Auto v podnikaní: súkromné alebo firemné, čo si môžete dať do nákladov

Auto v podnikaní

Automobil ako pracovný nástroj využíva pri svojej podnikateľskej činnosti takmer každý. Je taktiež častým predmetom kontroly zo strany daňových úradov a preto je na mieste venovať tejto problematike náležitú pozornosť. Existuje niekoľko pohľadov na automobil v podnikaní. Pokúsim sa preto stručne vybrať najdôležitejšie momenty.

Automobil v majetku firmy

Automobil ako hmotný hnuteľný majetok, v prevažnej väčšine predstavuje dlhodobejšiu investíciu, čomu zodpovedá aj jeho cena. Preto v najväčšej miere predstavuje v účtovníctve dlhodobý majetok.

To znamená, že po jeho zaradení do obchodného majetku spoločnosti dôjde k nárastu aktív. Súčasne dôjde k tvorbe nákladov a tým k znižovaniu zisku a následne daňového základu prostredníctvom odpisovania.

Odpisovanie automobilu

Odpisovanie v súčasnosti predstavuje obdobie 4 rokov. Výnimkou môže byť nákup vozidla prostredníctvom lízingu. Pri lízingu toto obdobie môže byť aj kratšie - 3 roky. To však závisí od podmienok v lízingovej zmluve.

Z pohľadu účtovníctva teda po 4 rokoch má automobil nulovú hodnotu a jediné náklady s ním spojené sú náklady na jeho prevádzku a údržbu.

Náklady na údržbu automobilu

Ak je automobil je vedený v obchodnom majetku firmy, náklady na jeho údržbu (servis, náhradné diely, umývanie) sú legitímnym výdavkom za účelom dosiahnutia zisku. Je to rovnaké ako pre akýkoľvek iný majetok firmy.

Náklady na benzín, naftu alebo iné pohonné látky

Trochu iný je pohľad na pohonné látky (ďalej len „PHL“), ktorý prešiel v posledných rokoch zmenami. Podnikateľ má v zásade 3 možnosti, ako riešiť spotrebu pohonných látok:

 1. Bude viesť tzv. knihu jázd (čo sa v prevažnej miere chce máloktorému podnikateľovi a najmä majiteľovi :-D). Považujem to za najmenej problematický a najčistejší spôsob preukazovania daňových výdavkov na spotrebované PHL. Spotreba sa v tomto prípade preukazuje na základe spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo technickom preukaze podľa cien platných v čase ich nákupu (pokladničný blok).
 2. Druhý, ale o niečo náročnejší na investíciu, je spôsob preukazovania spotreby PHL na základe dokladov o nákupe PHL, avšak najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzku vozidla - t.j. z navigácie, ktorá však musí funkcionalitou umožňovať vykazovanie spotreby PHL.
 3. Tretím a myslím si, že najkomplikovanejším spôsobom je vykazovanie spotreby PHL vo forme paušálnych výdavkov.
 4. Paušálne výdavky je možné uplatniť najviac do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu PHL za príslušné zdaňovacie obdobie (napr. kalendárny rok) primeraného počtu najazdených kilometrov a podľa stavu tachometra na začiatku a na konci zdaňovacieho obdobia.

  Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať tento spôsob ako najjednoduchší, nie je to tak a to hneď z niekoľkých dôvodov:

  - Ako vyplýva z textu, aj tu je potrebné sledovať počet najazdených kilometrov za dané obdobie (daňový úrad má spôsob výpočtu, ako vie overiť primeranosť počtu najazdených kilometrov).

  - Taktiež je potrebné preukazovať cenu blokmi o nákupe.

  - Navyše pri tomto spôsobe je potrebné zohľadniť výšku paušálneho výdavku v nadväznosti na DPH. Ak si napríklad podnikateľ stanoví výšku paušálneho výdavku 70%, môže to znamenať, že ostatných 30% prejazdil na iné účely ako na podnikanie. Preto 30% nie je daňovo uznateľným výdavkom. Avšak súčasne ak je platiteľom DPH, nemôže z takýchto nákupov PHL uplatniť nárok na plný odpočet DPH, ale uplatniť odpočet len do takej výšky, ako si stanovil výšku paušálneho výdavku. V našom prípade 70%.

  - Prípadným problémom by mohlo byť tiež preukázanie používania vozidla na podnikateľské účely aj pri zvyšných 30%. Pretože ak by neboli preukázateľné, mohlo by to pre daňovú kontrolu naznačovať používanie vozidla na iné ako na podnikateľské účely (obľúbené „dovolenkové zájazdy“). Tým pádom malo dôjsť k zdaneniu vozidla vo výške 1% zo vstupnej ceny vozidla príslušnému zamestnancovi.

Súkromné auto v podnikaní

Iným spôsobom sa automobil v podnikaní správa, ak nie je súčasťou obchodného majetku, ale je v súkromnom vlastníctve majiteľa alebo aj zamestnanca, ktorý vozidlo používa na výkon svojej práce.

Čo si môžete dať do nákladov

Aj v tomto prípade výdavky predstavujú daňovo akceptovaný náklad, ktorý je však limitovaný osobitným predpisom, zákonom č.283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. Bližšie sa budem venovať tejto problematike z pohľadu výdavkov na PHL.

Cestovné náhrady

Zákon o cestovných náhradách hovorí o nárokoch, ktoré patria zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu. Za zamestnanca sa pritom nepovažuje len zamestnanec, ktorý má so zamestnávateľom uzatvorenú pracovnú zmluvu, ale môže ísť aj o dohodára, konateľa, člena iných orgánov právnickej osoby a ďalších.

Paušálne náhrady a náklady na pohonné látky

Okrem stravného patrí zamestnancovi aj náhrada za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách, ktorá sa skladá z dvoch zložiek :
a) základná náhrada za každý 1 km jazdy, ktorej výšku stanovuje ministerstvo a v súčasnosti je táto vo výške pre automobily 0,183 Eura / 1km,
b) náhrada za spotrebované pohonné látky, ktorej výšku preukazuje zamestnanec dokladom o kúpe PHL a je prepočítaná podľa spotreby PHL uvedenej v technickom preukaze alebo osvedčení o evidencii motorového vozidla.

Odpočet DPH pri kúpe auta

Treba dodať, že ešte v nedávnej minulosti zákonodárca limitoval možnosť odpočítania DPH pri kúpe motorového vozidla iba na určité typy vozidiel. Tieto boli pre všetkých dobre známe svojou prepážkou oddeľujúcou nákladovú časť od časti určenej pre sedenie.

Tento ombedzenie je však už odstránený a preto odpočet DPH je v súčasnosti možný bez problémov. Každý nákup však treba posudzovať jednotlivo, existujú určité limity, ktorým sa však bližšie venovať nebudem.

Cestná daň

Na záver treba dodať, že s používaním automobilu na podnikateľské účely súvisí aj platba ďalšej dane a to dane z motorových vozidiel. Daňové priznanie pre daň z motorových vozidiel treba podať a daň zaplatiť do konca januára nasledujúceho roka. Napríklad daň z motorových vozidiel za rok 2012 bude treba zaplatiť do konca januára 2013.

O autorovi

Ing. Martin Radošovský je expertom na dane a účtovníctvo. Je majiteľom firmy BSC partners, s.r.o., ktorá sa zaoberá vedním účtovníctva pre podnikateľov. Môžete sa s ním skontaktovať cez stránku http://www.bscpartners.sk alebo emailom na adrese radosovsky@bscpartners.sk.

Odoberajte najnovšie články a videá o podnikaní emailom!

Súvisiace témy: 

Komentáre

Re: Auto v podnikaní: súkromné alebo firemné, čo si môžete...

Odpočet DPH pri kúpe čohokoľvek a podnikanie na základe živnostenského oprávnenia sú 2 rozdielne kategórie. Odpočítať DPH si môže ten, kto je registrovaný ako platiteľ DPH. Ten kto sa môže alebo musí registrovať ako platiteľ DPH je uvedené v článku.
Z uvedeného vyplýva, že ak ste živnostník, nie nemôžete si odpočítať DPH a to zo žiadneho nákupu, ak ste platiteľ DPH, možné to je.
Čo sa týka odpočtu DPH (napr. auta), ktoré ste kúpili skôr ako ste sa stali platiteľom DPH, túto za podmienok uvedených v zákone o DPH je možné odpočítať aj potom ako sa platiteľom DPH stanete.

Re: Auto v podnikaní: súkromné alebo firemné, čo si môžete...

Čiže filippob, DPH sa dá odpočítať aj z takto kúpeného auta, ako ste napísali. Ale to iba za podmienky, že sa stanete platcom DPH. Ak sa nestanete platcom DPH, nebudete si môcť odpočítať DPH.

Keby ste si chceli naštudovať podrobnosti, tu je zákon o DPH. Ale aj tak ešte pred uskutočnením takej veľkej investície do podnikania ako je auto odporúčam si nájsť účtovníka a s ním sa poradiť, aby vás potom niečo nečakané nezaskočilo.

Re: Auto v podnikaní: súkromné alebo firemné, čo si môžete...

Dobry den,

chcela by som sa opytat ako to je ak si idem zakladat sro a chcem si dat do podnikania auto svoje sukromne - 4 rocne - treba spravit daky znalecky posudok a v tejto sume ho zaradit do podnikania?je mozne ho dat do podnikania za symbolicku sumu 1 euro alebo musi to byt v trhovej cene? ak je to mozne iba v trhovej cene - mozem ho potom odpisovat 4 roky alebo kratsie? dakujem za radu

Re: Auto v podnikaní: súkromné alebo firemné, čo si môžete...

Neviem presne čo myslíte pod pojmom "chcem si dať auto do podnikania". V súvislosti so zakladaním s.r.o. predpokladám, že máte na mysli vloženie hnuteľného majetku (auta) ako vklad do základného imania spoločnosti. V tom prípade, je potrebné vyhotoviť na auto znalecký posudok. Minimálna výška základného imania je 5000 eur, to znamená, že ak auto nepresiahne podľa znaleckého posudku túto hodnotu, zvyšok budete musieť vložiť v inej forme (iný majetok, peniaze).
V prípade, že by ste mali na mysli vloženie auta do firmy nie do základného imania, v takom prípade sa jedná z môjho pohľadu zrejme o "kúpu" auta s.r.o.čkou od Vás ako od súkromnej osoby. Nedoporučujem Vám ani v tomto prípade kúpno - predajný vzťah za symbolické 1 euro, kedže by ste sa podľa môjho názoru považovala za spriaznenú osobu. Prečo ? Pretože takéto obchodné transakcie so spriaznenými osobami daniari iste radi preskúmajú a, ak by ste si rozdiel medzi aktuálnou trhovou cenou a skutočnou predajnou cenou nedodanila sama, spravili by to za Vás daniari + nejaké to penále a možno pokuta. V tomto prípade odporúčam navštíviť aspoň1-2 bazáre (napr. AAA auto) a získať nejaký ten papier, na ktorom by bola uvedená aktuálna trhová cena čo najpodobnejšieho automobilu ako je ten Váš (značka, parametre, výbava atď.) a v tejto cene automobil predať, resp, z pohľadu firmy kúpiť. Takýto majetok sa odpisuje ako každý iný majetok.

Základné imanie sro - prenos zo živnosti

Dobrý deň,
mám založenú živnosť a v minulom roku som si kúpil auto na leasing. Teraz rozmýšľam, že zo živnosti prejdem na sro a zaujíma ma, či je možné dať nejakým spôsobom do základného imania sro toto auto, ktoré mám na leasing - resp. tu jeho časť, ktorú som zaplatil v hotovosti ako akontáciu - bolo to tých 5000€, ktoré je potrebné dať ako základné imanie.
Ďakujem za každú radu.

Jozef

Re: Auto v podnikaní: súkromné alebo firemné, čo si môžete...

V komentári nad tým Vaším je táto otázka rozoberaná : "V súvislosti so zakladaním s.r.o. predpokladám, že máte na mysli vloženie hnuteľného majetku (auta) ako vklad do základného imania spoločnosti. V tom prípade, je potrebné vyhotoviť na auto znalecký posudok. Minimálna výška základného imania je 5000 eur, to znamená, že ak auto nepresiahne podľa znaleckého posudku túto hodnotu, zvyšok budete musieť vložiť v inej forme (iný majetok, peniaze)."

V prípade lízingu si ale nie som istý, či sa toto vzťahuje na Váš prípad. Neviem presne ako aký lízing sa jedná, ale pri klasickom lízingu, auto nie je Vaším majetkom, ale spravidla v lízingovej zmluve a predpokladám, že aj v osvedčení o evidencii je majiteľom predmetu lízingu lízingová spoločnosť a to až do úplného splatenia lízingu. Takže ťažko hovoriť o vklade automobilu do základného imania Vašej spoločnosti, ak automobil vlastne ani nie je Váš. Takže môj osobný názor, automobil, u ktorého ešte nie je ukončený lízing nie je možné vložiť do základného imania, ale praktickú skúsenosť s týmto nemám.
Možno by ste sa mohli poradiť priamo s Vašou lízingovou spoločnosťou o tejto možnosti, prípadne aspoň o prevedení lízingovej zmluvy na už Vašu novozaloženú spoločnosť, aby ste aspoň dostali ďalšie splátky do nákladov.

Re: Auto v podnikaní: súkromné alebo firemné, čo si môžete...

Dobry den,

chcela by som sa spytat ako je to s možnosťou zaradit auto do podnikania darovanim od FO nepodnikatela na s.r.o. - nie do Zakladneho imania, ale do majetku firmy- ide mi o to aby FO nepodnikatel platil čo najmenšiu daň z príjmu z predaja automobilu - hodnota automobilu je cca 5000 eur avsak moze ho FO darovat aj za nizšiu sumu? Mat automobil v majetku je vyhodne nakoľko do nákladov ide odpis, poistka, phm, olej atd atd...avsak ako čítam vyššie ak by používal podnikateľ súkromné auto - može si uplatniť iba paušálne náhrady + benzin...čiže žiadne umývanie auta, olej, servis atd...

Ešte možno ak by FO prenajala auto s.r.o. ale to by muselo byť tiež za trhovu cenu predpokladam, že tiež nie za 20eur mesačne...a aj tak vtedy by som si nemohla s.r.o. auto zas odpisovat

ďakujem pekne za radu

Re: Auto v podnikaní: súkromné alebo firemné, čo si môžete...

Darovanie ako také je možné, neviem Vám síce poradiť z pohľadu živnostníkov (nezaoberám sa jednoduchým účtovníctvom ani SZČO), ale princípy, ktoré uplatňujem v obchodných spoločnostiach sú v podstate rovnaké, darovanie ako také nie je daňovým výdavkom, pri darovaní spriaznenej osobe by som sa možno obával hodnoty, akou by bol dar ohodnotený, ak by bola hodnota daru príliš podhodnotená v porovnaní s aktuálnou trhovou cenou.
Ako spomínate možnosťou je aj prenájom automobilu s.r.o.-čke, tam je to vecou dohody ceny nájmu, a do tejto ceny si môžete zahrnúť ako amortizáciu (odpisy) taktiež aj PZP, údržbu (umývanie, servis, olej a pod.). Samotná spotreba PHL by podľa môjho názoru bola už výdavkom s.r.o.-čky a vykazovanie jázd by už bolo na jej pleciach.

Re: Auto v podnikaní: súkromné alebo firemné, čo si môžete...

Pekný večer,
veľa som sa dočítala z Vašich rád len mám ešte jednu otázku: Manžel má živnosť a dva týždne novo založenú s.r.o. Rada by som chcela ešte vedieť môže darovať auto ako živnostník do majetku s.r.o. keď je ešte auto v leasingu, viem treba asi súhlas. Prevod auta na s.r.o. chce z toho dôvodu, že väčšinu svojich aktivít bude realizovať v s.r.o. , ak áno prevediem to v zostatkovej hodnote ako aj auto a uver na leasing.
Za radu veľmi pekne ďakujem.
Vlčáková

Re: Auto v podnikaní: súkromné alebo firemné, čo si môžete...

Dobrý deň,
vymysleli ste zaujímavú kombináciu. Poviem rovno, praktickú skúsenosť s tým, na čo sa pýtate nemám. Nech už spravíte čokoľvek, z pohľadu vášho účtovníka, ten sa musí účtovne a daňovo vysporiadať s tým, čo sa v s.r.o. udeje.
Môj osobný názor je, prečo sa nejdete rovno spýtať do lízingovky aké máte možnosti ? To by som ja spravil ako prvé, aby som zbytočne nešpekuloval. Myslím si, že darovať auto, ktorého ani nie ste vlastníkom je asi nereálne. Skôr si myslím, že by mohlo ísť o prevod lízingu ako takého a na to zrejme bude potrebný ten spomínaný súhlas lízingovky.
Predpokladám, že auto sa do s.r.o. vloží v zostatkovej cene lízingu, ale ako hovorím, nemám ešte takúto skúsenosť. Ak by ma s takýmto niečím oslovil môj klient, iste by som bol nútený si tento problém viac naštudovať.
Takže na záver, spýtajte sa v lízingovke a poraďte sa so svojím účtovníkom :-)

Re: Auto v podnikaní: súkromné alebo firemné, čo si môžete...

Pekný deň,
ďakujem za odpoveď, je mi jasné že s tým musí súhlasiť lízingovka zle som sa vyjadrila o darovaní, myslela som prevod majetku z SZCO do PO už som sa kontaktovala z lízingovkou, čakám na odpoveď hlavne by som Vás poprosila o potvrdenie či je to v súlade so zákonom o daniach a čo to bude znamenať pre SZCO ak uskutoční prevod majetku, musí byť nejaký vyraďovací protokol, alebo nejaká zmluva.

Re: Auto v podnikaní: súkromné alebo firemné, čo si môžete...

Dobrý deň,
myslím si, že uskutočňovanie prevodov lízingu z jedného nájomcu na druhého je právne možné a tým pádom je to aj v súlade so zákonom. Ak by to možné nebolo, predpokladám, že ani lízingová spoločnosť by vám k tomu neudelila súhlas.
Nie je od veci mať ku všetkému doklad, aj keď viem, že sú to papierovačky, ale radšej kopa papierov ako kopa problémov s daňovou kontrolou :-)
Váš účtovník by už mal vedieť ako sa vysporiadať s prevodom účtovne a následne aj daňovo, z pohľadu s.r.o. -čky ako nového nájomcu. Aj manžel ako živnostník by si mal overiť, či bude mať z daňového hľadiska vysporiadané všetky povinnosti.

Re: Auto v podnikaní: súkromné alebo firemné, čo si môžete...

ďakujem veľmi pekne, ešte som sa nikde nestretla s takou rýchlou odpoveďou.Účtovníctvo-doteraz jednoduché som mu robila aj robím , budem sa musieť trochu potrápiť podvojným-nemám skúsenosti s takým prípadom, no nieje mi neznáme podvojné účtovníctvo.
Pekný zvyšok dňa
Vlčáková

Re: Auto v podnikaní: súkromné alebo firemné, čo si môžete...

dostala som odpoveď z lízingovky, nie je možný prevod po dobu financovania, tak teraz neviem ako, manžel vykonáva činnosť odborného lesného hospodára a žiadny iný výdaj-náklady nemá len PHM a údržba auta. Dá sa v tejto problematike ešte niečo urobiť?
Vlčáková

Re: Auto v podnikaní: súkromné alebo firemné, čo si môžete...

Dobrý deň,
zrejme je tak postavená lízingová zmluvy. Viem o jednej možnosti, neviem však, či je akceptovateľná pri predmete lízingu. Ak chcete dostať náklady na prevádzku a údržbu automobilu do s.r.o.čky, je možné, že by ste uzavreli medzi s.r.o čkou a živnostníkom nájomnú zmluvu. Proste manžel ako živnostník bude fakturovať prenájom auta s.r.o.čke napr. vo výške nákladov na opravu a údržbu auta. Výdavky na PHL by už boli výdavkami samotnej s.r.o. Samotné odpisy samozrejme ostávajú na živnosti, ako aj všetky náklady spojené z lízingom auta. Keď sa chcete dostať aspoň na nulu, všetky tieto náklady spočítajte a v tej výške fakturujte nájom auta s.r.o.čke.
Ale ako hovorím, nie som si istý, či je táto metóda uplatniteľná vo vašom prípade, takže odporúčam, aby ste si túto možnosť ešte overili z iného zdroja.

Re: Auto v podnikaní: súkromné alebo firemné, čo si môžete...

odpoveď pre dina dňa 16. august 2012 - 14:07

Nemôže. Môže si uplatniť len PHM + náhrada za km podľa cestovných náhrad a súvisiace výdavky s cest.náhradami, čiže diaľ.známka, parkovné. opravy a údržby vozidla,poistné nemôže, tieto sú zahrnuté v amortizácii

Re: Auto v podnikaní: súkromné alebo firemné, čo si môžete...

Dobrý deň,
ak by bol tento spôsob reálny-ešte si to overím-, potom, aby som PHM mohla dávať do nákladov s.r.o. odhlásiť na DÚ vozidlo SZČO a prihlásiť ho na s.r.o. ?
Už som z toho hotová, ale potešili ste ma , že je ešte jedna šanca.

Ďakujem
Vlčáková

Re: Auto v podnikaní: súkromné alebo firemné, čo si môžete...

Dobrý deň,
neviem Vám povedať ako je to s daňovými povinnosťami živnostníkov. Vôbec sa nezaoberám živnostníkmi, neviem ani aký je rozdiel medzi majetkom živnostníka a majetkom súkromnej osoby, z môjho pohľadu je to totiž jedna a tá istá osoba, ktorá hlavne ručí celým svojím majetkom.
Viem ako je to s daňovou povinnosťou z pohľadu s.r.o. Iste ale nebude na škodu, ak sa spýtate vášho správcu dane, či máte alebo nemáte oznámiť vznik daňovej povinnosti z dane z motorových vozidiel. Ale to by som riešil až potom, ako by som si overil, či je vôbec reálne to, čo som Vám napísal o nájme

Re: Auto v podnikaní: súkromné alebo firemné, čo si môžete...

Dobry den,

idem zakladat sro, a prave sa nam pokazilo sukromne auto, preto ho musime vymenit. Mozem kupit ojazdene vozidlo na leasing hned bez DPH? Alebo, ako sa to robi, aby to bolo vyhodne pre mna? Toto bude moje prve podnikanie. Auto by sme chceli pouzivat aj na sukromne ucely. Dakujem

Re: Auto v podnikaní: súkromné alebo firemné, čo si môžete...

Idete zakladať s.r.o. a nemáte účtovníka, ktorý by Vám aj s týmto problémom pomohol ? Tak Vám držím palce :-)
Neviem, čo je výhodné pre Vás, podľa toho, aké máte priority a čo očakávate.
Auto môžete kúpiť samozrejme akékoľvek, aj ojazdené, to je na Vašom rozhodnutí. DPH si môžete odpočítať samozrejme tiež, akonáhle budete platcom DPH. Píšete, že chcete používať auto aj na súkromné účely, v tom prípade sa Vám to celé trochu "skomplikuje". DPH si už až tak celkom úplne odpočítať nemôžete, ak viete, že auto budete používať aj na súkromné účely. Tiež si budete musieť zdaňovať nepeňažný príjem. Tiež sa musíte rozhodnúť akým spôsobom budete vykazovať prejdené kilometre na účely podnikania. Tiež si v niektorých prípadoch nebudete môcť z nákupu PHL úplne odpočítať DPH.
Takže položili ste z Vášho pohľadu jednoduchú otázku, ja Vám na ňu však neviem dať jednoznačnú odpoveď, pretože je viac variánt. Netreba tiež zabúdať na vysporiadanie dane z motorových vozidiel a oznamovaciu povinnosť.
Takže ako som spomenul v úvode, poraďte sa s Vaším účtovníkom, čo vlastne presne chcete a on Vám povie ako sa to dá urobiť :-)

Re: Auto v podnikaní: súkromné alebo firemné, čo si môžete...

Prosím Vás o odpoveď na nasledovnú otázku:
Podnikateľ - mesačný platca DPH si v júli 2012 zakúpil automobil. Odpočet DPH si uplatnil za mesiac júl 2012.
Výdavky na auto plánuje až od septembra 2012 - kedy chce aj DÚ oznámiť jeho používanie.
Nemal však túto povinnosť - nahlásenie auta DÚ - už v júli 2012, kedy si ho zakúpil?

Re: Auto v podnikaní: súkromné alebo firemné, čo si môžete...

Nespravím vám výklad zákona, ale v zákone je táto definícia: "Daňovník, ktorému vznikne alebo zanikne daňová povinnosť, je povinný oznámiť túto skutočnosť správcovi dane miestne príslušnému podľa miesta evidencie vozidla do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti, okrem daňovníka podľa §85 ods. 2 písm. a)."

"Daňová povinnosť vzniká nasledujúcim dňom po dni použitia vozidla na podnikanie, ak tento zákon neustanovuje inak"

Otázkou teda je, čo znamená pojem "použitie vozidla na podnikanie" .

Podľa vyjadrenia správcu dane, ktoré som dostal, použitie vozidla na podnikanie je deň zápisu vlastníka (podnikateľa) automobilu do osvedčenia o evidencii.

Príklad: na polícii zapíšu vozidlo a do osvedčenia o evidencii uvedú dátum 25.7.2012. Daňová povinnosť vzniká 26.7.2012. Oznamovacia povinnosť musí byť splnená do 25.8.2012.

Každopádne by som nikdy nečakal so splnením si oznamovacej povinnosti, lepšie je oznámiť to skôr ako neskoro a s prípadnou sankciou.

Re: Auto v podnikaní: súkromné alebo firemné, čo si môžete...

Dobrý deň,
máme v s.r.o. služobné auto, ktoré sa nám pokazilo a ako to vyzerá nedá sa opraviť, preto šéf poslal kolegu (jednorazovo) na pracovnú cestu, kde si zobral svoje súkromné auto. Vyúčtoval si cestovný príkaz v zmysle zákona o cestovných náhradách. A teraz sa pýtam, máme oznamovaciu povinnosť voči DÚ a následne
zaplatiť daň z motorových vozidiel za ten jeden mesiac ? (v riadnom termíne).

Ďakujem Helka

Stránky

Dôležité: Dodržujte tieto pravidlá písania príspevkov a komentárov!