ), ktoré bude jednoznačným identifikátorom vašej spločnosti vo vzťahu k daňovému úradu.

Môžete začať podnikať

Týmto máte všetky základné veci vybavené a vaša spoločnosť môže začať vykonávať svoje podnikanie.

Ak sa chcete dozvedieť viac, nezabudnite poklikať na jednotlivé odkazy v článku. Tie vás zavedú na ďalšie stránky s informáciami, ktoré vás zaujímajú. Prečítajte si aj ďalšie články, ku ktorým sa dostanete cez menu na vrchu stránky, alebo cez sekciu Dôležité odkazy.

Neprehliadnite:
Živnosť alebo s.r.o. - čo je pre vás výhodnejšie?

Odoberajte najnovšie články a videá o podnikaní emailom!

Súvisiace témy: 

Komentáre

vdaka

Mam plan v najbližšej dobe podnikat, zbieram informacie a vy ste mi velmi pomohli. Dakujem sofia2

zakladanie s.r.o.

1.,zakladám s.r.o. ako jediný spoločník potreboval by som vedieť presné počty prikladaných listín . Vo vyhláške 25/2004 sa spomínajú niektoré ako obligatórne tie je potrebné priložiť 2x, ostatné vrátane súhlasu vlastníka nehnuteľnosti k sídlu spoločnosti stačí 1x priložiť?
2.,Ako sa v tlačive Návrh na zápis do OR zapisuje titul napr. Ing. keďže samostatná kolónka ako je to v iných tlačivách bežné tu nie je.
3.,Ak na tlačive Návrh na zápis do OR označím krížikom, že si Výpis z OR preberiem osobne akým spôsobom zistím, že si ho mám prísť prevziať

1) Áno, iba obligatórne sa

1) Áno, iba obligatórne sa prikadajú v dvoch kópiách.

2) Samostatná kolonka na titul v tlačive nie je a preto sa tam titul ani nezapisuje.

3) Zápis by mal byť vykonaný do 5 pracovných dní. Po 5 dňoch si teda môžete prísť prevziať výpis. Prípadne sa pri podávaní návrhu na zápis priamo spýtajte, kedy si máte prísť po výpis z OR.

Zalozenie s.r.o - trvaly pobyt AT

Prosim vas o odborne poradenstvo v mojom pripade. Som slovenska obcianka zijuca na uzemi Rakuska s trvalym pobytom v rakusku.Som slobodna a mam slovenske obcianstvo.
Chcela by som zalozot s.r.o na slovensku. Komu budem odvadzat odvody resp kde budem poistena?
V rakusku som na materskej dovolenke mam 16mes dvojcata cize poistenie mi plati stat....
ako je to potom v pripade posobenia spolocnosti na SK.....??Musim si sama platit poistenie na sk aj ked zijem v rakusku?a co poistenie deti?dochodok, socialka....nemam prehlad :-(

ODPIS ALEBO VYPIS

rada by som sa vas opytala ci je jedno ci donesiem odpis alebo vypis z registra trestov na zivnost.urad??? dakujem

UPOZORNENIE NA CHYBU v clanku

V odstavci "Podanie návrhu na zápis do obchodného registra"

treba doplniť, že v súčasnosti je tam obligatórna aj príloha, ktorou doložíte aj sídlo spoločnosti, čiže nájomnú zmluvu, alebo súhlas majiteľa nehnuteľnosti.

Je to vo výhlaške 25/2004 po jej poslednej novelizácii, myslím v marci tohto roku bola. Toto ustanovenie sa nachádza mám taký pocit že v § 4. Ale každopádne doložte sídlo spoločnosti, lebo inak vám odmietnu zápis do obchodného registra.

Takže už to nestačí len na živnostenskom úrade. Inak ďakujem za článok, vďaka nemu som v záverečnej fáze zakladania s.r.o.čky.

Doplnené

Áno, máte pravdu. Podľa najnovšej novely vyhlášky 25/2004 je potrebné k návrhu na zápis do obchodného registra priložiť aj listinu, preukazujúcu právo na užívanie nehnuteľnosti, v ktorej je sídlo spoločnosti (napr. nájomná zmluva, alebo list vlastníctva). Vďaka za upozornenie.

Co ma urobit spravca vkladu

Co ma urobit spravca vkladu s vkladom . Je ho nutne niekde zaregistrovat/ulozit ? Alebo to moze byt aj "fiktivna ciastka" a je mozne s nou nalozit aj inak (pouzit ho ako kapital na robehnutie spolocnosti )

vklad

Vklad sa môže normálne používať na podnikanie, ako ostatné peniaze firmy, ktoré sú na účtoch, alebo v pokladni, atď. Nemusí byť nikde špeciálne "odložený".

Otazka ohladom clenov EU

Poradte mi prosim, co potrebuje na zalozenie firmy clen EU, ak uz je podnikatelom vo svojej krajine.
Ake dokumenty a ci to musi byt notarom overene.......

založenie s.r.o. a cudzinec

Potrebuje to, čo aj Slovák a navyše:
1. Ak bude spoločníkom, nie konateľom, potrebuje iba notársky overiť svoje podpisy, k čomu bude potrebovať pas.
2. Ak bude konateľom, potrebuje výpis z registra trestov slovenský a aj z krajiny, ktorej je občanom. Výpisy z registra sú pre živnostenský úrad.

Založenie s.r.o. - Overenie u notára

Dobrý deň, chystám sa spolu s 2 ďalšími spoločníkmi založiť s.r.o. Momentálne posobím v ČR a moji spoločníci sú češi. Hodilo by sa nám, keby sme notárske overenie mohli spraviť v ČR.
Je to možné, resp. zapíše nás obchodný register, keď mu predložíme spoločneskú zmluvu zmluvu overenú u českého notára + možme takto overenú spol.zml. predložiť na žisvnostenskom úrade SR?
Ďakujem.

overenie

Malo by to byť možné, ale pre istotu by som si to na vašom mieste aspoň telefonicky overil priamo na živ. úrade, resp. obch. registri. A potom v ČR u notára upozornite, že to chcete použiť na Slovensku a nech vám to overenie radšej podpíše priamo sám notár, nie iba nejaký jeho zamestnanec. U slovenských notárov sa zvyknú pýtať, či to overenie chcete použiť na Slovensku, alebo v zahraničí, takže podobne to asi budú robiť aj v ČR.

námietka

Podala som si žiadosť na zápis s. r. o. do OR sudca mi to zamietol. Bola tam chyba - preklep v čísle domu čiže miesto 779 tam bolo 799. Mám pravo sa odvolať ale musím napísať námietku. Viete mi poradiť ako má byť námietka napísaná čo všetko tam musím mať? A tlačivo musím vypísať celé odznovu alebo stačí napísať len opravený udaj?
Ďakujem za odpoveď.

zápis

Asi bude treba podať tú žiadosť znovu, správne vyplnenú.

založenie s.r.o.

Jedna pripomienka k tomuto super návodu - od 1.10. platia nové pravidlá pre Živnostenské úrady (iné kolky, zjednodušenie voči Registru trestov a zdravotným poisťovniam), v časti Založenie živnosti je to spomenuté, ale kto bude zakladať s.r.o. a neprečíta si časť o živnosti, nedozvie sa o zmenách (takže podľa tohto návodu napríklad zbytočne bude žiadať o výpis z registra trestov, či kúpi nesprávne kolky!). Preto by som odporučil zmeny uviesť aj v tomto článku, alebo dať doňho odvolávku na aktualizovanú časť o živnostiach.

Apropos, notárske poplatky. Určujú sa podľa Vyhlášky Ministerstva SR č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov. Za overenie podpisu je sadzba podľa položky C3 Sadzobníka 60 Sk + DPH (každý jeden podpis sa účtuje osobitne!) a za overenie fotokópie listiny (každá jedna strana osobitne) podľa položky C1 Sadzobníka 40 Sk + DPH. K notárovi nie sú potrebné kolky, ale hotovosť.

Vzory tlačív, ktoré sa používajú na registráciu živnosti sú na stránke www.civil.gov.sk/p09/p09-02.shtm, dostať sa na ňu dá aj cez stránku Živnostenského registra www.zrsr.sk, link živnostenské podnikanie.

založenie s.r.o.

Juraj, máš pravdu. Už je to aktualizované aj s odkazom na založenie živnosti po novom.

Nova s.r.o. - prihlasenie na socialku, zdravotku a danovy urad

Zdravim,
1. prihlasuje sa nova s.r.o. na socialku, zdravotku a dan.urad po zapise do OR? a kolko dni je podla zakona na to?
2. ak s.r.o. nema ziadneho zamestnanca, len konatelov, ake odvody musi platit?
3. ake odvody platia konatelia sami za seba? (berme do uvahy, ze im valne zhromazdenie schvalilo mesacne odmeny)
Vdaka

Re: Nova s.r.o. - prihlasenie na socialku, zdravotku a danovy...

Dobrý deň. Založil som novú jednoosobovú s.r.o a tá vznikla 11.10.2011. Reagujem na vyššie uvedené informácie ohľadom sociálky a zdravotného. Keďže je to jednoosobová s.r.o je potrebné sa prihlasiť na sociálku a zdravotnu? Alebo stále platí odpoveď na túto otázku z roku 2007? Zmenilo sa odvtedy niečo alebo ostáva to isté čo tu bolo uvedné v odpovedi? Ďakujem.

Doplňam sem priamo otázky a odpovede, na ktoré som tu našiel informácie:

Nova s.r.o. - prihlasenie na socialku, zdravotku a danovy urad

Pridané používateľom miki dňa 28. november 2007 - 12:53

Zdravim,
1. prihlasuje sa nova s.r.o. na socialku, zdravotku a dan.urad po zapise do OR? a kolko dni je podla zakona na to?
2. ak s.r.o. nema ziadneho zamestnanca, len konatelov, ake odvody musi platit?
3. ake odvody platia konatelia sami za seba? (berme do uvahy, ze im valne zhromazdenie schvalilo mesacne odmeny)
Vdaka
odpovedať
Ak s.r.o. nemá žiadnych

Pridané používateľom admin dňa 28. november 2007 - 15:06

Ak s.r.o. nemá žiadnych zamestnancov, neprihlasuje sa nič do soc. ani do zdrav. poisťovne. Na daňový úrad sa s.r.o. musí zaregistrovať. Z odmien konateľom sa platia odvody iba do zdravotnej poisťovne vo výške konateľ 4 % a firma 10 %. Do sociálnej poisťovne sa neplatí nič.

Ak s.r.o. nemá žiadnych

Ak s.r.o. nemá žiadnych zamestnancov, neprihlasuje sa nič do soc. ani do zdrav. poisťovne. Na daňový úrad sa s.r.o. musí zaregistrovať. Z odmien konateľom sa platia odvody iba do zdravotnej poisťovne vo výške konateľ 4 % a firma 10 %. Do sociálnej poisťovne sa neplatí nič.

Re: Ak s.r.o. nemá žiadnych

ak zatial neviem ako mi podnikanie pojde, rada by som bola zatial len konatel (jediny) nie zamestnanec. S vyplacanim podielu na zisku, bez mesacnej odmeny. 1. Je potrebne aby som mala zmluvu o vykone funkcie konatela s odmenovanim (podiel na zisku?) Alebo staci len Vyhlasenie jedineho zakladatela spolocnosti? 2. Staci byt v tomto pripade samoplatcom v zdravotnej poistovni a rozumiem spravne, ze odvody do Soc.poistovne sa ma ziadne netykaju? Dakujem

Náklady

Teda náklady pre založenie napr.
OKTAN s.r.o.
jeden predmet podnikania (100SK)
bude 100sk na zivnostenskom kolok, notár na vsetky listiny a 10 000 sk kolok na registrový súd..
existujú aj iné náklady pre zalozenie?
Plus mám otázku ako je to z účtovnými službami v akých intenciách sa pohybuje ich poradenstvo, služby, ako si vybrať tú správnu spoločnosť atď.
ďakujem

poznámka ku účtovníctvu

ešte som chcel doplniť, že aké náklady asi pri nenáročnej agende možno očakávať.,
T.j. napríklad ak si založím s.r.o. ktorá bude vlastnit internetový portál (t.j. náklady tu budú za zriadenie, fungovanie, reklamu) a prijmy za reklamu.
ďakujem

účtovníctvo, náklady

Husovec, náklady sú také, ako si napísal. Účtovníka, resp. účtovnícku firmu si je najlepšie vybrať na odporúčanie niekoho, kto má s ním skúsenosti. Inak je to vždy tak trochu o šťastí. Dobre by bolo, aby mal dostatok skúseností, ale aby zároveň nebol príliš preťažený. Už som zažil aj takého účtovníka, ktorý na mňa nemal dosť času, lebo mal iných, väčších a dôležitejších klientov. Moje účtovníctvo potom spracovával na poslednú chvíľu, pričom tam urobil chyby a takmer v poslednej hodine to ešte musel prerábať. Ceny za spracovanie účtovníctva závisia od náročnosti a počtu položiek a pohybujú sa cca od 1000 Sk mesačne a viac.

konatel

Je obmedzený počet spoločností v ktorých môže byť jedna osoba konateľom? Diky - súrne

konateľ

Pokiaľ viem, tak nie. Je obmedzený počet spoločností, kde je jedna osoba jediným spoločníkom na max. 3.

prechod z SZCO na s.r.o. a z JU a PU

dobry vecer, chcela by som sa opytat:som zamestnanec v jednej firme a zaroven aj SZCO(mam svoju zivnost). od 1.1.2008(resp., odkedy sa to bude najskor dat) by som rada zalozila s. r. o. s tym,ze by som vykonavala tie iste cinnosti, na ktore mam zivnost teraz, ale vykonavala by som ich v s. r. o. a zaroven presla aj z jednoduchecho uctovnictva na podvojne uctovnictvo.konatelom spolocnosti budem iba ja. mozete mi poradit strucne,co by som mala urobit??? dakujem za radu.

dodatok - odvody za konatela

a este som zabudla, ked budem v tej s. r. o. ako jediny konatel a zaroven aj zamestnanec v inej firme, kde sa za mna zdravotne a socialne odvody odvadzaju, ci budem musiet aj ako konatel sama za seba ich odvadzat ??? ake a v akej vyske??? dakujem

živnosť na s.r.o., odvody

Živnosť sa nedá zmeniť na s.r.o. Môžeš si založiť s.r.o. a budeš mať aj živnosť aj s.r.o. Ale budú to 2 rôzne a oddelené firmy. Môžeš začať podnikať cez s.r.o. a ak na živnosť už nechceš nič robiť, tak ju môžeš zrušiť a zostane ti iba s.r.o. Ak chceš, alebo ak potrebuješ, tvoja s.r.o. môže odkúpiť majetok aj prípadné pohľadávky tvojej živnosti. Ale niečo také ako zmena živnosti na s.r.o. neexistuje.

Za konateľa sa neplatia žiadne odvody, pokiaľ nie je zamestnancom s.r.o. a nevypláca sa mu odmena konateľa (čiže ak si konateľom aj spoločníkom, ako spoločník si vyplatíš zdanený zisk s.r.o. a už z toho neplatíš žiadne odvody).

Stránky

Dôležité: Dodržujte tieto pravidlá písania príspevkov a komentárov!