Vzory dokumentov súvisiacich s podnikaním

Súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla s.r.o. - Oprávnenie užívať nehnuteľnosť

Pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným je potrebné ako prílohu k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra pripojiť aj súhlas so zriadením sídla s.r.o. od vlastníka nehnuteľnosti. Spolu so súhlasom vlastníka je tiež potrebné priložiť aj výpis z katastra nehnuteľností (stačí vytlačený z internetu). Nasledujúci súhlas so sídlom s.r.o. vám môže poslúžiť ako príklad, ktorým sa môžete inšpirovať a upraviť si ho podľa vašich vlastných podmienok.

--------------------------------

Zakladateľská listina spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) - vzor

Zakladateľská listina
o založení spoločnosti s ručením obmedzeným


Zakladateľ Meno Priezvisko, bytom 012 34 Bratislava, Ulica 1, narodený 1.1.1970, rod. číslo 700101/1234 sa rozhodol v zmysle § 105 - § 153 Obchodného zákonníka založiť spoločnosť s ručením obmedzeným za podmienok uvedených v ďalšom texte.

Vyhlásenie správcu vkladu - vzor

Vyhlásenie správcu vkladu

Dolupodpísaný Meno Priezvisko, bytom 012 34 Bratislava, Ulica 1, nar. nar. 1.1.1970, ako správca vkladu podľa § 60 ods. 1 Obchodného zákonníka a článku 6 ods. 5 Spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti Názov Firmy, s.r.o. vyhlasujem, že zakladajúci spoločníci spoločnosti Názov Firmy, s.r.o. splatili pred zápisom do obchodného registra svoje peňažné vklady nasledovne:

Ustanovenie konateľov do funkcie - Podpisový vzor konateľov

Ustanovenie konateľov do funkcie

V zmysle článku 16 spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti Názov Firmy, s.r.o. boli do funkcie štatutárnych orgánov – konateľov spoločnosti zvolení

Meno Priezvisko, rod.č.: 700101/1234, nar. 1.1.1970
bytom: 012 34 Bratislava, Ulica 1
a
Meno2 Priezvisko2, rod.č.: 600101/4321, nar. 1.1.1960
bytom: 543 21 Bratislava, Ulica 2