Príspevok na podnikanie z úradu práce: Dotácia na živnosť

>> Sledujte môj kanál na YouTube! <<

Podmienky pre poskytnutie príspevku na podnikanie sa výrazne sprísnili. Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť dostane menej uchádzačov. V tomto videu a článku sa dozviete, aké podmienky budete musieť splniť, aby ste dotáciu mohli dostať.

Príspevok na založenie živnosti

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť slúži na to, aby vám pomohol v začiatkoch vášho podnikania.

Za peniaze z príspevku si môžete kúpiť veci, ktoré potrebujete k podnikaniu. Príspevok tiež môžete použiť na platenie odvodov.

Príspevok na podnikanie poskytuje úrad práce. Podmienkou jeho získania je, že musíte byť určitú dobu evidovaní na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie.

Od 1.5.2013 vstúpilo do platnosti nové znenie zákona o službách zamestnanosti, ktorým sa riadi prideľovanie príspevku.

Vyjasnenie základných pojmov

Aby ste sa nestratili v pojmoch, pre istotu uvediem, že oficiálny názov takzvaného príspevku na podnikanie alebo dotácie na podnikanie je Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť.

Za samostatnú zárobkovú činnosť pre účely príspevku na podnikanie sa považuje:

 • prevádzkovanie živnosti alebo
 • poľnohospodárska výroba vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách

Pozor! Už nie je možné žiadať príspevok na založenie s.r.o.

Kedy vám môže byť poskytnutý príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť

Úrad práce vám môže poskytnúť príspevok, ak budete vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 mesiace.

Výnimkou bude, ak v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie pozastavíte, prerušíte alebo skončíte prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti. Vtedy budete musieť byť nezamestnaní až 12 mesiacov.

Podnikateľské školenie

Po podaní žiadosti o príspevok vám úrad práce zabezpečí školenie o základoch podnikania, ktoré budete musieť absolvovať.

Školenie je krátke. Trvá iba niekoľko dní. V niektorých prípadoch dokonca iba jeden deň. Závisí to od konkrétneho úradu práce.

Na konci školenia budete písať jednoduchý test, ktorým sa overí, či ste na školení nadobudli požadované vedomosti.

Podnikateľský plán

Po absolvovaní školenia budete musieť napísať podnikateľský zámer (podnikateľský plán).

V podnikateľskom zámere musíte opísať:

 • Aké podnikanie chcete prevádzkovať
 • Akým spôsobom
 • Aké budú vaše predpokladané náklady a zisky
 • Na čo konkrétne použijete príspevok od úradu práce

Ako má presne váš podnikateľský zámer vyzerať sa dozviete na školení.

Kto rozhodne o pridelení príspevku

O tom, či vám príspevok pridelia alebo nepridelia, bude rozhodovať komisia, pred ktorou budete musieť obhájiť váš podnikateľský plán.

Komisia bude posudzovať "efektívnosť, reálnosť a účelnosť" vášho podnikateľského zámeru.

Komisia vám bude klásť otázky ohľadom vášho budúceho podnikania a vášho podnikateľského zámeru.

Ak usúdia, že váš podnikateľský zámer je reálny, príspevok vám schvália.

Čo nasleduje po schválení príspevku

Ak vám bude príspevok schválený, podpíšete s úradom práce dohodu o poskytnutí príspevku.

V dohode sa okrem iného zaviažete, že budete predkladať správu o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti a o čerpaní poskytnutého príspevku.

Túto správu musíte predkladať za každý rok prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti počas obdobia, na ktoré bola uzatvorená dohoda (teda 3 roky).

V dohode sa tiež zaviažete, že predložíte doklady, preukazujúce na čo ste použili peniaze z príspevku.

Ako a kedy dostanete príspevok

Príspevok dostanete vyplatený na dvakrát.

 1. Najviac 60% výšky príspevku vám musí úrad práce vyplatiť do 30 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku.
 2. Zvyšnú časť vám úrad vyplatí po predložení prvej správy o prevádzkovaní vašej činnosti po uplynutí 12 mesiacov prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti.

Ako dlho musíte prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť po poskytnutí príspevku

Po poskytnutí príspevku musíte prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť nepretržite najmenej tri roky.

Čo ak ukončíte prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti skôr ako po troch rokoch

Ak si nesplníte povinnosť prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť bez prerušenia najmenej tri roky, budete musieť vrátiť pomernú časť poskytnutého príspevku.

Kedy môžete dostať príspevok opäť

Ak ste už raz príspevok dostali, môžete ho dostať aj znovu.

Príspevok môžete dostať opäť najskôr po uplynutí ôsmich rokov od začatia prevádzkovania tej samostatnej zárobkovej činnosti, na ktorú vám už bol príspevok poskytnutý.

Samozrejme musíte znovu splniť podmienku, že budete aspoň 3 mesiace evidovaní ako uchádzač o zamestnanie na úrade práce.

Ak v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie pozastavíte, prerušíte alebo skončíte prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti, príspevok budete môcť dostať, až keď budete nezamestnaní najmenej 12 mesiacov.

Použitie príspevku na hmotný a nehmotný majetok

Príspevok môžete použiť na nákup hmotného aj nehmotného majetku.

 • Hmotný majetok je napríklad náradie, prístroje, počítač s operačným systémom. Cenový limit pri nákupe hmotného majetku je 1700 € na jednu položku.
 • Nehmotný majetok je napríklad softvér. Cenový limit pri nákupe nehmotného majetku je 2400 € na jednu položku.

Aká je výška príspevku

Výška príspevku závisí od výšky nezamestnanosti vo vašom okrese.

 • Čím väčšia nezamestnanosť, tým je vyšší príspevok.
 • Čím menšia nezamestnanosť, tým je nižší príspevok.

Zákonom je daná maximálna možná výška príspevku:

 • Bratislavský kraj: Najviac 2, 5-násobok celkovej ceny práce.
 • Okresy s nezamestnanosťou nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer: Najviac 3-násobok celkovej ceny práce.
 • Okresy s nezamestnanosťou vyššou ako je celoslovenský priemer: Najviac 4-násobok celkovej ceny práce.

Celková cena práce je súčet priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok predchádzajúceho roku a preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom.

Priemerná mzda je priemerná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok predchádzajúceho roku.

Celoslovenský priemer nezamestnanosti je celoslovenský priemer nezamestnanosti v predchádzajúcom roku.

Priemerná mzda za prvý až tretí štvrťrok 2013 bola 803 €.

Celková cena práce = priemerná mzda + preddavok na poistné na zdravotné poistenie platené zamestnávateľom + poistné na sociálne poistenie platené zamestnávateľom (poistné na nemocenské poistenie + poistenie na poistenie v nezamestnanosti + poistné na invalidné poistenie + poistenie na úrazové poistenie + poistenie na garančné poistenie + rezervný fond solidarity) + poistenie na starobné poistenie = 803 € + 10,00% zdravotné + 11,20% (1,40% + 1,00% + 3,00 % + 0,80 % + 0,25 % + 4,75 %) sociálne + 14,00 % starobné = 803 + 80,30 + (11,24 + 8,03 + 24,09 + 6,42 + 2,00 + 38,14) + 112,42 = 1 085,64 €

Maximálna výška príspevku od 1.1.2014:

 • Bratislavský kraj: 2714,10 € (2,5 x celková cena práce)
 • Okresy s priemernou alebo podpriemernou nezamestnanosťou: 3256,92 € (3 x celková cena práce)
 • Okresy s nadpriemernou nezamestnanosťou: 4342,56 € (4 x celková cena práce)

Aký je dátum účinnosti

Dátum účinnosti zákona a vstupu zmien do platnosti je 1.5.2013.

Dohody s úradom práce o poskytnutí príspevku, ktoré boli uzatvorené do 30.4.2013, sa budú riadiť ešte starými pravidlami platnými do 30.4.2013.

Dohody uzatvorené od 1.5.2013 sa už budú riadiť novými pravidlami, ktoré vstúpili do platnosti 1.5.2013.

Celé nové znenie zákona nájdete tu: Zákon o službách zamestnanosti

Najviac vás v ňom bude zaujímať § 49.

Doplňujúce informácie

Peniaze na príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť pochádzajú zo zdrojov Európskej únie, určených na podporu a rozvoj zamestnanosti.

Ak vás zaujímajú podrobnejšie detaily o tom, ako majú byť tieto prostriedky prideľované a na čo môžu alebo nemôžu byť použité, prečítajte si dokument Schéma pomoci DE MINIMIS na podporu zamestnanosti. Tento dokument nájdete v prílohe na začiatku článku.

Sledujte ma naďalej a dozviete sa viac

Zadajte vašu e-mailovú adresu do niektorého z políčok, ktoré sú rozmiestnené po stránke a odoberajte moje nové videá a články e-mailom.

Odoberajte najnovšie články a videá o podnikaní emailom!

Komentáre

Re: Dotácia - príspevok na podnikanie z úradu práce 2013

Pozdravujem Vás z Košic.
Od kedy platia nove smernice? V članku je spomenuty Maj 2013. Som v evidencii od 5.11.2012. Plati 3 mesiace alebo 12?
Pokial aj začnem podnikat, možem sa zamestnat na trvaly pracovný pomer popri tom?!
Srdečne vďaka za pomoc!

Re: Dotácia - príspevok na podnikanie z úradu práce 2013

Dobrý deň. V prvom rade ďakujem za pomoc.
Chcem sa spýtať, či existujú aj niake výnimky pre žiadosť o príspevok lebo ja som študent najneskor do 1.9.2013 a teda splnenie 12 mesačnej nezamestnanosti dosiahnem 1.9.2014 čo je za 19 mesiacov! Ďakujem.

Re: Dotácia - príspevok na podnikanie z úradu práce 2013

Čiže ked chcem hned po škole začať podnikať (už nebudem študent, ale nezamestnaný), tak možem zabudnúť na príspevok lebo som nezamestnaný, povedzme, len dva dni? Vážne musím byť až 12 mesiacov na úrade práce a chodiť na brigády atď ?

Re: Dotácia - príspevok na podnikanie z úradu práce 2013

Áno, tak je to. Príspevok je určený výhradne iba na podporu začatia podnikania u nezamestnaných. Tá časová lehota je na to, aby sa zabránilo špekuláciám s príspevkom, ako napríklad že niekto sa prihlási na pár dní na úrad práce, len aby mohol získať príspevok.

Re: Dotácia - príspevok na podnikanie z úradu práce 2013

Ja to chápem, ale hlavným cielom je pomocť podnikaniu v začiatkoch a ja skončím školu chcem hned začať podnikať, čestne, žiadne špekulácie veď nato sú tam tie 3 roky vrátenia, a nemám nárok na príspevok lebo som rok života nestratil sedením doma na podpore. Trochu ma mrzí že toto schválili a že su nie niake výnimky.
Veľmi pekne ďakujem za odpovede a teším sa na ďalšie články :)

Re: Dotácia - príspevok na podnikanie z úradu práce 2013

Jasné, no ja len píšem, ako to je. Môj osobný názor je, že akékoľvek dotácie sú nespravodlivé, pretože znevýhodňujú tých, ktorí podnikajú bez dotácií, pričom tie peniaze pochádzajú práve z ich daní. Napríklad ja som nikdy žiadnu dotáciu nedostal, platím štátu dane a štát potom tie moje peniaze z daní dá ako dotáciu nejakému inému podnikateľovi, ktorý môže byť kľudne moja konkurencia.

Re: Dotácia - príspevok na podnikanie z úradu práce 2013

Ako by ste mi hovoril z duse. Moj pripad je taky, ze som bola zamestnancom s.r.o. 6 mesiacov a z toho za 5 mesiacov som nedostala vyplatu. Spolocnost som dala na sud, ktory v skratenom konani vydal rozhodnutie o vyplateni dlznej sumy, ale odvtedy presli 3 roky a nic sa nedeje. Spolocnost nie je konkurze ani ho nehodla vyhlasit a tak mi neprislucha ani vyplata za posledne 3 mesiace z garancneho fondu. Momentalne je "mrtva" nema ziadne prijmy ani vydavky, nevlastni ziaden majetok a ma nevycislitene dlhy (aj v st. instituciach). Dozvedela som sa, ze casom moze byt takto vymazana z OR. Konatel vyhlasil osobny bankrot. (Bol jedinym konatelom vo viacerych spolocnostiach, ktore su velmi zadlzene - cize jasny podvodnik, ale to viem az teraz.) Po ukonceni tohoto zamestnania som sa zamestnala v inej spolocnosti, kde po urcitom case mi bol sktrateny uvazok na ciastocny, samozrejme aj plat. Takto pracujem cca 1 rok a kedze mi ta mzda samozrejme nepokryje moje vydavky, od zac. marca mam vybavenu zivnost a popri tomto uvazku budem aj podnikat. Pisem to to najma preto, ze po kazdom zamestnani (kde so mnou "vybabrali"), mohla som ist na urad prace a poberat podporu, ktora by bola vyssia ako kazdy moj dalsi plat. Moja poctivost a slusnost mi to to vsak nedovolila. A tu je ta nespravoslivost, ze keby som poberala na urade podporu dostala by som prispevok, ale kedze som usetrila statu peniaze, nemam nan narok.

Re: Dotácia - príspevok na podnikanie z úradu práce 2013

.Dobrý deň. Tiež plánujem požiadat o príspevok na podnikanie z úradu práce, konkrétne v Prešove, kde je suma nejakých 4137 eur. Na úrade mi bolo povedané že na nákup dlhodobého hmotného majetku môžem íst do sumy max. 900 eur ...pri nákupe softvéru tiež myslím do sumy cca 1200 eur . Pri nákupe materiálu a tovaru tiež do určitej sumy.... Chcem sa opýtat či je to naozaj takto nejako obmedzené? ak áno kde by som našla presnejšie info? .... A dalšia otázočka: kedy sa vlastne majú zvyšovat dotácie v daných regionoch? respektíve budú sa zvyšovat? ...dakujem :)

Re: Dotácia - príspevok na podnikanie z úradu práce 2013

Nikydread:

Limit na hmotný majetok (napr. počítač s operačným systémom) je 1700 eur.

Limit na nehmotný majetok (napr. softvér) je 2400 eur.

bobeek32:

Príspevok sa nedáva na činnosť v poľnohospodárstve a spracovaní poľnohospodárskych produktov. Ale na pohostinskú činnosť myslím by malo byť možné získať príspevok. Aby ste mali istotu, informujte sa na úrade práce.

Re: Dotácia - príspevok na podnikanie z úradu práce 2013

...ved prave preto,som sa chcela spytat,ci mi neviete povedat nieco viac prave vy...pretoze na urade prace mi bolo povedane,ze pokial si chcem otvorit bar,ci pohostinstvo,tak ze nedotanem ziaden prispevok...jedine,ak by to bolo nieco restauracneho typu...ze pohostinstvo,ci bar nie su "socialneho" charakteru...

Re: Dotácia - príspevok na podnikanie z úradu práce 2013

Dobrý deň,
ja by som mala viac otázok. Či príspevok sa dá žiadať a využiť na ambulantný predaj a prevádzkovanie e-shopu. Čiže by som nemala kamenný obchod s trvalou prevádzkou, a prevádzka by bola nahlásená napr. na svoju adresu, kde mám trvalý pobyt. Ak áno, ako treba pripraviť, napísať podnikatellský plán. Neviem mi niekto poslať nijaký vzor? Ďakujem

Re: Dotácia - príspevok na podnikanie z úradu práce 2013

Rado123 - príspevok je možné použiť aj pri založení s.r.o. Pozrite si § 49 ods. 1 a § 5 písm. d) zákona o službách zamestnanosti.

Monika13 - príspevok sa dá použiť na to, čo píšete.

Bobeek32 - neviem vám viac o tom povedať. Ale podnikanie "sociálneho charakteru" je nezmysel. Taká podmienka určite v žiadnom zákone nie je.

Lenka21 - zmeny zatiaľ nie sú v platnosti. Isté to bude až potom, keď bude novela definitívne schválená a platná. Zatiaľ platí to, čo doteraz, teda 3 mesiace.

Teraz dokonca SDKÚ navrhuje úplne zrušiť čakaciu dobu, takže uvidíme. Ale keďže je to opozičný návrh, veľké šance tomu nedávam.

Re: Dotácia - príspevok na podnikanie z úradu práce 2013

S tymto nazorom " prispevok je mozne pouzit aj pri zalozeni s.r.o. " nemozno suhlasit, pretoze vlastna skusenost mi potvrdila, ze od maja minuleho roku nieje mozne pridelit prispevok pri zivnosti pre pravnicku osobu t.j. s.r.o. . Mal som naplanovanu s.r.o. a prispevok som chcel ziadat na nu, ale na urade prace v BA ma hned zrusili, ze uz sa to neda!!!

Re: Dotácia - príspevok na podnikanie z úradu práce 2013

Dobrý deň, chcem si založiť živnosť a následne zobrať príspevok na podnikanie ale keď len od 26.2 budem zaevidovaná na úrade práce ako nezamestnaná tak po 3 mesiacoch ma budú brať už pod nový zákon, alebo ešte pod starý? A koľko dávajú z úradu na začiatok podnikania?
Ďakujem za odpoveď.

Re: Dotácia - príspevok na podnikanie z úradu práce 2013

Dobrý deň, ak dovtedy vstúpia avizované zmeny do platnosti, tak pod nový. Ale zatiaľ všetko platí po starom. Takže zatiaľ stačí byť evidovaná na ÚP 3 mesiace. Zatiaľ nie je 100% jasné, kedy presne zmeny začnú platiť.

Výška príspevku býva približne 2000-4000 eur. Záleží to od nezamestnanosti v regióne.

Re: Dotácia - príspevok na podnikanie z úradu práce 2013

Dobrý deň,
mala som v pláne otvoriť si bagetériu a grilom.Ale pani z úradu práce mi povedala,že reštauračných zariadení je všade dosť,že ona nevie,či mi to podporia,a že skôr by podporili niečo ako predajný stánok,bez výroby jedál.Keď som ja jej spýtala,či bagety sú výroba jedál,povedala že áno. Tým pádom asi uvažujem,že si požiadam o príspevok na voľnú živnosť ako iba na predaj,bez výroby,s tým že by som si popri tom zriadila ďaľšiu živnosť,kde budem jedlá aj vyrábať.Môžem to mať v tej istej prevádzke? Neviem,prečo majú problém s výrobou,keď osobne si myslím,že skôr sa udržím,keď budem vyrábať ako keď budem iba predávať. Je to takto možné urobiť,si myslíte?Ona mi totiž povedala,že ako myslím,ale si to musím obhájiť. Myslím že dokážem podnikteľský plán spraviť lepšie,keď už mám všetko naplánované na výrobu bagiet a grill.Neviem,čo mám robíť,lebo sa bojím,že mi to neschvália. Prosím o skorú odpoveď,lebo tento týždeň musím odovzdať podnikateľský plán. Je možné že povedia nie,len preto,že sa im to nepáči? ďakujem

Re: Dotácia - príspevok na podnikanie z úradu práce 2013

Dobrý deň, je fakt, že celý tento systém schvaľovania je totálne hlúpy a neobjektívny. A to chcú teraz ešte zriaďovať dokonca nové 11-členné schvaľovacie výbory. Nejakí úradníci, ktorí v živote nepodnikali a nevedia nič o danej problematike (vo vašom prípade o prevádzkovaní bagetérie) majú posudzovať, či váš podnikateľský plán bude úspešný.

Môžete to urobiť tak, že si zoberiete príspevok na to, čo vám oni odporúčajú a potom si živnosť rozšírite o to, čo chcete vy. Vy si môžete časom živnosť rozširovať o všetko, čo chcete. V tom vám nemôže nikto brániť. Z pohľadu úradu práce je dôležité len to, aby ste príspevok použili na nákup tých vecí, ktoré vám schválili.

Re: Dotácia - príspevok na podnikanie z úradu práce 2013

Dobrý deň,

tento nárok na príspevok je automatický? Teda ak si teraz požiadam o príspevok budem posudzovaný ešte podla starých pravidiel? alebo nie? Na úrade mi pani povedala že už sa to nedá, len podľa nového vraj podľa starého zákona už nedávajú dotáciu. Tak ako to vlastne je. Ak by som si dal žiadosť napríklad budúci týždeň, je možné že mi úrad nevyhovie a povedia mi že mám čakať. Alebo majú povinnosť mi poskytnúť príspevok na základe žiadosti ak splním podmienky. Ďakujem

Re: Dotácia - príspevok na podnikanie z úradu práce 2013

Dobrý deň, nárok na príspevok nie je automatický. Každú žiadosť posudzuje komisia, ktorá môže žiadosť aj zamietnuť.

Čo sa týka momentálnej situácie v prideľovaní príspevkov, zatiaľ som ešte tento rok nepočul o nikom, kto by príspevok dostal. Žiadnou oficiálnou cestou som to nezisťoval, ale od ľudí, ktorí mi píšu, mám samé správy, že príspevky momentálne neprideľujú a čaká sa na nové pravidlá.

Stránky

Dôležité: Dodržujte tieto pravidlá písania príspevkov a komentárov!