Home Diskusné Fóra Diskusia o podnikaní, otázky a odpovede, porada Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení

Táto téma obsahuje 2 odpovede, má 1 hlas, a bola naposledy aktualizovaná používateľom  admin pred 10 rokmi, 2 mesiacmi.

Zobrazujú sa príspevky 3 - 1 cez 3 (z 3 celkovo)
 • Autor
  Príspevky
 • #23906

  Anonymný

  CHcem sa spýtať, remeselná činnosť ktorá je v skupine 113 MONTÁŽ REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENI medzi tieto zariadenia patria patria zdvýhacie,tlakové,plynnové ale aj elektrické zariadenia? Ak by to tak bolo môžem si ako elektrikár odpísať paušálne náklady 60%
  ďakujem s pozdravom

  #24696

  admin
  Participant

  Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení zahŕňa:
  Činnosti spojené s montážou, rekonštrukciou a údržbou elektrických, plynových, tlakových a zdvíhacích vyhradených zariadení uvedených v skupinách A a B podľa prílohy č. 1 vyhlášky MPSaR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.

  PRÍLOHA 1 vyhlášky MPSaR č. 718/2002 Z.z.
  ROZDELENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PODĽA MIERY OHROZENIA
  I. ČASŤ ROZDELENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ TLAKOVÝCH

  A. Technické zariadenia tlakové skupiny A sú

  a) kotly parné a kvapalinové na výrobu pary alebo na ohrev kvapaliny s konštrukčným pretlakom nad 0,05 MPa, v ktorých teplota pracovnej látky je pri takomto pretlaku vyššia ako jej bod varu:

  1. parné kotly s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 115 t/h (I. trieda),
  2. parné kotly s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 50 t/h do 115 t/h vrátane a kvapalinové (horúcovodné) kotly s tepelným výkonom nad 35 MW (II. trieda),
  3. parné kotly s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 8 t/h do 50 t/h vrátane a kvapalinové (horúcovodné) kotly s tepelným výkonom nad 5,8 MW do 35 MW vrátane (III. trieda),
  4. parné kotly s menovitým množstvom vyrábanej pary do 8 t/h vrátane a kvapalinové (horúcovodné) kotly s tepelným výkonom do 5,8 MW vrátane (IV. trieda),

  b) tlakové nádoby stabilné, ktorých najvyšší pracovný pretlak je vyšší ako 0,2 MPa, s objemom nad 10 l,

  1. ktorých súčin objemu technického zariadenia tlakového v litroch a najvyššieho pracovného pretlaku v MPa (ďalej len „bezpečnostný súčin“) je väčší ako 500 (IV. trieda). Objem technického zariadenia tlakového je veľkosť priestoru vymedzeného stenami namáhanými vnútorným alebo vonkajším pretlakom pracovnej látky, pričom objem zabudovaných technických zariadení, výmurovky alebo výplne sa neodpočítava; viacpriestorové zariadenia sa zaradia podľa priestoru patriaceho parametrami do najvyššej skupiny,
  2. ktorých bezpečnostný súčin je väčší ako 20, ale neprevyšuje hodnotu 500 (III. trieda), okrem vzdušníkov motorových vozidiel, 1)

  c) kovové tlakové nádoby na dopravu plynov, ktorých kritická teplota je nižšia ako 50 stupňov C, alebo plynov, ktoré pri teplote 50 stupňov C majú absolútny tlak pár vyšší ako 0,3 MPa:

  1. cisterny – tlakové nádoby pevne spojené s podvozkom a tvoriace s ním cisternový voz, ktorý môže mať aj viac nádob slúžiacich na dopravu plynov (II. trieda),
  2. tlakové nádoby pojazdných hasiacich prístrojov vodných, pojazdných hasiacich prístrojov vodných s prísadami, pojazdných hasiacich prístrojov penových a pojazdných hasiacich prístrojov práškových.


  1) STN 30 3507 Vzduchové brzdy. Vzduchojemy. Technické požiadavky.  B. Technické zariadenia tlakové skupiny B sú

  a) kotly s konštrukčným pretlakom do 0,05 MPa vrátane, v ktorých teplota pracovnej látky je pri takom pretlaku nižšia ako jej bod varu: 1. s menovitým tepelným výkonom nad 100 kW (V. trieda),

  b) tlakové nádoby stabilné, ktorých najvyšší pracovný pretlak je vyšší ako 0,05 MPa, s objemom nad 0,2 l,

  1. ktorých najvyšší pracovný pretlak je vyšší ako 2,5 MPa a bezpečnostný súčin je väčší ako 2, ale
  a) neprevyšuje hodnotu 20 alebo
  b) prevyšuje hodnotu 20, ale objem neprevyšuje 10 l,
  2. tlakové nádoby tvorené výhradne rúrkami s vnútorným priemerom nad 100 mm, prípadne pri nekruhových prierezoch rúrok s plochou prierezu nad 100 cm2, alebo tlakové nádoby tvorené výhradne rúrkami s vnútorným priemerom najviac 100 mm, prípadne pri nekruhových prierezoch rúrok s plochou prierezu najviac 100 cm2, pri ktorých súčin najvyššieho pracovného pretlaku v MPa a najväčšieho vnútorného rozmeru je väčší ako 200 mm (II. trieda),
  3. ktorých najvyšší pracovný pretlak je vyšší ako 0,05 MPa, ale prevyšuje 2,5 MPa, a bezpečnostný súčin je väčší ako 2, ale
  a) neprevyšuje hodnotu 20,
  b) prevyšuje hodnotu 20, ale najvyšší pracovný pretlak neprevyšuje 0,2 MPa, alebo
  c) prevyšuje hodnotu 20, najvyšší pracovný pretlak prevyšuje 0,2 MPa, ale objem neprevyšuje 10 l,
  4. tlakové nádoby, ktorých pracovnou látkou sú hlboko schladené skvapalnené plyny a najvyšší pracovný pretlak je vyšší ako 0,01 MPa, ale
  a) pre nádoby s bezpečnostným súčinom nad 2 neprevyšuje 0,05 MPa alebo
  b) pre nádoby s bezpečnostným súčinom do 2 je objem väčší ako 1 l,
  5. vzdušníky motorových vozidiel a tlakové nádoby tvorené výhradne rúrkami s vnútorným priemerom najviac 100 mm, prípadne pri nekruhových prierezoch rúrok s plochou prierezu najviac 100 cm2, v ktorých súčin najvyššieho pracovného pretlaku v MPa a najväčšieho vnútorného rozmeru v mm je väčší ako 100, ale neprevyšuje hodnotu 200 (I. trieda),

  c) kovové tlakové nádoby na dopravu plynov, ktorých kritická teplota je nižšia ako 50 stupňov C, alebo plynov, ktoré pri teplote 50 stupňov C majú absolútny tlak pár vyšší ako 0,3 MPa:

  1. fľaše s objemom väčším ako 0,5 litra, valcovitého alebo guľovitého tvaru, vybavené na jednom konci alebo na obidvoch koncoch hrdlom, vrátane fliaš obsahujúcich oxid uhličitý rozpustený v nápojoch (I. trieda),
  2. sudy – zvarované tlakové nádoby valcovitého tvaru s objemom väčším ako 100 l, vybavené obručami (I. trieda),
  3. tlakové nádoby prenosných hasiacich prístrojov a tlakové nádoby pojazdných hasiacich prístrojov CO2,

  d) potrubné vedenia,

  1. v ktorých pracovnou látkou je vodná para s najvyšším pracovným pretlakom väčším ako 0,1 MPa alebo horúca voda s teplotou prevyšujúcou jej bod varu pri pretlaku 0,1 MPa (120 stupňov C), pričom najvyšší vnútorný rozmer potrubia je väčší ako 100 mm (bez ohľadu na rozšírené časti) (I. trieda),
  2. v ktorých najvyšší pracovný pretlak je vyšší ako 1 MPa a súčasne najväčší vnútorný rozmer potrubia je väčší ako 100 mm (bez ohľadu na rozšírené časti) a pracovnou látkou je vzduch (II. trieda),

  e) bezpečnostné príslušenstvo

  1. zabraňujúce prekročeniu najvyššieho pracovného pretlaku technických zariadení tlakových,
  2. zabezpečujúce sledovanie a dodržiavanie pracovnej teploty v tých technických zariadeniach tlakových, pri ktorých jej prekročenie alebo pokles pod určenú hranicu ohrozuje ich bezpečnosť,
  3. zabezpečujúce sledovanie úrovne hladiny a prekročenie ich okrajových hraníc v tých technických zariadeniach tlakových, pri ktorých prekročenie alebo pokles pod určenú hranicu ohrozuje ich bezpečnosť,
  4. určené na automatickú prevádzku na parných a kvapalinových kotloch, napríklad na automatické odlúhovanie a odkaľovanie, reguláciu prietoku, napájania a teploty prehriatej a prihriatej pary a vody.

  ###########

  Musíš si pozrieť, či to spadá pod Technické zariadenia tlakové skupiny A alebo B. Ja sa takýchto zariadeniach nevyznám a neviem to posúdiť.

  #24697

  admin
  Participant

  Čo sa týka paušálnych výdavkov 60%, tie si môžeš uplatniť vtedy, ak všetky tvoje príjmy pochádzali iba z remeselných činností. Ak ale niektoré tvoje príjmy boli aj z iných činností, než z remeselných, vtedy už si nemôžeš uplatniť 60%, ale iba 40% výdavky.

Zobrazujú sa príspevky 3 - 1 cez 3 (z 3 celkovo)

Musíte byť prihlásený any ste mohli odpovedať na túto tému

Zatvoriť menu
Tieto webové stránky nedávno prešli na nový lepší systém. Heslá zo starého systému do nového nie je možné preniesť. Preto je potrebné, aby si používatelia, ktorí sa zaregistrovali ešte na starom systéme, vytvorili nové heslo. Ďakujeme za pochopenie.