Odklad daňového priznania - oznámenie pre DÚ: Vzor, tlačivo

Na tomto mieste nájdete vzor (tlačivo), ako môže vyzerať oznámenie o odklade daňového priznania, teda o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej a právnickej osoby.

Presný vzor nie je predpísaný, ale sú dané údaje, ktoré musia byť v oznámení uvedené.

Oznámenie musí obsahovať:

  • identifikáciu daňovníka (meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, resp. obchodné meno a sídlo právnickej osoby, identifikačné číslo organizácie a identifikačné číslo daňového subjektu, ak mu bolo pridelené pri registrácii, alebo iný identifikátor pridelený správcom dane)
  • skutočnosť o dosiahnutých príjmoch zo zdrojov v zahraničí (ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí)
  • predĺženú lehotu podľa § 49 ods. 3 zákona o dani z príjmov
  • vlastnoručný podpis osoby, ktorá oznámenie podáva (a odtlačok pečiatky tejto osoby, ak ju vlastní)

Fyzická osoba, ktorá nemala príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí

Daňovník:
Meno Priezvisko
Adresa trvalého bydliska
IČO: XXXX
DIČ: YYYY

Adresát:
Príslušný daňový úrad

Vec: Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby

Oznamujeme Vám predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2015.

Predĺžená lehota je do 30.6.2016.

Vlastnoručný podpis
Pečiatka (ak ju máte)

Právnická osoba, ktorá nemala príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí

Daňovník:
Názov firmy
Adresa sídla firmy
IČO: XXXX
DIČ: YYYY

Adresát:
Príslušný daňový úrad

Vec: Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby

Oznamujeme Vám predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2015.

Predĺžená lehota je do 30.6.2016.

Vlastnoručný podpis
Pečiatka (ak ju máte)

Fyzická osoba, ktorá mala príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí

Daňovník:
Meno Priezvisko
Adresa trvalého bydliska
IČO: XXXX
DIČ: YYYY

Adresát:
Príslušný daňový úrad

Vec: Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby

Oznamujeme Vám predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2015.

Súčasťou príjmov sú príjmy zo zdrojov v zahraničí.

Predĺžená lehota je do 30.9.2016.

Vlastnoručný podpis
Pečiatka (ak ju máte)

Právnická osoba, ktorá mala príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí

Daňovník:
Názov firmy
Adresa sídla firmy
IČO: XXXX
DIČ: YYYY

Adresát:
Príslušný daňový úrad

Vec: Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby

Oznamujeme Vám predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2015.

Súčasťou príjmov sú príjmy zo zdrojov v zahraničí.

Predĺžená lehota je do 30.9.2016.

Vlastnoručný podpis
Pečiatka (ak ju máte)

Odoberajte najnovšie články a videá o podnikaní emailom!
Dôležité: Dodržujte tieto pravidlá písania príspevkov a komentárov!